Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Historie techniky a ekonomiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A0B16HTE ZK 2 2+0s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje s vědeckým oborem historie techniky a s hospodářskými a sociálními dějinami českých zemí a Československa v komparaci s vývojem evropského regionu 19.-21. století.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B16HTE

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-techniky-a-ekonomiky

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia. Historiografie oboru, vliv techniky na rozvoj evropské a české politiky a společnosti od konce 18. století do konce 20. století. Obecná východiska, zkoumání, komparace, růst.

2. Zvláštnosti politického vývoje českých zemí a Československa.

3. Jak pomáhá vzdělání a věda průmyslové a ekonomické dynamice? Industrializace a její napojení na vědecká centra - škola věc veřejná. Terminus technicus - zrod odborné české terminologie a publicistiky.

4. Národní společnost a spolkový život. Spolky (Od Průmyslové jednoty po ESČ) a jejich vliv na rozmach technické a ekonomické činnosti českých zemí a Československa.

5. Stabilní katastr a agrární politika v českých zemích a v Československu.

6. České bankovnictví a podmínky podnikání v českých zemích a v Československu.

7. Historická charakteristika světových průmyslových výstav v komparaci s pražskou Jubilejní výstavou 1891.

8.Tradiční industriální obory a jejich vývoj (sklářství, keramika, potravinářství - pivovarnictví, lihovarnictví, cukrovarnictví, textilnictví).

9. Druhá průmyslová revoluce a rozvoj českého strojírenství, elektrotechniky, metalurgie a chemie.

10. Vývoj dopravních a komunikačních systémů českých zemí a Československa.

11. Urbanizace českých a evropských měst. Moderní způsoby života.

12. Důležitá mezinárodní setkání techniků v 19. a 20. století - výsledky a jejich vliv na postupující technizaci české společnosti.

13. Profilové podnikatelské osobnosti (Křižík, Kolben, Škoda, L&K, Baťa, aj.).

14. Obyvatelstvo a sociální systém českých zemí a Československa.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

URBAN, Otto, SEKERA, Martin, eds. Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. ISBN 80-7106-500-5.

EFMERTOVÁ, Marcela. České země 1848-1918. Praha: Libri, 1998.

TEICH, Mikuláš. Průmyslová revoluce a společnost v Evropě v 19. století. In Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 208, 2003. Historie-Historica 10. s. 29-36.

STEINER, Jan, ed. Průmyslové oblasti českých zemí: 1780-1945. Sv. 2, 1918-1938. Část 1, Hospodářský vývoj. Opava: Slezský ústav ČSAV, 1991.

ŘEPA, Milan, ed. 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav, 2008. Moderní dějiny. ISBN 978-80-7286-139-2.

HOBSBAWM, Eric John. Věk extrémů: krátké 20. století 1914-1991. Vyd. 2. Praha: Argo, 1998 (2010). Historické myšlení, sv. 4. ISBN 978-80-257-0302-1.

JAKUBEC, Ivan, EFMERTOVÁ, Marcela, SZOBI, Pavel, Štemberk, Jan. Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848 - 1992. Praha : VŠE - Nakladatelství Oeconomica, 2008.

PESTRE, Dominique. Science, Society and Politics : Knowledge Societies from an Historical Perspective. Luxembourg: Office for Publications of the European Communities, 2007. ISBN 978-92-79-06485-2.

PÁTEK, Jaroslav, KUBŮ, Eduard a kol. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-716-X.

PAULINYI, Ákoš. Průmyslová revoluce: o původu moderní techniky. Praha: ISV, 2002. ISBN 80-85983-99-0.

MYŠKA, Milan. Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003-2008. ISBN 80-7042-612-8.

MAYR, Elisabeth. Die Industrialisierung der böhmischen Länder: ein Vorzeigemodell der Habsburgermonarchie. München: GRIN, 2008. ISBN 978-3-640-46184-4.

KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první - třetí, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha: Libri, 2002-2003. ISBN 80-7277-195-7. Díl druhý, Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). ISBN 80-7277-031-4. Díl třetí O přežití a o život (1936-1938). ISBN 80-7277-119-1.

HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard, MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-409-3.

Poznámka:
Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/historie-techniky-a-ekonomiky
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2306906.html