Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy patologie, hygieny a epidemiologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBZPD ZK 4 3P+0C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Anatomie a fyziologie II (17PBBAF2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o oborech především vnitřního lékařství, hygieny a epidemiologie. Jeho smyslem je seznámit posluchače se základními chorobami, s jejich primární a sekundární prevencí a definovat termíny spojené s posouzením zdravotního stavu nemocného.

Student by měl být schopen porovnat a rozlišit metody zdravotního vyšetření, popsat postup základního klinického vyšetření a pochopit jeho podstatu a význam. Musí mít znalosti o způsobu a metodách monitorování zdravotního stavu nemocného.

Požadavky:

Zkouška:

Formou testu v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách. Minimální počet bodů pro splnění testu je 16 bodů z 30 možných. Test obsahuje 30 otázek se třemi možnými odpověďmi (počet správných odpovědí nula až tři).

Klasifikace testu

A - 30 - 27 bodů

B - 26 - 24 bodů

C - 23 - 21 bodů

D - 20 - 18 bodů

E - 17 - 15 bodů

F méně než 14 bodů

Mezi řádným a případným opravným termínem musí být minimálně interval 7 dní.

Osnova přednášek:

Přednášky I. části:

přednášky v posluchárně K-2 (Kasárna)

Přednášející: as. MUDr. Daniela Obitková,, as. MUDr. Tomáš Heřman, doc. MUDr. Ladislav Hess, DrSc., prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, as. Mgr. Monika Donevová

1. téma - Obecná patologie

2. téma - Speciální patologie

3. téma - Patologie onkologických onemocnění

4. téma - Patologie bolesti

5. téma - Patologie akutních stavů

6. téma - Patopsychologie

7. téma - Základy propedeutiky

Přednášky II. části

přednášky v posluchárně C-1 (Kokos)

přednášející: odb. as. MUDr. Emil Pavlík, CSc., MUDr. Michael Vít, Ph.D.

1. téma - Ochrana veřejného zdraví, legislativa, organizace, zdravotní úřady, zdravotní ústavy, správní řízení, monitoring zdraví a životní prostředí, biologický monitoring, indikátory zdraví a životní prostředí, enviromentální zdraví - péče o životní prostředí.

2. téma - Hygiena odpadů, možnosti likvidace a potenciální zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Mikroklima, větrání, elektromagnetické pole, ionizující záření

3. téma - Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus, prach, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, teplota, tlak, ionizující záření.

4. téma - Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení, stavební a technické požadavky

.

5. téma - Zásady hygienicko-protiepidemického režimu, dezinfekce, sterilizace, principy péče o zdravotnické prostředky

6. téma - Hygiena pracovního prostředí, rizikové faktory a hygienické limity pro pracovní prostředí (chemické, biologické, fyzikální faktory), nejčastější škodliviny v pracovním procesu a jejich vliv na zdraví, možnosti ochrany a prevence, optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí

7. téma - Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, preventivní lékařské prohlídky, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, ochranné pomůcky a prostředky

8. téma - Definice oboru epidemiologie, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití

9. téma - Základní charakteristiky epidemického procesu, epidemiologická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance

10. téma - Principy neinfekční epidemiologie (epidemiologie zhoubných novotvarů, nemocí kardio a cerebrovaskulárních, diabetu, úrazů) a epidemiologie životního prostředí (faktory životního prostředí a jejich vliv na zdraví)

11. téma - Akutní respirační a průjmová onemocnění (virového i bakteriálního původu)

12. téma - Virové hepatitidy, HIV/AIDS a nově se objevující infekce (ptačí chřipka, SARS)

13. téma - Nozokomiální infekce, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, možnosti prevence, rezistence na antibiotika, principy imunizace- očkovací kalendář

14. téma - Bioterorizmus - nákazy jako bojové biologické prostředky.

Osnova cvičení:

nejsou vypsána

Cíle studia:

Cílem předmětu je pochopit patologické nálezy v kontextu nemocí. Porozumění patologickým změnám je nezbytné pro pochopení účelnosti, volby pořadí, důležitosti a časové posloupnosti u diagnostických postupů. Předmět dále podává přehled informační výtěžnosti jednotlivých diagnostických metod, jejich přístupnost, cenovou dostupnost a v neposlední řadě obtížnost a stupeň náročnosti pro pacienta.

Studijní materiály:

[1]Navrátil, Leoš a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. GRADA, Praha 2008

[2]Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002

[3]Bártová, Jarmila: Patologie pro bakaláře. Praha, Karolinum 2004

[4]Pacovský, Vladimír, Sucharda, Petr: Úvod do medicíny. Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a sociálních oborů. Praha, Karolinum 2002

[5]Chrobák Laislav: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007

[6]Adámková Věra: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob - Jihočeská univerzita České Budějovice, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2167806.html