Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Řízení kvality ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSRKZ KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Produkt, jeho charakteristika a definování, jakost, kvalita, management, požadavek, spokojenost zákazníka, způsobilost. Seznámení se s příslušnými standardy. Kvalita systémů a procesů ve zdravotnictví. Zdokonalování a zefektivnění procesů. Normy řady ISO 9000:2000. Zavádění systému managementu jakosti (SMJ) ve zdravotnické organizaci, zdůvodnění potřeby SMJ pro zdravotnické organizace, procesní přístup, politika jakosti a cíle jakosti, příručka jakosti, audit systému jakosti, plán jakosti, objektivní důkaz, kontrola, inspekce, zkouška, ověřování validace, proces kvalifikace, přezkum, program auditů, kritéria auditů, auditovaná organizace, tým auditorů, expert, standardy zdravotní péče. Euromodel TQM. Řízení a realizace procesů ve zdravotnických zařízeních, definování a mapování procesů a subprocesů. Projektování integrace managementu zdravotnických zařízení. Možnosti využití TQM uvnitř zdravotnických zařízení. Standardy a indikátory v kvalitě zdravotnické péče. Kvalita v laboratořích. Akreditace zdravotnických zařízení podle SAK a JCI. Nástroje managementu kvality.

Požadavky:

1. Vypracování samostatné práce na zadané téma. Téma bude zadáno na prvním cvičením. Max. 30 bodů (min. 15)

2. 30 bodů možno získat na cvičeních za plnění zadaných úkolů (z každého max. 15)

3. 40 bodů závěrečný test (min. 20 bodů)

4. Celkově musí student získat min. 50 bodů

Osnova přednášek:

Definice kvality. Historie kvality. Staré nástroje v řízení kvality. Nové nástroje v řízení kvality. Řízení rizik. Maticový diagram. FTA, FMEA. Přístupy v řízení kvality. PDCA, TQM. Metody průmyslového inženýrství v oblasti řízení kvality ve zdravotnictví. Six sigma. 5S. Kanban. A jiné metody v řízení kvality. Legislativa v řízení kvality ve zdravotnictví. Systémy ISO. Optimalizační metody v řízení kvality. PERT, CPM.Oborové systémové přístupy. Národní politika v řízení kvality. Akreditace. Certifikace.

Osnova cvičení:

Cvičení 1: Zadání samostatné práce. Staré a nové nástroje v řízení kvality.

Cvičení 2: Řízení rizik. Optimalizační metody v řízení kvality ve zdravotnictví.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalostí z oblasti řízení kvality ve zdravotnictví. Pochopení souvisejících pojmů jako je kvalita, proces, standard. Seznámení se s modely využívanými a zaváděnými v managementu kvality ve zdravotnictví. Osvojení si jednoduchých nástrojů řízení kvality.

Studijní materiály:

1.ZGODAVOVÁ, K.: Kvalita zdravotnických služeb, e-učebnice. 2008.

2.NENADÁL, J.: Měření v systémech managementu jakosti, Management Press, NT. Publishing, Praha, ISBN 80-7261-110-0, 2004

3.ISO/IWA 1:2001(E) Quality Management Systems - Guidelines for Process Improvements in Healthcare Service Organizations, ICS 03.120.10 resp. ISO/IWA 1:2001 Směrnice pro proces zlepšování služeb zdravotnických organizací, ČNI Praha, 2004

4.ŠEBESTOVÁ, M.: Jakost v souladu s ISO 9000 pro zdravotnické služby. Metodický materiál CQS. Praha 2000. http://www.cqs.cz

5.ŠEBESTOVÁ, M.: Význam standardů pro zdravotnictví a společnost. 5. parlamentní zdravotnický, seminář. „Potřebuje české zdravotnictví certifikace“. Praha, leden 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2150706.html