Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Anatomie a fyziologie II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBBAF2 Z,ZK 5 2+1+1 česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Anatomie a fyziologie I (17KBBAF1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie , se základy histologie.Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. ADAM a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1.Prezence 80% praktických cvičení. Absence (do 20%, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny obhájenou seminární prací. Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci.

2.Průběžné základní znalosti ověřované testy, seminární prací, ústním zkoušením - rozsah a formu určuje vyučující praktických cvičení

Požadavky zkoušky

1.Udělený zápočet z praktických cvičení

2.Písemné prokázání znalostí testem u prvního (řádného) termínu a prvního opravného termínu. Úspěšnost testu minimálně 80%

3.Druhý opravný termín (tzv. třetí termín) - test + případně i ústní zkouška. Testový výsledek horší než 75% vč.je hodnocen automaticky jako neprospěl a ústní zkouška se nekoná. Výsledky testu mezi 76 - 85% jsou doplněny ústní zkouškou. Výsledky lepší než 85% jsou hodnoceny stupněm prospěl a nejsou doplněny ústní zkouškou.

4.Testy nejsou zveřejněny a nejsou po zkoušce poskytovány studentům.

Osnova přednášek:

Funkční anatomie oběhové soustavy I. Obecná stavba cév.

Funkční anatomie oběhové soustavy II. Základní úprava velkého a malého oběhu.

Specializované oblasti krevního řečiště. Lymfa.

Vylučovací ústrojí - ledviny

Kůže - funkční morfologie

Pohlavní systém muže

Pohlavní systém ženy, oplození vývoj plodu

Řídící systémy (imunitní, endokrinní a nervový) - obecná morfologie

Základní principy stavby CNS+PNS (neuron, glie, nerv)

Mícha, míšní nerv - zapojení

Kmen, mozeček

Mezimozek, neurokrinie

Koncový mozek

Řízení motoriky, senzitivita a senzorika

Osnova cvičení:

Demonstrace srdce + srdečních dutin, průtok krve. Zadání seminárních témat

Fyziologie srdečního svalu. Čerpací funkce srdce. Srdeční frekvence. Krevní tlak

Zevní projevy srdeční činnosti. Identifikace hlavních cévních kmenů - invazivní a neinvazivní vyšetření

Fyziologie vylučování - demonstrace ledvin

Acidobazická rovnováha, termoregulace

Fyziologe žláz s vnitřní sekrecí

Fyziologie těhotenství

Seminář - orgánové systémy, seminární práce

Vnitřní prostředí CNS. Mok, hematoencefalická bariéra, glie

Autonomní funkce, elektr. Vlastnosti nervové tkáně

Mozečkové funkce, vestibulární aparát

Neurokrinie - biologické rytmy

Integrační funkce CNS

Zápočet, doplnění látky

Cíle studia:

Obsahové zaměření anatomie: Anatomie studuje stavbu lidského těla. Anatomie utváří makroskopický obraz o složení lidského těla z jednotlivých tkání. Spolu s lékařskou terminologií je anatomie považována za úvodní obor teoretických lékařských předmětů. Anatomie obecná podává obecný přehled o názvu a popisu orgánů, anatomie speciální popisuje stavbu jednotlivých orgánů, anatomie topografická studuje vzájemnou polohu anatomických útvarů v jednotlivých oddílech těla.

Obsahové zaměření fyziologie: Výuka je zaměřena na homeostatické mechanismy a regulační systémy od úrovně buněčné do úrovně systémové Fyziologické regulace hormonální, nervové, imunitní a regulace řízené vyšší nervovou činností jsou obzvlášť vhodným námětem pro bioinženýrství. Zvládnutí fyziologie na odpovídající úrovni předpokládá základní znalosti anatomie, stejně jako biochemie, biofyziky a genetiky.

Cíle anatomie: Všeobecné cíle výuky - postavení základů pro vývoj biomedicínského myšlení, přehledné znalosti o morfologii člověka, které jsou předpokladem pro pochopení funkčních souvislostí. Získání základních znalostí systematické a topografické anatomie orgánů a orgánových systémů.

Cíle fyziologie: Cílem je vštípit posluchačům poznatky o základních fyziologických funkcích buněk, orgánů a orgánových systémů člověka a jejich vzájemných interakcích.

Studijní materiály:

Dylevský, I.: Funkční anatomie člověka, Grada 2009.-

Dylevský, I.: Základy funkční anatomie, Poznání 2011.-

Feneis, H.: Obrazový anatomický slovník, Grada 2007.-

Dylevský I., : Dětský pohybový systém, Palestra, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2171806.html