Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Management zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSMZZ Z,ZK 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti v předmětu budou seznámeni s principy fungování zdravotnického zařízení, specifickými podobami zdravotnictví v liberální a solidární ekonomice. Zdravotnické zařízení jako standardní podnik. Seznámení se všeobecnými principy managementu a s principy, které jsou specifické pro zdravotnická zařízení. Principy plánování aplikované na zdravotnická zařízení, organizování jako činnosti zabezpečující dělbu práce vymezenou v plánu a zabezpečení potřebných zdrojů. Třetím pilířem je řízení lidských zdrojů - motivace, komunikace. Moderní přístupy a metody managementu s důrazem na řízení změn jako klíčová oblast zachování konkurenceschopnosti. Krizový management se zaměřením na zdravotnictví je chápán a prezentován jako ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, nástrojů, zkušeností, doporučení a metod ke zvládání manažerských funkcí při identifikaci a korekci rizika vzniku krizových situací, preventivních opatřeních, kontrakci krizových situací, redukci jejich průběhu a následné obnově v hospodářské sféře a zdravotnictví. Samostatná pozornost je věnovaná rozhodování; metody rozhodování, používání rozhodovacích matic.

Požadavky:

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

Maximálně 3 absence na seminářích

Povinná účast na přednáškách externistů: neúčast = mínus10 bodů / přednáška

Získání min. 50 ze 100 bodů:

1/ max 50 bodů - za aktivitu, případové studie a dílčí aktivity na cvičeních (na začátku každého cvičení bude sdělen konkrétní max. počet bodů, který lze na daném cvičení dosáhnout)

2/ 25 bodů za test průběžných znalostí. Test musí absolvovat každý student a pro zdárné ukončení předmětu je nutné dosáhnout v testu alespoň 50% úspěšnost, tj. získat minimálně 12,5 bodu.

3/ 25 bodů je možno získat za ústní zkoušku.

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška: organizace výuky.

Pojetí managementu, Historický vývoj managementu.

2. Zdravotnická zařízení: jejich typy a odlišnosti od standardní firmy.

3. Organizování: organizační struktura, outsourcing.

4. Rozhodování

5. Vedení a motivace pracovníků, ovlivňování

6. ODPADÁ

7. Krizový management.

8. Krizový management.

9. ODPADÁ

10. eHealth

11. Management nemocnice Klatovy

12. Vedení lidí v organizacích. Znalostní management.

13. Strategické řízení.

14. Závěrečný test.

Osnova cvičení:

1. Organizace seminářů - úvod do předmětu, hodnocení, reading week.

2. Historický vývoj managementu - charakteristika jednotlivých etap historického vývoje managementu.

3. Právní formy ZZ. Subjektivní předpoklady pro výkon manažerské práce.

4. PS - Management změny , prezentace výsledků, diskuze.

5. Cíle a úrovně řízení. „Být či nebýt vedoucím pracovníkem - proces subjektivního rozhodování“. Řešení konfliktů.

6. ODPADÁ - děkanské volno

7. PS - Tvorba organizačního řádu ZZ

8. Práce na PS + vyhodnocení PS z minulé hodiny.

9. ODPADÁ - státní svátek

10. Podnikatelský plán - zásady tvorby, týmová práce - otevření pobočky lékárny

11. Vyhodnocení PS a prezentace výsledků

12. PS Nemocnice jako zisková firma Prezentace výsledků PS, diskuse

13. PS Bonitní a bankrotní modely finanční analýzy

14. Prezentace výsledků PS, diskuse, zápočty

Cíle studia:
Studijní materiály:

ANTUŠÁK, E., KOPECKÝ, Z.: Krizový management - úvod to teorie. ISBN 978-80-245-0951-8, 2007

ZUZÁK, R.: Krizové řízení podniku, Praha: Professional Publishing. 2004. ISBN 978-80-247-3156-8

GREEN K. HANKE, O.: Řízení v krizových situacích, Praha: Management Press. 2004. 80-7261-104-6

ŠENOVKÝ, M., ADAMEC, V.: Základy krizového managementu. ISBN 80-86634-44-2, 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2149206.html