Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Užití psychologie a sociologie v praxi

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSUPS KZ 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Psychologie a sociologie mají vzájemné souvislosti a prolínají se v rovině teorie i praxe. Každá z těchto vědních disciplín nazírá na reálnou skutečnost z jiného úhlu pohledu. Psychologie si obecně všímá především člověka a všech aspektů jeho osobnosti a sociologie celistvého pojetí sociálních útvarů.

Předmět psychologie, její vznik a vývoj. Moderní psychologie, její koncepce a teorie, význam pro ekonomiku. Psychologický výklad činnosti. Psychické procesy a stavy. Psychologický výklad osobnosti. Výkonová charakteristika a motivační dimenze osobnosti. Profilující vlastnosti osobnosti. Předmět psychologie práce a její vývoj. Psychologická charakteristika pracovní činnosti, pracovní výkon. Systém člověk - stroj, pracovní podmínky a prostředí. Pracovní skupina, její vliv na výkonnost a spokojenost pracovníka. Osobnost a činnost vedoucího pracovníka. Komunikace a stimulace v pracovním procesu. Využití psychologie práce v personalistice.

Předmět Sociologie je základní úvodní disciplínou pro studium sociologických aspektů ekonomiky a ekonomického chování. Těžištěm předmětu je výklad základních otázek a pojmů obecné sociologie a aplikovaných sociologií, které se vztahují k ekonomice zdravotnictví a ekonomickému chování. Obsahem výukového předmětu je definice předmětu a funkce sociologie. Sociální jevy, instituce a kultura. Úrovně sociologické vědy. Metodologické přístupy ke studiu sociální reality. Sociologická paradigmata. Sociologický výzkum. Celistvé pojetí sociálních útvarů. Sociální systém podniku. Sociální skupina. Pracovní skupina. Vertikální sociální diferenciace. Sociální mobilita. Práce jako sociální proces a profese. Sociologie práce, sociologie řízení a nástin jejího vývoje.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet:

1.Docházka na cvičení minimálně 10x za semester

2.Přednes zpracovaného projektu

3.Do daného termínu odevzdané zpracované projekty týmem studentů

4.Bez splněné požadované docházky není možné realizovat klasifikovaný zápočet.

Celkové hodnocení z předmětu:

1. Aktivní účast na cvičeních, mimo týmové prezentace, minimální účast 10x (+1 prezentace) - každá další neúčast 2 body dolů - tj. max. 20 bodů (minimálně 16 bodů) - podmínka ke klasifikovanému zápočtu

2. prezentace projektu max. 40 bodů (minimálně 25 bodů)

3.písemné zpracování projektu max.40 bodů (minimálně 20 bodů)

Osnova přednášek:

I. Psychologie - věda pro praxi

Psychologie ve struktuře věd; předmět psychologie; soustava psychologických disciplín; sociální aspekty lidských činností a psychiky; problematika poznávání osobnosti; poruchy osobnosti a jejich projevy; výkonová charakteristika osobnosti a motivační dimenze osobnosti; skladba vlastností osobnosti; temperament a charakter; formování morálních aspektů

II. Základní metody psychologie a psychologie práce

Měření v psychologii; výzkum; expertíza; poradenství; metody - pozorování, experiment, rozhovor, dotazníky, psychologické testy, škály, projektivní techniky, sociometrie, studium objektivních materiálů, studium průběhu a výsledku pracovní činnosti, psychologický výcvik atd.

III. Sociální a psychologické aspekty komunikace

Proces komunikace - sociální a psychologické aspekty; interkulturální aspekty komunikace; komunikace neverbální, patologická, sociální, verbální; verbální komunikace - rozhovor atd.; neverbální komunikace - mimika, proxemika, haptika, gesta, kinezika, paralingvistika atd; sdělování činy; možnosti ovlivňování v náročných životních situacích;

IV. Moderní komunikační prostředky a jejich vliv na psychiku

Vliv komunikačních prostředků na fyzické a psychické zdraví; telefon; mobilní telefon; počítače; Internet; návyk na virtuální svět; teleworking.

V. Ekonomický vývoj z pohledu trhu práce a lidské psychiky

Ekonomický vývoj - změny na trhu práce, růst nezaměstnanosti po druhé světové válce; historie ekonomicko společenského vývoje ve 20.století; strukturální změny; možnosti a meze ovlivnění člověka a jeho života; hospodářská krize a trh práce.

VI. Psychologické důsledky nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a stres; význam práce v našich kulturních podmínkách; trh práce a nezaměstnanost; nezaměstnaní - typologie; poradenství při úřadech práce; kazuistika nezaměstnaného.

