Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Strategie zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSSZZ KZ 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Dlouhodobá úspěšná existence každého trhového subjektu je podmíněna jasnou představou dlouhodobé strategie. Předmět seznamuje posluchače se základy strategického managementu, principy tvorby a řízení strategie na podmínky zdravotnického zařízení. Dále se pojednává o tvorbě strategických plánů, návaznost operativního plánování na strategické plány, význam a odlišnost strategického managementu zdravotnických zařízení. Rozebírá jednotlivé pojmy - vize - mise- strategické cíle - strategický plán - jednotlivé formy strategií a principy jejich řízení. Zabývá se také strategickým controllingem a vazbou operativního a krátkodobého řízení na dosahování strategických cílů.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: aktivní účast na seminářích. Minimálně přítomnost na 90 % seminářích. Student zpracuje podle zadání případovou studii, se zaměřením na problematiku v oblasti strategie s aplikací na zdravotnické zařízení. Případovou studii v průběhu semestru rozpracovává a předkládá k posouzení vyučujícímu. Podmínkou pro účast na zkoušce je úspěšné obhájení případové studie.

Podmínkou absolvování zkoušky: úspěšné zvládnutí testu s výsledkem minimálně 51 bodů (ze 100). Při neúspěchu na prvním testu, absolvování 2. testu jako 1. opravní zkoušky. Při nesplnění podmínky dosažení 51 bodů u druhého testu podrobení se komplexnímu osobnímu přezkoušení.

Osnova přednášek:

1.Strategie, její podstata a strategická rozhodnutí, strategické úrovně. Strategický management, strategická analýza. Co je konkurenceschopnost. Formy specifických předností organizací.

2.Management kvality nemocnic. Co vytváří kvalitu zdravotní starostlivosti. Vývoj teorie a praxe strategického managementu.

3.Strategický management - strategie jako faktor úspěšnosti podniku. Co je strategie, co je strategické řízení? Postupy výběru strategie a typy strategií. Konkurenční strategie v různých typech odvětví

4.Vize - základní pilíř strategie. Základní přístupy k tvorbě vize. Bariery vize. Poslání - mise. Rozdíl mezi vizí a misí.

5.Principy strategického myšlení. Bariéry v systému řízení. Kolize cílu v zdravotnictví.

6.Principy strategického řízení, tvorba strategie, zkoumání prostředí. Analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Povaha prostředí a zkoumání vlivu prostředí - analýza PEST, Porterův diamant a Porterova analýza pěti sil - klíčové otázky vznikající použitím této analýzy.

7.Zákaznická vize, finanční vize, vize interních procesů, vize učení se a růstu.

8.Identifikace klíčových otázek - SWOT analýza, technika zpracování SWOT, kritické faktory úspěchu. Volba strategie - generování strategických alternativ, typy alternativ.

9.Základní typy strategií, růstová strategie, útlumová strategie, stabilizační strategie. Matice BCG.

10.Strategie nákladového vůdcovství, strategie diferenciace, strategické plánování, akční plánování, řízení strategie.

11.Kultura organizace. Podmínky úspěchu změny podnikové kultury.

12.Pojem controlling. Základní funkce controllingu. Základní formy strategického controllingu. Odchylky strategického controllingu od operativního. Přepojení strategického controllingu s operačním controllingem.

13.Metoda „Balanced Scorecard“ (BSC) model měření výkonnosti organizace.

Osnova cvičení:

1.Úvod do předmětu. Objasnění základních pojmů. Podklady pro zadání případových studií studentům.

2.Tvorba a náležitosti strategií zdravotnického zařízení. Modely růstu organizace, zdravotnická organizace a její specifické postavení v konkurenčním prostředí.

3.Analýza publikovaných strategií domácích zdravotnických zařízeních.

4.Analýza publikovaných strategií zahraničních zdravotnických zařízeních.

5.Analýza externího prostředí zdravotnického zařízení. Prognose vývoje vnějšího prostředí. Metoda PEST.

6.Zkoumání interního prostředí zdravotnického zařízení. Hodnocení interního prostředí. Hodnocení konkurenční sily.

7.Analýza příležitostí.

8.Syntéza výsledků strategické analýzy - SWOT analýza.

9.Strategie zdravotnického zařízení.

10.Tvorba obchodní strategie - Podnikatelský plán.

11.Metody pro výběr ukazovatelů BSC

12.Moderní metody - model excelence EFQM

13.Prezentace případových studií, jejich vyhodnocení. Konzultace a udělení zápočtu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] SOUČEK, Z., BURIAN, J.: Strategické řízení zdravotnických zařízení. Vydavateľstvo: Professional Publishing, 2006 ISBN 8086946185.

[2] KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. Vydavateľstvo: C. H. Beck, 2006. ISBN 8071794538.[3] MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování. Expert. 2006 ISBN 978-80-247-1911-5.

[4] GLADKIJ, I., HEGER, L., STRNAD, L.: Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování., Brno: IDV PZ, 1998. ISBN 80-7013-272-8.

[5] GLADKIJ, I. a kol.: Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 380 s. ISBN 80-7226-996-8.

[6] Joint Commission International: Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice. Praha: Grada 2004, 978-80-247-2436-2.

[7] VONDRÁČEK, L.: Právní předpisy. Praha: Grada, 2005. ISBN: 80-247-1198-2

[8] JIRÁSEK, J., A.: Strategie, Praha: Professional Publishing 2003. ISBN 8086419460

[9] SVOZILOVÁ, A.: Projektový management. Praha: Grada Publishing. 2006. ISBN 80-247-1501-5.

[10] WHEELEN, T., L.- HUNGER, J., D.: Strategic Management and Business Policy, Pearson Prentice Hall, 11. vydání, 2008, ISBN-13: 978-13-232-346-8

[11] CHARVÁT, J.: Firemní strategie pro praxi. Praha: Granada Publishing 2006. ISBN 80-247-1389-6.

[12] KAPLAN, R. S., NORTON, D. P.: Balanced Scorecard - Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Computer Press 2007. ISBN 978-80-7261-177-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2152006.html