Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Náklady, kalkulace, ceny

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSNKC KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Martina Caithamlová (gar.)
Cvičící:
Martina Caithamlová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V předmětu Náklady, kalkulace a ceny se studenti seznámí se základními ekonomickými pojmy na které navazuje problematika nákladů, jejich členění a způsobů stanovení. Náklady jsou rozebírány podrobněji jak z pohledu podnikové praxe, tak z pohledu ekonomických teorií. Průběžně se studenti věnují aplikaci teoretických poznatků a řeší praktické příklady. Závěrem jsou probrány základní možnosti jak snižovat náklady. Nedílnou součástí bude praktické procvičování dané problematiky pomocí příkladů, grafů a vše je řešeno v návaznosti na hospodářskou praxi.

Požadavky:

Studenti mohou získat max. 50 bodů za dílčí úkoly a aktivitu na seminářích. Na konci semestru studenti absolvují povinný závěrečný test (max. 50 bodů) - minimálně 50 % úspěšnost. K úspěšnému zakončení předmětu je nutné dosáhnout min. 50 ze 100 bodů.

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška - předmět studia. Podnik - právní úprava podnikání v ČR, typologie podniků, okolí organizace.

2. Majetková a kapitálová struktura podniku. Aktiva, pasiva. Rozvaha, její funkce a druhy.

3.Náklady - pojem, druhové členění nákladů, účelové členění nákladů, náklady podle závislosti na změnách objemu výroby, náklady podle původu spotřebovaných vstupů, možnosti snižování nákladů, situace ve zdravotnictví. Nákladové skupiny používané ve ZZ.

4.Kalkulace - cíl kalkulací, členění kalkulací, kalkulace přímá i přirážková, kalkulace podle aktivit (Activity Based Costing), kalkulace nákladů ve ZZ, rozpočty.

5. Výnosy - provozní, finanční, mimořádné. Výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty. Specifické problémy posuzování zisku ve zdravotnictví (soukromé subjekty FO, soukromé subjekty PO, příspěvkové organizace). Bod zvratu.

6. Cash flow - základní funkce přehledu CF, metody sestavení CF, vazby mezi finančními výkazy. Financování podniku, faktory ovlivňující financování, finanční řízení podniku, zdroje financování.

7.Materiálové náklady - funkce útvaru nákupu, výběr vhodného dodavatele, ukazatele hospodaření se zásobami, optimalizační přístup při řízení zásob, normování zásob. Výrobní činnost podniku, plánování výroby, výrobní kapacita.

8.Odpisy a investiční činnost - členění investic, možnosti pořizování dlouhodobého majetku, odpisování dlouhodobého majetku, účetní a daňové odpisy - zrychlené a rovnoměrné odpisy, efektivnost investic a její hodnocení.

9.Mzdové náklady - formy mezd, pohyblivé složky mezd, nejnižší úroveň zaručené mzdy, příplatky za práci. Plat - platový tarif, platové třídy, příplatky a další složky platu. Mzdové výpočty.

10.Ceny - druhy cen, faktory ovlivňující výši cen, cenová politika, cenové strategie, metody cenové tvorby.

11. Evidence činnosti organizace. Podstata a význam, funkce účetnictví, způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti, právní normy pro vedení účetnictví, účetní závěrka.

12.Daňová soustava v ČR, přímé daně - daň z příjmů FO/PO, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, silniční daň.

13.Nepřímé daně - DPH, spotřební daň, ekologické daně. Daňový řád.

14. Závěrečný test

Osnova cvičení:

1.Majetková a kapitálová struktura firmy - aktiva, pasiva, sestavení rozvahy.

2.Náklady a jejich členění . Příklad na degresi nákladů.

3.Kalkulace - přímá, přirážková - příklady.

4.Kalkulace nákladů zdravotnického výkonu.

5.Kalkulace Activity Based Costing - příklad.

6.Výkaz zisku a ztráty. Výkaz CF. Sestavení výkazů.

7. Odpisy - rovnoměrné a zrychlené.

8. Mzdové výpočty. Výpočet hrubé a čisté mzdy.

9. Přímé daně - výpočet daně z příjmů FO/PO.

10. Nepřímé daně - DPH - výpočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými pojmy. Dalším cílem je podrobně pochopit charakteristiku nákladů, jejich členění, řešení příkladů, způsob stanovení nákladů a následně i ceny. Použité metody kalkulace musí být student schopen aplikovat do praxe.

Studijní materiály:

[1] SYNEK, M. , KISLINGEROVÁ E. a kol.: Podniková ekonomika, 5. vydání. Praha: C.H.Beck, 445 s, 2010, ISBN 978-80-7400-336-3

[2] DYNTAROVÁ,V. : Náklady, kalkulace, ceny; skripta ČVUT,2009

[3] Zákoník práce v aktuálním znění

[4] Daňové zákony v aktuálním znění

[5] DVOŘÁK, P., RADOVÁ, J.: Finanční matematika pro každého, Grada 2001

[6] Zákon o účetnictví v aktuálním znění

Poznámka:
Další informace:
http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2149306.html
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2149306.html