Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSZPO KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Obsahem předmětu je problematika zdravotnické legislativy. Základy práva a správního procesu, principy a zásady zdravotnické legislativy. Stěžejní zákony pro biomedicínské inženýrství. Uvedení výrobku na trh a normy s tím spojené. Nákup zdravotnické techniky. Medicínské právo - informovaný souhlas, poučení pacienta, odmítnutí zdravotní péče, ukončení péče o pacienta. Průmyslové vlastnictví a jeho ochrana (patenty, vzory). Právní ochrana duševního vlastnictví.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu: Účast na seminářích. Každé cvičení tvorba samostatné práce. Každé cvičení je bodováno (dle náročnosti zpracovávané práce). Celkový počet bodů ze cvičení je max. 30, tj. 30 % z celkové známky. Závěrečný test z okruhů předmětu dle harmonogramu přednášek (hodnoceno max. 70 % z výsledné známky). Minimální počet bodů ze závěrečného testu nutný pro absolvování předmětu je 40 b. z celkových 70 možných.

Při hodnocení studia se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Osnova přednášek:

1. Základy práva a správního procesu. Princip a zásady zdravotnické legislativy. Zákon o zdravotních službách. Práva studenta. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Nařízení vlády k zákonu o technických požadavcích na výrobky. Nemocniční

metrologický řád, Zákon o metrologii 505/1990 Sb.

2. Průmyslové vlastnictví a jeho ochrana (patenty, vzory). Právní ochrana duševního vlastnictví.

3. Uvedení výrobku na trh. Normy s tím spojené.

Osnova cvičení:

1. Vyhledávání v databázích, rešerše na vybrané téma. Patentové databáze. Patentová rešerše na vybrané téma,

vyhledávání informací týkají se patentu.

2. Klinická zkouška. Vyhledávání dokumentace potřebné k provedení klinické zkoušky v souvisejícím zákoně. Výběr libovolného ZP a zpracování vybrané dokumentace potřebné k provedení KZ.

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s právy a povinnostmi vyplývajících ze současné legislativy týkajících se problematiky zdravotnictví. Důraz je kladen na seznámení studentů s hlavními body a myšlenkami obsaženými v zákonech, nařízeních a normách České republiky a direktivách EU pro oblast zdravotnictví. Student je dále seznámen s problematikou ochrany průmyslového vlastnictví: smyslem, základními principy, strukturou a působností orgánů. Student by měl mít po absolvování předmětu ucelený přehled v problematice zdravotnické legislativy a ochrany průmyslového vlastnictví.

Studijní materiály:

Sádovský, S.: Základy práva. Praha, Karolinum 2003

Vondráček, L.: Základy zdravotnického práva pro posluchače 2. LF UK. Praha, Karolinum 2004

Jakl, L.: Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů, ÚPV 2004

Pičman, D.: Průmyslově právní informace a rešeršní systémy, ÚPV 2008

Internetové zdroje:

http://www.upv.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2153306.html