Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

E-Health a E-Government

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSEHG KZ 4 2P+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s e-governmentem, jeho základy a principy v České republice, a to zejména vzhledem ve vztahu ke zdravotnictví.

Požadavky:

Výuka předmětu není striktně rozdělena na přednášky a cvičení, většina témat se probírá v blocích. Z toho důvodu je povinná účast studentů jak na přednáškách tak na cvičeních (resp. na předem ohlášených exkurzích v termínu konání předmětu). Povoleny jsou maximálně dvě absence v průběhu semestru.

Předmět je ukončený klasifikovaným zápočtem. Podmínkou získání zápočtu je odevzání všech dílčích úkolů ze cvičení a to nejpozději do 14 dnů od jejich zadání, prezentace individuálního úkolu a absolvování souhrnného testu na posledním cvičení.

Z předmětu je možné získat až 100 bodů. 20 bodů za prezentaci individuálního úkolu a 80 bodů ze souhrnného testu na posledním cvičení. Podmínkou účasti na zápočtovém testu je odevzání všech dílčích úkolů ze cvičení a odprezentování individuálního úkolu. Závěrečné hodnocení bude následující: A (100-90), B (89-80), C (79-70), D (69-60), E (59-50), F (49 a méně).

Osnova přednášek:

1) Úvod do bezpečnosti IS; Identifikace, Autentizace, Autorizace, Hesla, Biometrie; Šifrování.

2) Elektronický podpis, Certifikáty, Certifikační autority, Legislativní rámec podpisu.

3) Základní registry. CzechPOINT. Lidský faktor v bezpečnosti, Sociální inženýrství.

4) Zákon o kybernetické bezpečnosti + novelizace, GDPR, eIDAS. Ochrana osobních údajů.

5) Autorský zákon, dopad na praxi, obsah webu, citace (knihovna ČVUT).

6) Datové schránky, získání, problémy, užití, zákonný podklad. Spisová služba. Elektronické podatelny, zákonná opora.

7) Statistické informace ve zdravotnictví (ÚZIS ČR).

8) Využití eHealth ve zdravotnických zařízeních.

9) IT a Trestní zákoník, možnost porušení, dopady na organizaci; Přístupný web, povinné údaje na webu organizace, právní předpisy.

10) Zálohování a archivace dat, mazání dat. Škodlivý software. Použití mobilních zařízení, mHealth.

11) Komunikace se zdravotními pojišťovnami, způsob, možnosti.

12) Projekty e-health, stav, možnosti. E-recept, ePACS.

13) Prezentace individuálních úkolů.

14) Souhrnný test; Zápočty.

Osnova cvičení:

Na seminářích budou probírána odpovídající témata z přednášek formou diskuze, za použití vhodné technologie, použití vhodných příkladů z praxe. Některá cvičení budou realizována samostatnou prací studentů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy tzv. e-governmentu. Jde o implementaci ICT technologií do veřejné správy. Tato tématika úzce souvisí s výkonem funkcí, které budou absolventi oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví v praxi vykonávat. Posluchači se seznámí jak se základními principy, tak s možnostmi nasazení specializovaného SW, i se zákonnými normami. Cílem je, aby se absolvent uměl v dané problematice orientovat a sledovat její vývoj.

Studijní materiály:

1. Švarcová, Lidinský a další: E Government bezpečně, Grada, 2008, ISBN 978-80-247-2462-1

2. Pavel Mates, Vladimír Smejkal: E-government v českém právu, 2006, ISBN: 80-7201-614-8, LINDE právnické a ekonomické nakladatelství

3. Vladimír Smejkal, DATOVÉ SCHRÁNKY V PRÁVNÍM ŘÁDU ČR, Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů s komentářem, Vydavatel ABF, a. s. Praha 9, nakladatel: MJ, ISBM 978-80-86284-78-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2149606.html