Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSSZP Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Zuzana Kotherová (gar.)
Cvičící:
Zuzana Kotherová (gar.), Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy ekonomie zdravotní péče, umožňuje pochopení základních přístupů ke zkoumání zdravotnictví jakožto významného odvětví národního hospodářství. Součástí předmětu jsou konkrétní rozbory jednotlivých prvků systému zdravotní péče a studium variant možných řešení v oblast zdravotního systému, jejich předpoklady a důsledky. Studenti získávají informace o typech zdravotních systémů ve světě a podrobněji se věnují fungování systému českého. Předmět umožní studentům získat přehled o institucionálním a právním zakotvení odvětví.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Zápočet bude udělen za získání minimálně 35 bodů.

a) max. 20 bodů - týmový projekt (potřebné minimum 10 bodů)

b) max. 50 bodů - povinný závěrečný test (potřebné minimum 25 bodů)

Požadavky ke zkoušce:

Zkouška bude probíhat formou ústní zkoušky (max. 30 bodů). Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek.

Osnova přednášek:

1. Blok I:

- Organizace výuky

- Zdravotnictví, ekonomie zdravotní péče, zdraví, zdravotní politika

- Ekonomická podstata zdravotnických služeb I. (charakter statků, poptávka po zdravotní péči, nabídka zdravotní péče)

2. Blok II

- Ekonomická podstata zdravotnických služeb II. (charakter statků, poptávka po zdravotní péči, nabídka zdravotní péče)

- Typy zdravotních systémů a jejich srovnání

3. Blok III

- Český systém veřejného zdravotního pojištění a postavení zdravotních pojišťoven v systému.

- Zdravotnická zařízení

- Vývoj českého zdravotního systému.

Osnova cvičení:

1. Mezinárodní srovnávání zdravotních systémů. Zadání týmové práce.

2. Prezentace týmové práce. Test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je: (1) seznámit se se základy ekonomie zdravotní péče; (2) získat přehled o fungování českého zdravotního systému a zároveň ho komparovat se systémy zahraničními a (3) mít základní povědomí o finančních nástrojích a o současné koncepci organizace zdravotní péče. V rámci předmětu je kladen důraz na studium aktuálně řešených otázek ve zdravotnickém sektoru.

Studijní materiály:

FELDSTEIN, Paul J. Health care economics. 5th ed. Clifton Park : Delmar, 2002. 627 s. ISBN 0766806995

DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. 1. vyd., Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. 228 s. ISBN 80-245-0998-9

NĚMEC, J. Principy zdravotního pojištění. 1. vyd., Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2628-1

FUCHS, Victor R. Who shall live? : health, economics, and social choice. expanded ed. Singapore : World Scientific, 1998. 278 s. ISBN 9810232012.

MALÝ, I.; KOTHEROVÁ, Z. Zdravotní politika a její ekonomická dimenze. Masarykova univerzita 2015

DARMOPILOVÁ, Z.; MALÝ. I: Ekonomika zdrvotnictví (Distační studijní opora). Masarykova univerzita.

PHELPS, Charles E, Health economics, New York, NY: HarperCollins Publishers, 1992, 559 s., ISBN 06-733-8746-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2151606.html