Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Toxikologie a ekotoxikologie, nebezpečné látky a odpadové hospodářství ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSTNO KZ 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači se v rámci tohoto výběrového předmětu seznámí se základy obecné a aplikované toxikologie, s obecnými přístupy klasifikace nebezpečnosti látek v pracovním a životním prostředí člověka a postupy jejich likvidace, zvláštní důraz bude kladen na nebezpečnost látek, které se používají ve zdravotnictví, legislativou zacházení s různými typy nebezpečných a škodlivých látek, s některými ekotoxilogickými pojmy. Velká část kurzu se pak věnuje praktickým aspektům odpadového hospodářství ve zdravotnictví, klasifikaci zdrojů odpadů ve zdravotnictví, způsobům recyklace a odstraňování, biodegradačním a jiným novým technologiím ve využití odpadů, dezinfekci ve zdravotnictví, sterilizaci a technologiím sterilizace v nemocničních komplexech a jiných zařízeních, praní prádla a lůžkovin, technologiím čištění odpadních vod a jiným specifickým kapitolám z této oblasti, jako je např. likvidace tkání, zacházení s mrtvými těly, metody pohřebnictví atd.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Tématické zaměření přednášek a seminářů.

1)Přednáška: Úvod do obecné toxikologie - účinky jedů, faktory ovlivňující účinek škodlivin, interakce toxické látky s organismem. Toxikokinetika - absorpce, distribuce, biotransformace a exkrece xenobiotik,. Toxikodynamika.

Seminář: Obecné zásady terapie otrav; specifická antidota. Informační systémy v toxikologii

2)Přednáška: Toxikologie vybraných skupin látek I. Průmyslové toxické látky,otravy alkoholy, plyny, těžkými kovy, produkty denní spotřeby.

Seminář: Intoxikace a abúzus etanolem. Legislativní a forenzní pohledy.

3)Přednáška: Toxikologie vybraných skupin látek II. Přírodní toxiny. Otravy léky. Bezpečnost hospodaření s farmaky ve zdravotnických zařízeních. Profesionální intoxikace. Kontrolní mechanizmy farmakoterapií.

Seminář: TDM - principy a mechanizmy.

4)Přednáška: Drogy a abúzus drog, drogová politika. Evropské a národní monitorovací systémy drogových trendů. Legislativa zneužívaných látek a drog. Drogy a zdravotnický personál.

Seminář: Laboratorní detekce a průkaz zneužívaných a zakázaných látek. Systémy WORKPLACE DRUG testing.

5)Přednáška:Nebezpečné látky ve zdravotnických zařízeních - legislativa, bezpečnostní opatření, řízení rizik, monitorování. Chemoterapeutika, oxiran, aldehydy, medicínské plyny a plynná anestetika. Aerosoly, nanočástice a látky pro genové terapie. Karcinogenní, mutagenní a teratogenní látky; radioaktivní izotopy a nakládání s nimi -legislativa.

Seminář: Praktický management řízení rizik při práci s radioizotopy ve zdravotnictví.

6)Přednáška: Úvod do ekotoxikologie. Ochrana proti radiaci. Reproduktivní toxiny a reproduktivní biohazard ve zdravotnických zařízeních.

Seminář: Monitorování environmentálních rizik ve zdravotnictví.

7)Přednáška:Odpady a odpadové hospodářství - vznik a původ odpadů, druhy odpadů, hodnocení nebezpečnosti odpadů, priority nakládání s odpady, využívání odpadu, recyklace a regenerace, ekonomika odstraňování odpadů. Legislativa v nakládání s odpady. Komunální odpady, Průmyslové odpady. Odpady ze strojírenství.

Odpady z těžby, dopravy , zpracování a využití ropy, Odpady ze zemědělství a lesnictví, Odpady z energetického průmyslu.

Seminář: Technologické procesy při likvidaci odpadů a metody kontroly procesů.

8)Přednáška:Termické metody odstraňování odpadů. Skládkování. Fyzikálně chemické způsoby likvidace odpadů.