VII. Vliv ekonomické krize a konjunktury na psychický vývoj jedince

Ekonomický růst a pokles a aktivity s ekologicky devastujícím dopadem; sociálně patologické chování ve společnosti; závislost mezi výskytem duševních poruch a ekonomickou recesí; zrychlující se tempo života.

VIII. Změny hodnot v životě člověka v závislosti na společenském vývoji

Hodnoty, změny hodnot ve vývoji jedince a společnosti; kvalita života; handicapovaný jedinec - jeho zapojení do společnosti; životní prostředí; volný čas mladých lidí; zapojení seniorů do společnosti; pozitivní životní hodnoty.

IX. Globalizace a možnosti člověka.

Globalizace - vymezení pojmu; různé formy hospodářského života; kulturní specifika; problém orientace ve světe - hledání identity; sjednocená Evropa, Češství a Evropa; srovnávání pracovních návyků, kulturních tradic atd.

X. Spotřební společnost a její alternativy

Základní dimenze spotřební společnosti; ukazatele spotřeby; společenské, rodinné a církevní svátky a události - „svátky spotřebitele“??; psychologie reklamy; psychologický a sociologický vliv reklamy; sociální reklama; osobní prodej; spotřebitelské chování; rozhodování při nákupu; ochrana spotřebitele; ovlivnění zákazníků; alternativy ke spotřebě - od spotřeby k rozvoji psychických sil;.

XI. Ekonomické a sociální podvědomí soudobé společnosti

Média a jejich vliv; sociální struktura společnosti; politická organizace společnosti - jak se odráží ve volbách ; ekonomické a sociální podvědomí soudobé společnosti; masová kultura, prostředky masové kultury.

XII. Proměna role ženy v současné společnosti

Role ženy v současné společnosti; vzdělání ženy; zapojení ženy do ekonomiky; žena-matka versus žena a kariéra; media frustrují ženy; ideál ženy v běhu stoletími; anorexie a volba miss; žena v politice.

XIII. Sociální a psychologická patologie v mezilidských vztazích

Patologie mezilidských vztahů; vyžadovaná „přirozenost“ jako požadavek firmy, konkrétního pracovního místa (vliv na psychiku a chování); psychické týrání na pracovišti - mobbing; sexuální „harašení“.

XIV. Psychické a fyzické závislosti v životě člověka

Závislosti v životě jedince; vliv prostředí na formování postojů; vliv závislosti na sociálně ekonomické chování a sociální životní úroveň (na práci); druhy závislostí; ekonomické náklady na proti drogové programy a jejich efektivita;

Osnova cvičení:

Tématické okruhy seminárních prací prezentovaných v rámci cvičení kurzu „Užitá psychologie a sociologie v praxi“:

I. Přírodní katastrofy a jejich vliv na prožívání

II. Přátelství ve virtuálním prostoru (důvěra, čestnost, láska, podvod, lež, opatrnost atd.)

III. Kde, kdy a proč začíná krize středního věku (pracovní prostředí, širší sociální prostředí, rodina, partner)

IV. Co znamená být dobrý-špatný? (materiální i nemateriální stránky, kulturní specifika)

V. Somatické onemocnění a psychika (kazuistika)

VI. Nezaměstnanost po generace a její vliv životní hodnoty

VII. Nadaní lidé s problémy soustředění, čtení, psaní atd. - jejich integrace škol do sociálních vztahů, práce

VIII. Ovládáme své emoce nebo oni ovládají nás, jak to vlastně je?

IX. Křehkost a intimita mezilidských vztahů, co je ohrožuje a co posiluje?.

X. Psychologický (a další) vliv řecké krize na myšlení a jednání nejen Evropanů

XI. Nová generace vyspělého světa - NEET, freeters, hikikomori - kde se vzali a jaký je jich životXII. Nemocný jedinec v rodině, v partnerství, v práci - jak tato skutečnost ovlivňuje mezilidské vztahy (kazuistika, způsob integrace, popř. léčby)

XIII. Proč biomedicína a já ?..jaká bude budoucnost mé profese, půjdu cestou technika, elektroinženýra, managera, konstruktéra nebo někam zcela jinam a proč? (sebereflexe)

XIV. Podceňovat výhrůžky není dobré - (příklady z praxe)

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Hubinková, Z. a kol.: Psychologie a sociologie ekonomického chování, 3. přepracované a doplněné vydání, Praha, Grada, 2008, ISBN - 978-80-247-1593-7

2. Nový, I., Surynek, A. a kol: Sociologie pro ekonomy a manažery, 2. přepracované a rozšířené vydání, Praha, Grada, 2006, ISBN 80-247-1705-0

3. Pauknerová D. a kol.: Psychologie pro ekonomy a manažery, 2. přepracované a aktualizované vydání, Praha, Grada, 2006, ISBN 80-247-1706-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2152806.html