Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Predikce časových řad

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y2PR KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Základy kvantitativní predikce, kauzální modely, časové řady, metoda nejmenších čtverců. Metody pro vyhodnocování kvality predikce, popisné statistiky, střední hodnota, MAE, MAPE, RMSE, entropické míry, naivní predikce. Základy lineárních predikčních modelů, korelační a kovarianční koeficienty, vyhlazovací modely, regresní modely. Box-Jenkinsova metodologie, modely AR, MA, ARMA, ARIMA. Výběr proměnných, statistické testy a genetické algoritmy.

Požadavky:

Základní poznatky z matematické statistiky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky predikce časových řad a podrobně je seznámit s různými metodami samotné predikce i hodnocení její kvality. Důraz je kladen i na řešení různých metod a modelů pomocí konkrétních příkladů z praxe.

Studijní materiály:

Makridakis S., Wheelwright S. C., Hyndman R. J.: Forecasting: Methods and Applications, Third edition, John Willey & Sons, 1998, Anděl J.: Statistická analýza časových řad, Praha, SNTL, 1976, Box G. E. P., Jenkins G. M.: Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisko, Revised Edition, 1976

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24075205.html