Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Toxikologie a ekotoxikologie, nebezpečné látky a odpadové hospodářství ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSTNO KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači se v rámci tohoto výběrového předmětu seznámí se základy obecné a aplikované toxikologie, s obecnými přístupy klasifikace nebezpečnosti látek v pracovním a životním prostředí člověka a postupy jejich likvidace, zvláštní důraz bude kladen na nebezpečnost látek, které se používají ve zdravotnictví, legislativou zacházení s různými typy nebezpečných a škodlivých látek, s některými ekotoxilogickými pojmy. Velká část kurzu se pak věnuje praktickým aspektům odpadového hospodářství ve zdravotnictví, klasifikaci zdrojů odpadů ve zdravotnictví, způsobům recyklace a odstraňování, biodegradačním a jiným novým technologiím ve využití odpadů, dezinfekci ve zdravotnictví, sterilizaci a technologiím sterilizace v nemocničních komplexech a jiných zařízeních, praní prádla a lůžkovin, technologiím čištění odpadních vod a jiným specifickým kapitolám z této oblasti, jako je např. likvidace tkání, zacházení s mrtvými těly, metody pohřebnictví atd.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná a aktivní účast na cvičeních, absence musí být řádně omluvené a nahrazené. Absolvování kontrolních testů na každém cvičení, které musí být napsány alespoň na 60%. Vypracování všech zadaných úkolů. Vypracování a přednesení krátké prezentace na zadané téma.

Body z průběžných testů tvoří třetinu bodů

potřebných pro získání zápočtu. Druhé dvě třetiny lze získat v závěrečném testu. Celkové hodnocení testu odpovídá platné klasifikační stupnici.

Osnova přednášek:

1) Úvod do obecné toxikologie - účinky jedů, faktory ovlivňující účinek škodlivin, interakce toxické látky s organismem. Toxikokinetika - absorpce, distribuce, biotransformace a exkrece xenobiotik,. Toxikodynamika.

2) Toxikologie vybraných skupin látek I. Průmyslové toxické látky,otravy alkoholy, plyny, těžkými kovy, produkty denní spotřeby.

3) Toxikologie vybraných skupin látek II. Přírodní toxiny. Otravy léky. Bezpečnost hospodaření s farmaky ve zdravotnických zařízeních. Profesionální intoxikace. Kontrolní mechanizmy farmakoterapií.

4) Drogy a abúzus drog, drogová politika. Evropské a národní monitorovací systémy drogových trendů. Legislativa zneužívaných látek a drog. Drogy a zdravotnický personál.

5) Nebezpečné látky ve zdravotnických zařízeních - legislativa, bezpečnostní opatření, řízení rizik, monitorování. Chemoterapeutika, oxiran, aldehydy, medicínské plyny a plynná anestetika. Aerosoly, nanočástice a látky pro genové terapie. Karcinogenní, mutagenní a teratogenní látky; radioaktivní izotopy a nakládání s nimi -legislativa.

6) Úvod do ekotoxikologie. Ochrana proti radiaci. Reproduktivní toxiny a reproduktivní biohazard ve zdravotnických zařízeních.

7) Odpady a odpadové hospodářství - vznik a původ odpadů, druhy odpadů, hodnocení nebezpečnosti odpadů, priority nakládání s odpady, využívání odpadu, recyklace a regenerace, ekonomika odstraňování odpadů. Legislativa v nakládání s odpady. Komunální odpady, Průmyslové odpady. Odpady ze strojírenství.

Odpady z těžby, dopravy , zpracování a využití ropy, Odpady ze zemědělství a lesnictví, Odpady z energetického průmyslu.

8) Termické metody odstraňování odpadů. Skládkování. Fyzikálně chemické způsoby likvidace odpadů.

9) Nebezpečné odpady. Zdravotnické odpady. Přehled zdravotnických odpadů, terminologie a značení, bezpečnost, manipulace, definice PIW odpadů. Jednorázový materiál a produkce odpadů. Trendy v hospodaření a likvidaci různých typů zdrav. odpadů.

10) Materiálové využití odpadů. Biomateriály. Materiály pro medicínu.

11) Čištění odpadních vod, kapalné odpady ve zdravotnictví, nebezpečné kaly z čištění vod.

12) Dezinfekce a sterilizace. Bezpečnost klinických laboratoří.

13) Zdravotnické prádlo, oblečení a ochranné pomůcky. Nemocniční prádelny. Bezpečnost stravovacích provozů ve zdravotnictví.

