Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Biochemie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBBBCH KZ 2 1+1 česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Biologie (17KBBBLG)
Chemie (17KBBCHM)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači kurzu budou seznámeni se základy Biochemie. Předmět navazuje na poznatky získané v obecné chemii a rozšiřuje tyto znalosti o chemii živých systémů. Výklad postupuje přes základní stavební struktury biologických systémů (aminokyseliny, peptidy, proteiny, lipidy, sacharidy, nukleové kyseliny), biologické membrány a molekulovou genetiku až k nejdůležitějším metabolickým procesům. Mimořádná pozornost je pak věnována aspektům nutným pro pochopení metod práce v biochemické a klinické laboratoři, jež jsou součástí navazujících chemických disciplin.

Laboratoře jsou zaměřeny na rozšíření témat probíraných na přednáškách a jejich praktické procvičení, zejména na stanovení biomolekul a ověření jejich vlastností. Studenti by si měli osvojit základní laboratorní techniky Biochemie.

Požadavky:

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu:

Povinná účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené (ze závažných důvodů) a nahrazené.

Absolvování vstupních testů ke cvičením vždy alespoň na 50 %. Pokud je počet bodů menší, musí být cvičení nahrazeno včetně testu v náhradním termínu. Celkem lze nahrazovat maximálně dvě cvičení.

Ze vstupních testů může student získat 25 bodů, které budou součástí jeho celkového hodnocení.

Vypracování a odevzdání všech protokolů z laboratorních cvičení v dostatečné kvalitě.

Absolvování závěrečného testu na konci semestru. Z testu je možné získat max. 75 bodů. Na test má student pouze jeden pokus.

Výsledná známka se skládá ze součtu bodů ze vstupních testů a ze závěrečného testu a řídí se platnou klasifikační stupnicí ECTS.

Podrobnější informace v dokumentu „Požadavky pro absolvování předmětu“.

Osnova přednášek:

1. Úvod do biochemie

2. Nukleové kyseliny

3. Aminokyseliny, peptidy a proteiny

4. Sacharidy

5. Lipidy a biomembrány

6. Enzymy

7. Principy metabolismu a základní metabolické dráhy

Osnova cvičení:

1. Buňky, organické molekuly, pH, nekovalentní interakce

2. Vlastnosti aminokyselin, peptidová vazba, titrace aminokyselin a TLC

3. Struktura a stanovení sacharidů

4. Vlastnosti lipidů a lipidových částic

5. Enzymové třídy, enzymová kinetika

6. Glykolysa, citrátový cyklus, dýchací řetězec

7. Opakování témat. Modelový test

Cíle studia:

Cílem předmětu biochemie je seznámit studenty se skupinami biochemicky významných látek, pochopit jejich význam pro život organismů a na základě znalostí jejich vzorců umět vyvozovat základní vlastnosti těchto sloučenin. Student by se měl po absolvování předmětu umět orientovat v biochemických pojmech v kontextu klinické diagnostiky i každodenního života. Dalším cílem studia předmětu je naučit se pracovat v biochemické laboratoři podle bezpečnostních pravidel a správných návyků, při řešení úlohy postupovat samostatně podle návodu a správně zpracovat a diskutovat získané výsledky.

Studijní materiály:

[1] Klouda, P.: Základy biochemie. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003.

[2] Kodíček, M. Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vydavatelství VŠCHT, Praha 2004.

[3] Vodrážka, Z.: Biochemie. Academia, Praha 1992.

[4] Murray R.K. et al.: Harperova biochemie. Nakladatelství a vydavatelství H&H, Jinočany 2002.

[5] Voet, D., Voet, J.: Biochemie. Victoria Publishing, Praha 1995.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2173406.html