Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ročníkový projekt

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSOS Z 2 0+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Zuzana Kotherová (gar.), Martina Caithamlová, Gleb Donin, Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmet Ročníkový projekt je první ze série tří seminářů, které mají studentům pomoci při psaní diplomové práce. Tyto semináře na sebe navazují a jejich cílem je poskytnout studentům metodickou podporu při zpracovávání DP a prezentování jejích výsledků.

V rámci tohoto prvního předmětu si student vybírá téma pro svůj ročníkový projekt, jehož cílem je zpracování teoretických východisek budoucí diplomové práce. Student prokazuje, že v rámci svého tématu dokázal identifikovat a analyzovat literární zdroje, pomocí kterých sepíše současný stav poznání v dané oblasti v ČR a v zahraničí. To mu umožní stanovit si cíl své budoucí DP a její další směr/postup/přínos. Na základě takto koncipovaného Ročníkového projektu je na konci semestru možno připravit návrh zadání DP, který bude odsouhlasen vedoucím práce.

Požadavky:

Podmínky k zápočtu:

1. Účast na seminářích.

2. Výběr tématu ročníkového projektu do 17/03/2019.

3. Vedoucím práce odsouhlasený návrh zadání DP (odevzdaný do konce semestru, přesná data a způsob odevzdání budou studentům oznámena na prvním semináři).

4. Vedoucím práce odsouhlasené zpracování Ročníkového projektu, tj. teoretických východisek práce (současný stav poznání dané problematiky v ČR a v zahraniční a z něj vyplývající směr/postup/přínos a cíl DP). RP musí být odevzdaný do konce semestru, přesná data, způsob odevzdání a způsob hodnocení budou studentům oznámena na prvním semináři.

5. Splnění požadavků 1. prezentace (teamový projekt). Zadání práce je upřesněno v průběhu semestru.

6. Splnění požadavků 2. prezentace. Požadavky jsou upřesněny v průběhu semestru.

7. Nahrání vypracovaného RP do systému „PROJECTS“ do data specifikovaného vyučujícími na prvním semináři.

Osnova přednášek:

Harmonogram předmětu na harm.fbmi.cvut.cz.

Osnova cvičení:

Harmonogram předmětu na harm.fbmi.cvut.cz.

Cíle studia:

Cílem předmětu „Ročníkový projekt“ je: (1) vedoucím práce odsouhlasený návrh zadání DP a (2) vedoucím práce odsouhlasené zpracování Ročníkového projektu, tj. teoretických východisek práce (současný stav poznání dané problematiky v ČR a v zahraniční a z něj vyplývající směr/postup/přínos a cíl DP).

Studijní materiály:

[1] FILIPEC, J., a kol.: Slovník spisovné češtiny. Academia. ISBN: 80-200-1446-2

[2] KUPKA: Přehled české gramatiky. Olympia

[3] STANĚK, V.: Jak psát správně čárky. Fortuna. ISBN: 80-7168-473-2

[4] HAVRÁNEK, B.: Stručná mluvnice česká. Fortuna. ISBN: 80-7168-555-0

[5] ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON 2005,

[6] UMBERTO ECO (Překlad Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání) Votobia 1997

[7] SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum, 2004

[8] ŠIFNER, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004

[9] LIŠKA, V.: DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha, Profesional Publishing 2004

[10] GREENHALGH, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené nadůkazu. Praha, Grada 2003

[11] GUSTAVII, B.: How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003

[12] JORDAN, R. R.: Academic Writing Course - New Edition. Nelson, Walton-on-Thames, 2002.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2149506.html