Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Informační systémy ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBISZ Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Radim Krupička, Zoltán Szabó (gar.), Dagmar Brechlerová, Dagmar Brechlerová, Libor Seidl
Cvičící:
Zoltán Szabó (gar.), Ondřej Klempíř, Michal Reimer, Petr Šmíd
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Přednášky jsou zaměřeny na definici a objasnění jednotlivých podoborů medicínské informatiky, vazby informačních systémů na organizaci zdravotnictví, úhrady a controling, definice uživatelů IS a jejich role. Předmět zahrnuje nezbytný přehled informačních technologií a technických a SW prostředků pro budování IS. Pozornost je dále věnována principům kódování a interpretace medicínských dat, datovým standardům a komunikacím.

Jsou rozebrány jednotlivé typy a vlastnosti klinických, komplementárních, nemocničních, regionálních a managerských zdravotnických a medicínských IS. Předmět dává dále zevrubnou informaci o metodologii vývoje, implementace a podpory rozsáhlých informačních systémů ve zdravotnictví.

Požadavky:

Předmět je ukončen písemní zkouškou (lze získat až 70 bodů). Maximálně 30 bodů lze získat v průběhu semestru za počítačová cvičení a praktický test.

Osnova přednášek:

1. Definice systému. Informační systém (IS). Jednotlivé etapy vývoje IS. Metodika plánování a realizace informačních technologií.

2. Počítačová síť (PS). Klasifikace PS. Topologie PS. Rozdělení serverů na souborový, databázový, poštovní, terminálový, www, aplikační. Komunikační rozhraní počítače.

3. Data, informace a znalost. Elementární informace, entropie, meze entropie, relativní entropie. Redundance. Informační obsah signálu. IS pro zdravotnická zařízení. Nemocniční informační systémy (NIS). Hlediska posuzování a přínosy NIS. Jednotlivé součásti NIS.

4. Systémy klasifikace diagnóz. Systémy klasifikace procedur. Komplexní klasifikační systémy. Monohierarchická a jednodimenzionální klasifikace. Převodníky. Základní principy rozhodování. Rozhodovací modely. Kvantitativní a kvalitativní rozhodovací model. Účinnost rozhodovacího modelu.

5. Úvod do teorie databázových systémů, pojmy databáze, systém řízení báze dat. Datový model - síťový, hierarchický, relační a objektový.

6. Metodika návrhu relačního datového modelu. Fáze modelování reálného světa. Chenův E-R diagram - pojmy entitní typ, entita, vztahová množina, vztah, atribut, kardinalita, primární a cizí klíč, konceptuální a logický model.

7. Relační algebra - základní operace, příklady. Relační kalkul - symbolika, N-ticový a doménový relační kalkul, příklady. Normalizace datových modelů - význam normalizace, definice závislostí, pravidla normálních forem. Ochrana dat. Integritní omezení - doménová, sloupcová, entitní a referenční integrita dat.

8. Úvod do dotazovacích jazyků. Základní vlastnosti jazyka SQL. Příklady použití příkazu SELECT - jednoduché dotazy, podmínky selekce, spojování tabulek. Příkazy pro definici dat - vytváření, modifikace a rušení tabulek a jejich omezení. Příkazy pro řízení dat - správa práv a transakčního zpracování.

9. Význam indexů a pohledů. Transakce - význam zavedení transakcí, vlastnosti ACID, paralelní zpracování a jeho možná rizika, sériové rozvrhy, dvoufázové uzamykací protokoly, jiné uzamykací protokoly, zotavení z chyb.

10. Bezpečnost informačního systému: hrozby, rizika, útoky a havarijní plán.

11. Lidský faktor v bezpečnosti informačních systémů, sociální inženýrství. Identifikace a autentizace, hesla.

12. Zálohování a archivace, obnova informací, vhodná média pro zdravotní záznamy, správné mazání médií.

13. Šifrování, digitální podpis, práce s certifikáty. Webové stránky zdravotnického zařízení, hrozby s nimi spojené, bezpečnost. Využití redakčních systémů vs. vlastní řešení s ohledem na bezpečnost stránek. Nástroje pro testování bezpečnosti.

14. Opakování probraných témat. Úvod do cloud computing. Bezpečnostní výzvy v cloudech, správa přístupů, bezpečnost dat. Pravidla pro bezpečnou práci s cloudy.

Osnova cvičení:

1. cvičení: Základní pojmy IS

2. cvičení: Medicus

3. cvičení: CareCenter, Akord

4. cvičení: Test, úvod do DB

5. cvičení: DB, tvorba tabulek

6. cvičení: SQL - zákl. dotazy

7. cvičení: SQL - pokročilejší

8. cvičení: Test

9. cvičení: HTML, XML, HL7

10. cvičení: Mirth - příjem dat

11. cvičení: Mirth - export dat do DB

12.-14. cvičení: Prezentace dat ve formě HTML

12.-14. cvičení: Poslední test

Cíle studia:

Cílem předmětu je uceleně vyložit studentům filozofii, navrhování a implementace informačních systémů ve zdravotnictví včetně praktických aspektů.

Studijní materiály:

[1]Kasal P., Svačina Š.: Lékařská informatika, Karolinum, Praha 1998

[2]Berger Josef: Informatika v klinické praxi, Grada, Praha, 1993

[3]Svačina, Špunda: Výpočetní technika a informatika ve zdravotnictví, Praha 1992

[4]Naidr J. P.: Praktická cvičení z LI, Ústav LI 2. LF UK, Praha, 1998

[5]Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. Revize

[6]Standard MZ ČR pro přenos dat mezi IS

[7]Metodika vykazování NZIS

[8]Metodika vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-334
Šmíd P.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
PC učebna nem. infor. systémy
místnost KL:B-334
Šmíd P.
18:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
PC učebna nem. infor. systémy
St
místnost KL:B-330
Szabó Z.
Brechlerová D.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-330
Krupička R.
Seidl L.

14:00–15:50
(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2166906.html