14) Legislativa a zacházení z biologickým materiálem, tkáněmi, orgány. Zacházení s mrtvými těly a pohřebnictví.

Osnova cvičení:

1) Obecné zásady terapie otrav; specifická antidota. Informační systémy v toxikologii

2) Intoxikace a abúzus etanolem. Legislativní a forenzní pohledy.

3) TDM - principy a mechanizmy.

4) Laboratorní detekce a průkaz zneužívaných a zakázaných látek.

5) Management řízení rizik při práci s radioizotopy ve zdravotnictví.

6) Monitorování environmentálních rizik ve zdravotnictví.

7) Technologické procesy při likvidaci odpadů a metody kontroly procesů.

8) Biologické způsoby likvidace odpadů,

9) Audit zdravotnického zařízení se zaměřením na odpadové hospodářství

10) Logistická podpora zdravotnického materiálu.

11) Čistírna odpadních vod

12) Nemocniční systémy centrální sterilizace.

13) Řízení ústavní prádelny

14) Patologie a skladování ostatků

Cíle studia:

Uvést posluchače do problematiky toxikologie, intoxikací, jejich prevence a první pomoci. Obeznámit se s problematikou enviromentálních toxikologických rizik a metodami jejich detekce, rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku envirom. rizika. Prakticky naučit se vyznat v legislativě a technologiemi likvidace a hospodaření s odpady ve zdravotnictví, zvláště pak s nebezpečnými odpady. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí. Dokázat odvádět výsledky a řešit úkony v pozici kontroly a auditu zdravotnického zařízení. Prokázat schopnost komunikace, zvládnout odbornou terminolgii, argumentovat, dokázat zpracovat písemněaktuální nebo novou problematiku.

Studijní materiály:

Základní literatura

FARGAŠOVÁ, Agáta,. Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia. Orman , Bratislava,2008. 350 s.

VOREL, F. a kol. Soudní lékařství, Praha, Grada 1999.

FEČKO, P., KUŠNIEROVÁ, M., ČABLÍK, V., PEČTOVÁ, V.: Enviromentální biotechnologie. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2004.

JUCHELKOVÁ, Dagmar. Likvidace a využití odpadů. 1. vyd Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2000. 73 s.

PELCOVÁ, D. A KOL.: Nejčastější otravy a jejich terapie. Praha: Galén, 2009, 158 s..

ŠKRLA, Petr, ŠKRLOVÁ, Magda. Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha GRADA, 2008.

VÁŇA, J., BALÍK, J., TLUSTOŠ, P. Pevné odpady. Praha Vydavatelství ČZU v Praze, 2005: 177 s.

KOUTSKÝ, Jaroslav. Biomateriály. Plzeň : Západočeská univerzita , 1997. 72 s.

ZIMOVÁ, Magdalena, ŘÍMANOVÁ, Dana. Nakládání s odpady ve zdravotnických a jim podobných zařízeních. Praha : Polygon , 200. 2. aktual. Vyd. 327 s.

Další a doporučená literatura

TARTAINI, Petr. Přeprava infekčních látek a dalších nebezpečných věcí ve zdravotnictví. Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis , 2006. 78 s.

PODSTATOVÁ, Hana. Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa Olomouc : Epava , 2002. 267 s

.

Metodické doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví, Věstník MŽP, (XVII), částka 9, s. 72 - 91, Praha, 2007

KOLEKTIV autorů: Kompendium sanačních technologií. EKOMONITOR. Praha 2006.

KURAŠ, Mečislav: Odpadové hospodářství. EKOMONITOR. Praha 2008.

HŘEBÍČEK, J. a kolektiv: Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni. LITTERA Kovařík, Brno 2009,

HAVLÍK,T. Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, Elfa 1997,155 s

Zdravotnické prádlo, oblečení a ochranné pomůcky Praha : Mladá fronta , [2007]. Sv.

EVANS, Gareth (Gareth M.: Biowaste and biological waste treatment. James & James (Science Publishers) Ltd., 2001

LUCH, A. a kol.: Molecular, Clinical and Enviromental Toxicology. Volume 2: Clinical Toxicology. Basel: Birkhauser Verlag AG, 2010: s.611

DART, R.C. a kol.: Medical toxicology, 3rd edition. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins, 2004: 1914 s.

CHARNEY. William Handbook of modern hospital safety. 2nd ed.U.S. Boca Raton Taylor & Francis Group, 2010: 1174 s.

SEILER, Jürg P. Good laboratory practice. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005: 424 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2152106.html