Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSZUM Z,ZK 4 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o soudobé urgentní medicíně

a medicíně katastrof v kontinuitě na úkony standardizované první pomoci. Jádro předmětu proto tvoří stavy bezprostředního ohrožení života a zdraví v jednotlivém a v hromadném výskytu; netraumatického a traumatického původu; organizace péče o tyto stavy v kontinuitě přednemocniční a nemocniční neodkladné péče, v právním a technickém prostředí, a s psychologickou podporou obětí i záchranářů.

Student by měl být schopen poznat stav bezprostředního ohrožení života, stav bezprostředního ohrožení zdraví, popsat základní algoritmus poskytování pomoci, konstrukci zdravotnického záchranného systému od místa vzniku stavu bezprostředního ohrožení života a zdraví až do cílového zdravotnického zařízení, včetně zásad třídění postižených v podmínkách hromadného výskytu, pochopit jeho podstatu a význam, mimo jiné ve vztahu k nástroji společnosti pro záchranné a likvidační práce, tj. integrovaný záchranný systém. Musí mít znalosti o způsobu a metodách monitorování zdravotního stavu nemocného.

Požadavky:

Dílčí požadavky: Aktivní účast na cvičeních, povinná účast na referátových cvičeních a vypracování modelu krajského uspořádání zdravotnické záchranné služby a Integrovaného záchranného systému.

zápočet: 100% účast na referátových seminářích o stavu prací na modelu záchranného řetězce a jeho zakomponování do integrovaného záchranného systému; odevzdání práce v písemné formě v minimálním rozsahu 25 stran a prezentace práce v trvání 15 minut a 5ti minutové diskuze. Pokud student neprokáže odpovídající znalost dané problematiky, vyzve jej vyučující k přepracování seminární práce.

zkouška: formou ústní zkoušky v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách se zaměřením na pochopení podstaty stavů bezprostředního ohrožení života (trojice základních životních funkcí a odezva poruch v organismu), zvládnutí algoritmu urgentní reakce (úkony život zachraňující), organizace řetězce přežití a obsah jednotlivých kroků, včetně použití AED. Součástí zkoušky bude i ověření znalostí posluchače z oblasti řešení hromadných neštěstí, třídění a řízení zdravotnictví z a krizových situací.

Osnova přednášek:

1.týden - Úvod do problematiky, historie a vývoj urgentní medicíny, intensivní medicíny, válečné medicíny a medicíny katastrof; stavy bezprostředního ohrožení života, výkony zachraňující život[2 (str. 11 -15), 3 (13-14 str.)]

2.týden - Řetěz přežití, záchranný řetězec a resuscitace; selhání základních životních funkcí, definice smrti, zvratnost umírání [1 (str. 9-12), 3 (str. 21-26, 38-40, 317-319)]

3.týden - Náhlá zástava oběhu a náhlá postižení oběhové soustavy [1 (str. 18), 2 (str. 216 - 237), 3 (str. 26)]

4.týden - Maligní poruchy rytmu, defibrilace [3 (str. 23, 34, 71-73)]

5.týden - Selhání dýchání a zástava dechu, náhlá postižení dýchací soustavy [1 (str. 18), 2 (str. 238 - 244), 3 (str. 23, 60-70)]

6.týden - Poruchy vědomí a bezvědomí; bezvědomí nejasného původu [1 (str. 16), 2 (str. 262 - 272), 3 (str. 27, 51-59, 244 - 272)]

7.týden - Náhlá postižení trávicí soustavy; náhlé příhody břišní, jaterní selhání, náhlé stavy při diabetu [1 (str. 33), 2 (str. 245 - 250, 255 - 258), 3 (str. 173- 181)]

8.týden - Náhlá postižení ledvin a močových cest; ledvinná kolika [2 (str. 252-255), 3 (str. 182 -185)]

9.týden - Náhlá postižení z fyzikálních a jiných příčin; popáleniny, poleptání, úraz elektrickým proudem, ozáření [1(str. 23-25, 28-29) 2 (str. 305-314),3 (str.137-148)]

10.týden - Úrazy (rány, zlomeniny, masivní krvácení, Crush sy, Blast sy) [12 (str. 20-23,25-27) 2 (str. 289 -300), 3 (str. 112- 128)]

11.týden - Polytraumata [1 (str. 30), 2 (str. 302 - 305), 3 (str. 113)]

12.týden - Medicína katastrof a hromadný výskyt postižených osob[1 (str. 36-38), 2 (str. 23-32), 3 (str. 281-290)]

13.týden - Integrovaný záchranný systém (soudobé hrozby a fenomén CBRNE) [3 (str. 297 - 303), 10 (str. 11-42)]

14.týden - Krizové řízení a zdravotnictví ve smyslu platné legislativy: zákony číslo 239, 240, 241 z roku 2000 v platném znění [4 (str. 64 - 65, 79-88)]

Osnova cvičení:

1.Pro potřeby cvičení se studenti rozdělí do 14 pracovních skupin (pracovní skupina musí být alespoň dvoučlenná) a každá skupina zpracuje logistický model zdravotnické záchranné služby kraje (model Územního střediska zdravotnické záchranné služby) za využití dostupnosti 14 krajských záchranných služeb. Bližší informace budou studentům sděleny na úvodním cvičení.

2.Harmonogram cvičení:

i.sběr dat a příprava podkladů k modelování ÚSZS kraje a IZS kraje; práce ukončit do pátku 10. výukového týdne;

ii.průběžná kontrola stavu prací 4. a 8. týden formou referátu;

iii.prezentace prací podle rozpisu cvičení v průběhu 12. a 13. týdne;

iv.vlastní prezentace v trvání do 15 minut + 5 minut na diskusi.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] BÖHM, Pavel, Lucia VRABELOVÁ, Robin ŠÍN a Denisa ŠTRUNCOVÁ. Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2015, 173s. 1 DVD-ROM. ISBN 978-80-01-05666-0. Zdroj: http://www.fbmi.cvut.cz/files/nodes/9917/public/Zajisteni_vstupu_do_cevniho_reciste.pdf

[2] Etylová,F., Mucha, J. a kol. autorů: Přednemocniční neodkladná péče. Druhé přepracované vydání. NCONZO Brno, 2004; ISBN 80-7013-379-1

[3]Pokorný, J. et al.: Lékařské první pomoc. Galén Praha 2001, ISBN 80-7262-214-5

[4]Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer, V., Neklapilová, V., Vraspírová, H.: Krizová připravenost zdravotnictví. NCONZO Brno, 2007; ISBN 978-80-7013-452-8

[5] POKORNÝ, Jiří et al.: . Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, 547 s. ISBN 80-726-2259-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2154506.html