Seminář: Biologické způsoby likvidace odpadů,

9)Přednáška:Nebezpečné odpady. Zdravotnické odpady. Přehled zdravotnických odpadů, terminologie a značení, bezpečnost, manipulace, definice PIW odpadů. Jednorázový materiál a produkce odpadů. Trendy v hospodaření a likvidaci různých typů zdrav. odpadů.

Seminář: Audit zdravotnického zařízení se zaměřením na odpadové hospodářství

10)Přednáška:Materiálové využití odpadů. Biomateriály. Materiály pro medicínu.

Seminář: Logistická podpora zdravotnického materiálu.

11)Přednáška:Čištění odpadních vod, kapalné odpady ve zdravotnictví, nebezpečné kaly z čištění vod.

Seminář: Exkurze v čistírně odpadních vod

12)Přednáška:Dezinfekce a sterilizace. Bezpečnost klinických laboratoří.

Seminář: Nemocniční systémy centrální sterilizace.

13)Přednáška:Zdravotnické prádlo, oblečení a ochranné pomůcky. Nemocniční prádelny. Bezpečnost stravovacích provozů ve zdravotnictví.

Seminář: Řízení ústavní prádelny

14)Přednáška:Legislativa a zacházení z biologickým materiálem, tkáněmi, orgány. Zacházení s mrtvými těly. Metody pohřebnictví.

Seminář:Technologie skladování mrtvých těl, technologie pohřbívání.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura

FARGAŠOVÁ, Agáta,. Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia. Orman , Bratislava,2008. 350 s. :

VOREL, F. a kol. Soudní lékařství, Praha, Grada 1999.

FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., ČABLÍK, V., PEČTOVÁ, V.: Enviromentální biotechnologie. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2004.

JUCHELKOVÁ, Dagmar. Likvidace a využití odpadů. 1. vyd Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2000. 73 s.

PELCOVÁ, D. A KOL.: Nejčastější otravy a jejich terapie. Praha: Galén, 2009, 158 s..

ŠKRLA, Petr, ŠKRLOVÁ, Magda. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha GRADA, 2008.

VÁŇA, J., BALÍK, J., TLUSTOŠ, P. Pevné odpady. Praha Vydavatelství ČZU v Praze, 2005: 177 s.

KOUTSKÝ, Jaroslav. Biomateriály. Plzeň : Západočeská univerzita , 1997. 72 s.

ZIMOVÁ, Magdalena, ŘÍMANOVÁ, Dana. Nakládání s odpady ve zdravotnických a jim podobných zařízeních. Praha : Polygon , 200. 2. aktual. Vyd. 327 s.

Další a doporučená literatura

TARTAINI, Petr. Přeprava infekčních látek a dalších nebezpečných věcí ve zdravotnictví. Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis , 2006. 78 s.

PODSTATOVÁ, Hana. Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa Olomouc : Epava , 2002. 267 s

.

Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví, Věstník MŽP, (XVII), částka 9, s. 72 - 91, Praha, 2007

KOLEKTIV autorů: Kompendium sanačních technologií. EKOMONITOR. Praha 2006.

KURAŠ, Mečislav: Odpadové hospodářství. EKOMONITOR. Praha 2008.

HŘEBÍČEK, J. a kolektiv: Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni. LITTERA Kovařík, Brno 2009,

HAVLÍK,T. Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, Elfa 1997,155 s

Zdravotnické prádlo, oblečení a ochranné pomůcky Praha : Mladá fronta , [2007]. Sv.

EVANS, Gareth (Gareth M.: Biowaste and biological waste treatment. James & James (Science Publishers) Ltd., 2001

LUCH, A. a kol.: Molecular, Clinical and Enviromental Toxicology. Volume 2: Clinical Toxicology. Basel: Birkhauser Verlag AG, 2010: s.611

DART, R.C. a kol.: Medical toxicology, 3rd edition. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins, 2004: 1914 s.

CHARNEY. William Handbook of modern hospital safety. 2nd ed.U.S. Boca Raton Taylor & Francis Group, 2010: 1174 s.

SEILER, Jürg P. Good laboratory practice. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005: 424 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2152206.html