Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Systematizace jazykových prostředků 3

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
04ABS3 Z 2 0+2 česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Systematizace jazykových prostředků 2 (04ABS2)
Přednášející:
Cvičící:
Eliška Rafajová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Předpokladem postupu do tohoto kurzu je úspěšné absolvování kurzu 04ABS2, na který tento kurz navazuje. Orientuje se i nadále na systematizaci a upevňování gramatických poznatků a jejich používání.

Požadavky:

Zvládnutí mluvnice dle požadavků kurzu 04ABS3 a získání zápočtu.

Osnova přednášek:

Další rozšíření gramatických znalostí, zejména syntaktických struktur ve srovnání s češtinou (infinitivy a gerundium, přechodníky a jejich vazby, typy vedlejších vět; konjunktiv, inverze, slovosled)

Osnova cvičení:

Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.

Cíle studia:

Znalosti:

Zopakovat a dále utřídit a systematicky doplnit zbývající gramatické jevy, převážně syntaktické povahy (infintivní vazby pokr., účelové věty, gerundium, gerundium a jeho vazby x infinitiv, přecchodníky a přechodníkové vazby, 2 typy vztažných vět, přípustkové věty, přací věty, konjunktiv, inverze, slovosled, přitakání), procvičit je a tím upevnit.

Schopnosti:

Umět uplatnit procvičované gramatické jevy v ostatních předmětech kurzu APIN, a to jak v ústním tak písemném projevu, tj. vyjadřovat se gramaticky správně.

Být schopen složit souhrnnou zkoušku z anglické gramatiky (04ABSK) a státní jazykovou zkoušku z anglickéhoo jazyka.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

Doporučená literatura:

[2] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, nejnovější vydání

[3] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2010

[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007

[5] slovníky překladové, elektronické

Studijní pomůcky:

jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24182005.html