Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Fyzika II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBBFY2 Z,ZK 5 2+1+1 česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Fyzika I (17KBBFY1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět Fyzika II seznámí studenty se základními fakty a aplikacemi v oblasti teorie elektromagnetického pole. Základními probíranými oblastmi jsou elektromagnetická interakce, elektrické pole, elektrický proud, magnetické pole, elektromagnetické pole, elektromagnetické záření, základy kvantové fyziky, atomové jádro a elementární částice, interakce záření s hmotou.

Požadavky:

Zápočet: vypracování zadaných laboratorních prací, vypočítání zadaných úloh

Zkouška: splnění podmínek zápočtu, prokázání znalostí odpovídajících odpřednášené látce formou písemného testu, který bude obsahovat teoretické otázky i příklady.

Osnova přednášek:

1. blok

Elektrické pole - náboj, intenzita, potenciál, napětí, kapacita

Elektrický proud v kovech - odpor, Ohmův zákon.

Sítě - Kirchhoffovy zákony, skládání rezistorů

2.blok

Energie a práce v elektrickém poli. Výkon a příkon.

Elektrolýza. Výboje.

Polovodiče. Základy elektroniky.

3.blok

Stacionární magnetické pole - mg.indukce, mg.síla

Nestacionární mg.pole - indukční tok, elmg.indukce

Střídavý proud. Energetika.

4.blok

Střídavý proud, elektromagnetický oscilátor

Základy teorie elektromagnetického pole

Osnova cvičení:

Cvičení navazují na látku probranou v teoretických blocích.

1. Diferenciální operátory, fyzikální interakce

2. Elektrické pole, Coulombův zákon, elektrická indukce, intenzita el. pole, nabité vodiče (koule, válec, deska)

3. Elektrický potenciál, kapacita deskového a válcového kondenzátoru. Síla a energie el. pole

4. Elektrický proud, Ohmův zákon, Jouleovo teplo

5. Magnetické pole, Amperův zákon celkového proudu, intenzita mg. přímého vodiče a kruhové smyčky, pohyb náboje v el. a mg. poli, mg.indukce - silové účinky

6. RLC obvody, perioda, nabíjení kondenzátoru, proud cívkou, Maxwellovy rovnice

7. Zápočtový test

Náplň laboratorních cvičení:

1. Tepelná vodivost kovů

2. Specifický náboj elektronu

3. Hallův jev

4. Stanovení elektrochemického ekvivalentu mědi a Faradayovy konstanty

5. Absorbce ionizujícího záření

6. Ověření Biotova-Savartova zákona

7. Var vody za sníženého a zvýšeného tlaku

Cíle studia:

Studenti budou seznámeni se základy teorie elektromagnetického pole, souvislostmi a zákony platnými pro interakce a silová pole, dále se seznámí s aplikacemi elektromagnetického pole a jejich praktickými důsledky.

Studijní materiály:

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika 3. Elektřina a magnetismus. Praha. Prometheus 2000.

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 4. Elektromagnetické vlny, optika a relativita. Praha. Prometheus 2000.

Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 5. Moderní fyzika. Praha. Prometheus 2000.

Kutílek, Mikšovský: Fyzikální praktikum I, II, FBMI, 2009.

http://vyuka.urza.cz/jfy

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2176806.html