Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do softwarového inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B36SIN Z,ZK 5 2+2s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení discipliny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji.

Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavku, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, provoz a údržbu.

Důraz je kladen na analytickou fázi, neboť ostatní fáze jsou součástí jiných předmětů. Modelovací prostředky, UML (Unified Modeling Language).

V rámci cvičení se řeší menší projekty v týmech.

Požadavky:

Podmínky zápočtu a zkoušky jsou definovány na stránkách předmětu http://ocw.cvut.cz/moodle/course/view.php?id=65

Osnova přednášek:

1. Metodiky vývoje SW(UP, XP), vize projektu, infrastruktura projektu, modelovací nástroj Enterprise Architect

2. Úvod do jazyka UML,modelování firemních procesů,UML diagramy aktivit, sběr a modelování požadavků

3. Požadavky a jejich modelování pomocí případu užití, scénáře případu užití a mapování

4. Datová analýza - hledání analytických tříd, relací, atributů a stavů

5. Odhady pracnosti, trasovatelnost požadavků, model uživatelského rozhraní, Model Driven Development, transformace TŘÍDA -> DB TABULKA

6. Průběžná integrace - HUDSON

7. Údržba a změny nasazeného software

8. Návrhové třídy, převod do kódu a zpět

9. UML pro návrh - diagramy komponent, nasazení a balíčků

10. MVC, ORM, GRASP vzory

11. Testování SW

12. Licencování SW, zamlžení(obfuskace) kódu, metamodelování, Petriho sítě, BPMN, pokročilé funkce EA

13. Rezerva/Rozbor nejčastějších chyb v projektech a na zkoušce

14. Odpadá

Osnova cvičení:

1. Úvodní cvičení - seznámení s pravidly, návrh témat a rozdělení do týmů

2. Finální rozdělení týmů, ukázka SWINPRO, TRAC (wiki, tickety,?), SVN, konzultace a práce na vizi

3. Kontrola zprovoznění SVN a TRAC, konzultace k byznys analýze a EA

4. Konzultace ke katalogu požadavků a modelu případu užití

5. Poslední konzultace k 1.iteraci

6. Odevzdání dokumentace k 1.iteraci, konzultace scénářů a analytického modelu

7. Diskuse oponentských posudků, konzultace scénářů a analytického modelu

8. Odevzdání dokumentace k 2.iteraci, konzultace dokumentů ke 3. iteraci 2

9. Diskuse oponentských posudků, konzultace dokumentů ke 3. iteraci

10. Odevzdání dokumentace k 3.iteraci, konzultace dokumentů ke 4. iteraci

11. Diskuse oponentských posudků, konzultace dokumentů ke 3. iteraci

12. Odevzdání dokumentace k 4.iteraci, prezentace projektu

13. Zápočty

14. Zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, ISBN: 978-80-251-1503-9, Praha 2007.

[2] Pressman,R.S.: Software Engineering: A Practitioner's Approach. ISBN 0-07-707936-1, McGraw-Hill, 1992.

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+6

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet228419260605.html