Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Strategie zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSSZZ KZ 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Dlouhodobá úspěšná existence každého tržního subjektu je podmíněna jasnou představou dlouhodobé strategie. Předmět seznamuje posluchače se základy strategického managementu, principy tvorby a řízení strategie na podmínky zdravotnického zařízení. Dále se pojednává o tvorbě strategických plánů, návaznost operativního plánování na strategické plány, význam a odlišnost strategického managementu zdravotnických zařízení. Rozebírá jednotlivé pojmy - vize - mise- strategické cíle - strategický plán - jednotlivé formy strategií a principy jejich řízení. Zabývá se také strategickým controllingem a vazbou operativního a krátkodobého řízení na dosahování strategických cílů.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu jsou následující

Zisk min. 50 ze 100 bodů na vícesložkovém systému hodnocení:

a) max 30 bodů - dílčí úkoly na cvičeních

b) max 50 bodů - povinný závěrečný test (min. 50% úspěšnost)

c) max 20 bodů - souvislý skupinový projekt

Podmínkou pro úspěšné složení testu je dosažení 50% správných odpovědí. Plněním dílčích úkolů (navazujících na přednášky) má student možnost získat celkem 30 bodů. Další povinnou složkou pro splnění předmětu je aktivní účast na souvislém skupinovém projektu na seminářích a jeho závěrečná prezentace. Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min 50 bodů.

Osnova přednášek:

1.Úvodní přednáška - předmět studia, směry rozvoje strategického managementu, 3 základní etapy strategického managementu, dimenze strategického řízení. Strategie jako faktor úspěšnosti podniku.

2.Strategie použitelné ve strategických záměrech - integrační strategie, intenzivní strategie, strategie diverzifikace, defenzivní strategie, strategické aliance.. Výběr optimální strategické varianty. Generování alternativních strategií - matice TOWS, Space analýza, matice BPM. Hodnocení interních a externích faktorů.

3.Poslání, vize, cíle. Vymezení výchozího strategického záměru. Postup při souhrnném zpracování výchozího strategického záměru.

4. Strategické myšlení a tvorba hodnoty - hodnotový řetězec. Tvorba hodnot ve zdravotnictví.

5.Analýza prostředí podnikatelského záměru. - makroprostředí, mezoprostředí, mikroprostředí. Externí analýza. Popis základních sil makroprostředí, mezoprostředí a mikroprostředí.

6.Inovační strategie, principy a klasifikace inovací, inovační politika podniku, faktory ovlivňující úspěch inovací.

7.Scénáře a jejich uplatnění ve strategickém plánování. Přednosti a nedostatky scénářových přístupů. Tvorba scénářů pro podporu strategického plánování, identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti, formulace základních scénářů.

8. Implementace strategie. Měření výkonnosti strategického plánu, možnosti zvyšování výkonnosti firem nástroji taktického řízení.

9.Měření výkonnosti strategického plánu - kvantitativní indikátory, kvalitativní indikátory, výkonnost firmy.

10.Kultura firmy. Vliv strategie na vývoj firemní kultury ve zdravotnictví.

11.Hodnocení a controlling strategického plánu. Charakteristiky úspěšného systému hodnocení strategie. Proces hodnocení strategie, rámec hodnocení strategie, prověření podkladů tvorby strategie.

12.Balanced Scorecard jako nástroj implementace strategie do procesů organizace. Uplatnění metody BSC ve zdravotnických zařízeních.

13.Globalizace hospodářské činnosti a její dopad na zdravotnické systémy. Podnikové strategie v podmínkách globalizace.

14.Závěrečný test.

Osnova cvičení:

Základní pojmy ze strategického managementu. Strategie jako faktor úspěšnosti podniku. Strategické řízení jako základ změny - fakultní nemocnice Ostrava.

Analýza strategického záměru konkrétního zdravotnického zařízení. Poslání, vize, mise zdravotnického zařízení. Strategické myšlení - podmínka úspěšného zpracování strategie.

Analýza vnějšího prostředí podnikatelského záměru - SLEPT analýza, analýza konkurence, strategické mapy, Porterův model 5 sil.

Analýza vnitřního prostředí podnikatelského záměru - SWOT analýza zdravotnického zařízení, BPM matice. Finanční analýza FN Motol.

Projekt - návrh a tvorba strategického záměru pro zvolené zdravotnické zařízení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] SOUČEK, Z., BURIAN, J.: Strategické řízení zdravotnických zařízení. Vydavateľstvo: Professional Publishing, 2006 ISBN 8086946185.

[2] KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. Vydavateľstvo: C. H. Beck, 2006. ISBN 8071794538.[3] MALLYA, T.: Základy strategického řízení a rozhodování. Expert. 2006 ISBN 978-80-247-1911-5.

[4] GLADKIJ, I., HEGER, L., STRNAD, L.: Kvalita zdravotní péče a metody jejího soustavného zlepšování., Brno: IDV PZ, 1998. ISBN 80-7013-272-8.

[5] GLADKIJ, I. a kol.: Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 380 s. ISBN 80-7226-996-8.

[6] Joint Commission International: Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice. Praha: Grada 2004, 978-80-247-2436-2.

[7] VONDRÁČEK, L.: Právní předpisy. Praha: Grada, 2005. ISBN: 80-247-1198-2

[8] JIRÁSEK, J., A.: Strategie, Praha: Professional Publishing 2003. ISBN 8086419460

[9] SVOZILOVÁ, A.: Projektový management. Praha: Grada Publishing. 2006. ISBN 80-247-1501-5.

[10] WHEELEN, T., L.- HUNGER, J., D.: Strategic Management and Business Policy, Pearson Prentice Hall, 11. vydání, 2008, ISBN-13: 978-13-232-346-8

[11] CHARVÁT, J.: Firemní strategie pro praxi. Praha: Granada Publishing 2006. ISBN 80-247-1389-6.

[12] KAPLAN, R. S., NORTON, D. P.: Balanced Scorecard - Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Computer Press 2007. ISBN 978-80-7261-177-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2151906.html