Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Matematická podpora výzkumu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBMPV Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Jakub Ráfl (gar.), Jana Vránová (gar.)
Cvičící:
Jakub Ráfl (gar.), Marek Piorecký, Jan Štrobl
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen na metody statistické analýzy určené především pro lékařský výzkum - klinické, biologické, biochemické, biofyzikální a jiné studie. Student se postupně seznámí s metodami deskriptivní a induktivní statistiky i se statistickými epidemiologickými metodami. Výuka začíná od základní statistické metodologie, přes jednodušší statistické metody - testování hypotéz, porovnání skupin (parametrické i neparametrické metody), ANOVA, korelace a jednoduchá regresní analýza. Dále se student seznámí se složitými mnohorozměrnými metodami, jako jsou mnohorozměrné regresní modely, mnohorozměrné lineární modely, logistická regrese, diskriminační analýza, analýza přežití apod. Zvládnutí výpočtu těchto modelů a interpretace výsledků bude součástí praktických cvičení, a to jak v prostředí Matlab, tak v prostředí profesionálního statistického programu Statistica.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Aktivní účast na cvičeních; omluvená neúčast maximálně na 3 cvičeních. Vyřešení, odevzdání a obhájení řešení všech zadaných úloh.

Požadavky ke zkoušce: Splnění požadavků k zápočtu. Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek. Zkouška bude probíhat písemnou a ústní formou. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet. Opravný termín zkoušky je písemnou i ústní formou s minimálně týdenním odstupem.

Osnova přednášek:

Přednášky (odpřednášená témata v průběhu 14 hodin):

1.Statistické postupy v medicíně

2.Deskriptivní statistika I

3.Deskriptivní statistika II

4.Testování hypotéz - 2 skupiny

5.Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

6.Kontingenční tabulky

7.Korelace a jednoduchá regrese

8.Mnohorozměrná regresní analýza

9.Diskriminační analýza

10.Logistická regrese

11.ROC analýza a analýza přínosů a nákladů

12.Analýza přežití

13.Analýza hlavních komponent a faktorová analýza

Osnova cvičení:

Výpočty základních parametrů deskriptivní statistiky

T-testy, Mann-Whitneyův U-test,

ANOVA, Kruskal-Wallisova ANOVA

Kontingenční tabulky

Korelace a regresní analýza

ROC analýza a analýza přínosů a nákladů

Mnohorozměrná regresní analýza

Diskriminační analýza

Logistická regrese

Analýza přežití

Analýza hlavních komponent a faktorová analýza

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se všemi základními statistickými metodami, které jsou dnes nejčastěji používány při statistickém vyhodnocení klinických studií, dotazníkových šetření a jiných vědeckých projektů a které jsou nezbytné při psaní vědeckých článků, vědeckých prací apod. Cílem je také naučit studenty orientovat se v prostředí profesionálních statistických programů.

Studijní materiály:

1. Kubánková V., Hendl J.: Statistika pro zdravotníky, Avicenum, Praha, 1986

2. M. Meloun, J. Militký: Statistická analýza experimentálních dat, Academia, Praha, 2004

3. Zvárová J. a kol.: Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví [online], EuroMISE Centrum 2006

4. Hendl J.: Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 5. rozš. vyd. Portál, Praha, 2015.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:B-435
Ráfl J.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
Út
St
místnost KL:B-433
Piorecký M.
Štrobl J.

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
Čt
místnost KL:B-420
Vránová J.
Ráfl J.

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost
Vránová J.
Ráfl J.

15:00–16:50
(přednášková par. 1)

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2207206.html