Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Přístroje pro radioterapii a radiační ochranu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBPRO Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat přehled přístrojové techniky v radioterapii s důrazem na základní fyzikální principy, technické provedení, parametry a specifika použití v klinické praxi. Po absolvování předmětu bude student schopen posoudit vhodnost použití dané techniky pro požadovaný účel.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních včetně domácí příprav, nutná 100% účast na cvičeních, absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů po dohodě s vedoucím cvičení. Způsob náhrady cvičení určí vyučující. Zápočet bude udělen za aktivní účast na cvičeních.

Zkouška bude tvořena písemným testem z obsahu přednášek, přičemž v případě nejednoznačného závěru testu, bude následovat hodnocení znalostí pohovorem.

Vyhodnocení písemného testu bude konzistentní se stupnicí ECTS.

Hodnocení dle stupnice ECTS:

A 100-90výborně (excellent)

B 89-80velmi dobře (very good)

C 79-70dobře (good)

D 69-60uspokojivě (satisfactory)

E 59-50dostatečně (sufficient)

F 49-0nevyhovující (failed)

Osnova přednášek:

1.Přístrojové vybavení pro radioterapii, Výpočetní systémy pro plánování radioterapie, Radioterapeutické simulátory

2.Ozařovače, zdroje záření, Terapeutický rtg ozařovač

3.Kobaltový a cesiový ozařovač

4.Klinické urychlovače (lineární a kruhové)

5.Přístroje pro brachyterapii, Stanovení základních parametrů brachyterapeutických zdrojů

6.Stereotaktické ozařování, Nekonvenční radioterapie, Nové technologie (terapie s modulovanou intenzitou svazku, mnoholistový kolimátor,inverzní plánování, verifikační snímkování)

7. Exkurze na vybrané pracoviště I

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1.Typy přístrojů, příslušenství

2.Bezpečnostní prvky ozařovacích přístrojů

3.Laserové zaměřovače

4.Dozimetrie in vivo

5.Metrologie ionizujícího záření

6.Dokumentace vedená u přístroje, provozní deník

7.Obsluha, údržba, servis ozařovací techniky, Kontroly ozařovacích přístrojů, ZPS, ZDS, dokumentace, audit

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

[1] Rozman; et al. Elektronické přístroje v lékařství, 1st ed.; Academia: Praha, 2006.

[2] DOROTÍK, Jan. Radioterapeutické přístroje. 1. vyd. Ostrava: Tribun EU, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7368-220-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2212806.html