Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Základní diagnostické a terapeutické metody I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSZDT1 Z 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

V předmětu se posluchači seznámí se základními přístupy diagnostického procesu od získání anamnézy přes fyzikální vyšetření, hematologické, biochemické, histologické, cytologické metody ke specializovaným vyšetřením v jednotlivých klinických oborech, jejich principem, indikacemi a diagnostickou výtěžností. Pozornost bude věnována rovněž přístrojové technice využívané v terapeutických postupech.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích včetně domácí přípravy. U prezenční formy studia jsou přípustné dvě absence; vedoucí seminářů určí způsob náhrady cvičení. Větší absenci je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s vedoucím seminářů formu náhrady. Další podmínkou zápočtu je zpracování a úspěšné obhájení seminární práce. Studenti budou rovněž v průběhu seminářů průběžně zkoušeni písemnou nebo ústní formou. U kombinované formy je podmínkou zápočtu účast na přednáškách a seminářích (přípustná jedna absence), důraz je kladen na samostudium (blíže „Metodická příručka“).

Osnova přednášek:

1. přednáška - Seznámení s náplní oboru a podmínkami k zápočtu a ke zkoušce, klinická propedeutika z pohledu historického vývoje na území České republiky

2. přednáška - Klinická propedeutika I (vztah zdravotníka a nemocného, způsoby komunikace s nemocným, význam anamnézy, způsob odběru anamnézy)

3. přednáška - Klinická propedeutika II (fyzikální vyšetření nemocného)

4. přednáška - Klinická propedeutika III (zdravotnická dokumentace, typy laboratorních vyšetření, žádanky o další typy vyšetření a následné léčby, bezpečnost práce s laboratorním materiálem, přehled přístrojové techniky v laboratoři, základy EKG)

5. přednáška - Přehled zobrazovacích metod

6. přednáška - Kardiovaskulární systém I - diagnostika a základní terapeutické postupy (srdeční slabost, akutní plicní edém, ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, poruchy srdečního rytmu)

7. přednáška - Přístrojová technika v otorhinolaryngologii (diagnostické a terapeutické postupy využívané v otorhinolaryngologii, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost)

8. přednáška - Přístrojová technika v gynekologii a v porodnictví (diagnostické a terapeutické postupy využívané v gynekologii a v porodnictví, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost)

9. přednáška - Přístrojová technika v oftalmologii (diagnostické a terapeutické postupy využívané v oftalmologii, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost)

10. přednáška - Přístrojová technika v nefrologii (diagnostické a terapeutické postupy využívané v nefrologii, přehled diagnostické a přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost)

11. přednáška - Kardiovaskulární systém II - diagnostika a základní terapeutické postupy (hypertenze, nemoci tepen a žil)

12. přednáška - Organizace práce na operačním sále (principy, chirurgický set, logistika operačních nástrojů, přístrojové vybavení)

13. přednáška - Poruchy lipidového metabolismu, epidemiologie, patologie a prevence aterosklerózy, laboratorní technika

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně na webových stránkách katedry.

Osnova cvičení:

1.týden - Zdravotnická dokumentace (chorobopis, dekurs, žádanky o laboratorní vyšetření, typy laboratorních vyšetření, žádanky o další typy vyšetření a následné léčby, metodika vedení, bezpečnost, ochrana)

2.týden - Zásady práce s biologickým materiálem (zásady odběru, manipulace s ním, nakládání s použitým odběrovým materiálem, likvidace infekčního materiálu, odběrové systémy)

3.týden - Asepse a antisepse, druhy sterilizace, desinfekce

4.týden - Pravidla rozhovoru s pacientem. Procvičení odběru anamnézy, analýza získaných poznatků

5.týden - Fyzikální vyšetření pacienta I (přístup k nemocnému, kontakt s nemocným, metodický postup při jeho vyšetřování, vhodné zázemí, fyzikální vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem poslechem, orientačně neurologicky, nepřímé měření krevního tlaku)

6.týden - Fyzikální vyšetření pacienta II (přístup k nemocnému, kontakt s nemocným, metodický postup při jeho vyšetřování, vhodné zázemí, fyzikální vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem poslechem, orientačně neurologicky, nepřímé měření krevního tlaku)

7.týden - Spotřební chirurgický materiál a chirurgické instrumentárium (rozdělení, zásady skladování, principy péče o chirurgické nástroje, zásady ekonomického nakládání s ním)

8.týden - Základní chirurgické výkony (punkce, drenáže, drény, kanylace, kanyly)

9.týden - Zásady péče o endoskopické přístroje

10.týden - Typy zdravotnických zařízení (akutní nemocniční péče, ambulantní péče, následná péče, rehabilitační ústavy, rehabilitační oddělení)

11.týden - Zásady stravování ve zdravotnických zařízeních (typy diet, organizace stravování, nutriční terapie)

12.týden - Zásady péče o těhotnou ženu (prenatální poradny, zdravotní prohlídky, příprava na porod, těhotenský tělocvik, účast otce)

13.týden - Lázeňská péče (rozdělení lázní, princip a význam balneologie, indikační seznam)

14.týden - Opakování studia, varia, zápočet

Osnova cvičení:

kontrola znalostí z dosud odpřednesené látky (ústně nebo písemně)

prezentace k dané problematice

poznámka: pořadí praktických cvičení se může změnit v závislosti na pořadí přednášek, posluchači budou včas informováni o změně

Na cvičeních jsou prohloubeny znalosti získané v rámci přednášek, případně v diskuzi vysvětlena posluchačům ta témata, která jim v rámci samostudia byla obtížně pochopitelná. V rámci cvičení budou rovněž probrána některá specifická témata, na která si studenti připraví prezentace. Součástí výuky budou rovněž praktické demonstrace některých lékařských a ošetřovatelských úkonů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Literatura referenční

[1]Ferko, Alexandr a kol.: Chirurgie v kostce. Grada, Praha 2002, ISBN 80-247-0230-4

[2]Chrobák, Ladislav: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, Praha 2007, ISBN 80-247-0609-1

[3]Navrátil, Leoš, Rosina, Jozef a kol.: Medicínská biofyzika. Grada, 2005, ISBN 80-247-1152-4

[4]Navrátil, Leoš a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2319-8

[5]Zeman, Miroslav a kol.: Chirurgická propedeutika, Grada, Praha 2003, ISBN 80-7169-705-2

[6]Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002, ISBN 978-80-7262-372-3

Literatura doporučená

[7]Adámková, Věra: Úvod do problematiky epidemiologie a prevence kardiovaskulárních chorob. Jihočeská univerzita České Budějovice, 2003, ISBN 80-7040-607-0

[8]Hahn, Aleš a kol.: Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. Grada, Praha 2006, 978-80-247-0529-3

[9]Jandová, D.: Balneologie. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2820-9

[10]Kuchyňka, Karel: Oční lékařství. Grada, Praha 2007, 978-80-247-1163-8

[11]Lukáš, Karel, Žák, Aleš a kol.: Gastroenterologie a hepatologie. Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1787-6

[12]Sedlářová, Petra a kol.: Základní ošetřovatelské péče v pediatrii. Grada, Praha 2008, 978-80-247-1613-8

[13]Slezáková, Lenka a kol.: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistentky III. Grada, Praha 2007, 978-80-247-2270-2

[14]Svačina, Štěpán a kol.: Klinická dietologie. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2256-6

[15]Štejfa, Miloš a kol.: Kardiologie. Grada, Praha 2006, ISBN 978-80-247-1385-4

[16]Teplan, Vladimír a kol.: Praktická neurologie. Praha, Grada 2006, ISBN 80-247-1122-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2153606.html