Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základy farmakologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSZF KZ 4 2P+1S+1L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se v úvodu zaměřuje na původ a zdroje léčivých látek, vymezuje pojmy léčivo, názvosloví léčiv a jejich místo v lékopisu. Pro pochopení účinků léčiv jsou přednášky zaměřeni i na problematiku farmakokinetiky a na modelech a vhodně volených příkladech je demonstrována kinetika farmak v organizmu. Na základě těchto poznatků jsou systematicky probírána základní lékové skupiny se zaměřením na mechanismus jejich účinků

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet

*100% účast na přednáškách a cvičeních. Absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů po dohodě s vyučujícím, který určí způsob náhrady - vypracování referátu na dané téma.

*Písemný test mnohočetného výběru v posledním týdnu výuky v zimním semestru -

Hodnocení dle stupnice ECTS

Klíčové výstupní znalosti

1.Znalost obecných principů a pojmu ve farmakologii, mechanismu úcinků jednotlivých skupin léčiv a jejich terapeutické použití.

2.Přehled o léčivech a lécích, jejich zdrojích, názvosloví, práci s lékopisem., AISLP, Med-line, registrace léku, SUKL

3.Znalost základních principů etiky zdravotnického výzkumu, metodiky provádení klinického hodnocení léčebných přípravků

Celkový přehled o studijních oporách pro další vstupní požadované znalosti a dovednosti:

Učebnice

Multimediální ucebnice

Skripta

Učební texty na Internetu

Multimediální učebnice na internetu

Internetové odkazy

Další distribuované materiály

Osnova přednášek:

1.Obecná farmakologie - léčivo, léčivý přípravek, základy farmakodynamiky - účinky na molekulární úrovni, interakce léčivo-receptor

2.Základy farmakokinetiky - farmakinetické děje

3.Léky ovlivňující vegetativní nervový systém

4.Léky ovlivňující centrální nervový systém - analgetika - opiody, anestetika

5.Léky ovlivňující periferní nervový systém - svalová myorelaxacia

6. Látky ovlivňující bolest a zánět - analgetika antiflogistika

7 Látky ovlivňující gastrointestinální systém

8. Diuretika a látky ovlivňující uropoetický systém

9. Léky ovlivňující kardiovaskulární systém

10. Léky ovlivňující kardiovaskulární systém

11. Látky ovlivňující hemostázu a trombozu

12. Léky ovlivňující respirační systém

13. Antibiotika, antivirotika, antiprotozoární látky

14. Psychofarmaka a návykové látky

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou informováni o změně

Osnova cvičení:

1.týden: Léčiva, zdroje léčiv, názvosloví, zdroje informací o lécích.

2.týden: Lékopis, AISLP, Med-line, registrace léků, SUKL

3.týden: Etika zdravotnického výzkumu, subjekty a instituce zúčastňující se KH

Metodika provádění klinického hodnocení LP, organizování KH dle správné klinické

praxe. Design KH (fáze I - IV), analýza dat v klinickém hodnocení,

4.týden: Faktory určující odpověď nemocného na LP , žádoucí a nežádoucí účinky, indikace a kontraindikace, lékové interakce, terapeutické monitorování léčiv, hodnocení reakce na léčbu.

5.týden: Druhy aplikací léčiv, i.v., i.m., s.c., p.o. Základní farmakokinetické parametry

6.týden: Psychofarmaka a návykové látky

7.týden: Látky ovlivňující gastrointestinální systém

8.týden: Hypolipidemika , antiobezitika

9.týden: Hormony

10.týden: Hormony, autakoidy

11.týden: Antibiotika, antivirotika, antiprotozoarní látky

12.týden: Cytostatika

13.týden: Imunomodulancia

14.týden: Zápočet

Pořadí praktických cvičení se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Referencní literatura:

[1] Martínková J. et al:: Farmakologie pro studenty zdravotnickych oboru, Grada, 2007

[2] Strnadová V. a spol.: Uvod do metodiky klinického hodnocení lécivych prípravku ,Grada 2007

Doporucená literatura:

[1] Lullmann H a spol. :Barevny atlas farmakologie - preklad 5. vydání, Grada Publishing 2006

[2] Lincová D., Farghali H., (ed.) : Základní & klinická farmakologie - - 2.vyd. - Galén 2006

[3] Lullman H., Mohr K., Wehling M. :Farmakologie a toxikologie - 2. ceské vydání (preklad 15. orig. vyd.), - Grada, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2154006.html