Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení lidských zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSRLZ KZ 2 1P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Proč jsou lidské zdroje důležité. Rozhodování o lidských zdrojích se týká mnoha účastníků manažerského procesu. Diagnostický přístup k řízení lidských zdrojů. Hodnocení vnějších a vnitřních podmínek organizace na řízení lidských zdrojů. Vnější podmínky - demografické, trh pracovní síly. Internacionalizace trhů pracovní síly, odbory. Vnitřní podmínky - finanční situace, organizační kultura, pracovní podmínky, styl řízení, charakter práce. Stanovení personálních cílů - efektivnost, etika. Řízení lidských zdrojů v jednotlivých hierarchických vrstvách různých organizačních struktur. Možnosti identifikace základních pracovních vlastností zaměstnanců. Způsob stanovování potřebných vlastností zaměstnanců, profesiogramy, popisy pracovní činnosti. Komunikační dovednosti - rétorika, argumentace, prezentace/vizualizace, vyjednávání atd. Týmová spolupráce jako základní požadavek úspěchu dnešní společnosti. Metody na posilování týmové spolupráce.

Na cvičeních bude proveden praktický nácvik některých teoreticky probraných dovedností. Cvičení bude rozšířeno o tzv. sebepoznání, které je klíčem k poznání svého okolí.

Tento předmět mimo individuálního přístupu k řízení lidských zdrojů seznamuje studenty se softwarovými prostředky na plánování a řízení projektů, jejichž součástí je řízení lidských zdrojů (např. MS Project apod.). To má souvislost také se základními poznatky o návrhu a managementu projektů a procesů. Tyto poznatky student využívá, mimo jiné, při své DP.

Požadavky:

Dílčí požadavky:Aktivní účast na cvičeních. Realizace referátů formou prezentace a odevzdáním dokumentu. V práci se očekává zapracovat vlastní názory podložené teorií. Práce by měla být v rozsahu 5-9 stran A4.

Podmínky zápočtu: Povinná účast na cvičení. Realizace všech úloh referátů a prací.

Osnova přednášek:

1.Vedení a řízení (styly vedení, manažerská mřížka)

2.Týmová práce a techniky její podpory

3.Motivace - manažerská strategie zvyšování motivace

4.Proces plánování lidských zdrojů

5.Kritéria personálního výběru, formulace parametrů, požadavky na CV a motivační dopis

6.Behaviorální přijímací pohovor

7.Řízení a hodnocení pracovního výkonu

8.Osobnost managera a leadership

9.Manažerská komunikace

10.Konflikty a jejich zvládání

11.Rozvoj zaměstnanců

12.Odměňování zaměstnanců

13.Management lidských zdrojů ve specifických podmínkách.

Osnova cvičení:

1.Kompetence, nábor a výběr, rozvoj, testy osobnosti, zadání případových studií

2.Týmová spolupráce, typologie týmových rolí, týmová hra

3. Nástroje motivace, test motivačních faktorů,

4. Plánování lidských zdrojů - případová studie

5. Životopis, motivační dopis, formulace požadavků na nového zaměstnance

6. Výběrový pohovor, assessment centrum

7. Hodnocení - nástroj personálního řízení

8.Hodnocení a osobní rozvoj - případové studie

9. Komunikační dovednosti (vedení rozhovoru, porada, brainstorming)

10.Případová studie „Jak správně vyjednávat“

11.Konflikt - řešení problémových situací

12.Motivační programy v organizaci

13.Řízení pracovního výkonu

14.Argumentace

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Management lidských zdrojů, C.H. Beck 2007, ISBN 978-80-7179-893-4

2.ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů, Granada 2002, ISBN 8024704692

3.KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů, Praha. Management Press. 3. vydání. 2003. ISBN 8072610333

4.DVOŘÁK, D.: Řízení projektů, Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-251-1885-6

5.SVOZILOVÁ, A.: Projektový management, Praha: Grada, 2007, ISBN 80-247-1501-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2150906.html