Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSJIP KZ 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět poskytuje stručný přehled o problematice resuscitační a intenzivní péče na ARO, oborových a mobilních JIP. Jeho cílem je seznámit posluchače s aktuálními trendy biomedicínského inženýrství v této oblasti. Studium předmětu předpokládá základní znalost zejména z anatomie, fyziologie, patofyziologie, biofyziky, interních a chirurgických oborů.

Požadavky:

Zápočet: 100% účast, vypracované protokoly ze všech laboratorních cvičení

Zkouška: ústní v rozsahu referenční literatury a přednesené látky

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně 7 dnů.

Okruhy otázek ke zkoušce

1.Definice záchranného řetězce, řetěz přežití

2.Organizační struktura ZZS

3.Taktika nasazování výjezdních skupin

4.Mobilní zdravotnické prostředky

5.Řídící postavení operačního střediska

6.Typy oborových JIP

7.Organizační uspořádání pracovišť intensivní péče

8.Základní principy neodkladné resuscitace

9.Monitorace základních vitálních funkcí

10.Bioinženýrská zařízení k podpoře/náhradě vitálních funkcí

11.Postavení technika na JIP

12.Technologická logistika urgentní péče

Klíčové výstupní dovednosti a znalosti

1.Znalost základních typů JIP/ARO

2.Znalost základního vybavení jednotek intenzivní/resucitační péče

3.Znalost základních možností monitorace vitálních funkcí

4.Význam bioinženýrských zařízení v resuscitační a intenzivní péči

5.Znalost základních možností podpory/substituce selhávajících respiračních funkcí

6.Možnosti bioinženýrské podpory selhávajícího kardiovaskulárního systému

7.Základní eliminační metody

8.Možnosti monitorace funkcí CNS

9.Mobilní jednotky intenzivní péče v přednemocniční etapě a jejich význam

Celkový přehled o studijních oporách pro další vstupní požadované znalosti a dovednosti:

Učebnice

Skripta

Multimediální učebnice

Učební texty na internetu

Další distribuované materiály

Osnova přednášek:

1.Intenzivní a resuscitační péče - základní pojmy, péče o pacienta v intenzivní a resuscitační péči, koncepce jednotek intenzivní péče a ARO - 1. [5(s. 19-31)]

2.Intenzivní a resuscitační péče - základní pojmy, péče o pacienta v intenzivní a resuscitační péči, koncepce jednotek intenzivní péče a ARO - 2. [5(s. 33-42)]

3.Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady - respirační systém - 1 [5(s. 211-229) 15(s. 357-394) 16(s. 55-73)]

4.Základní vitální funkce, jejich monitorování a možnosti podpory/náhrady - respirační systém - 2 [5(s. 229-249) 15 (s. 395-408) 16 (s. 74-88)]

5.Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady - kardiovaskulární systém - 1 [1(s. 19-75) 5(s. 250-270) 15 (s. 458-486)]

6.Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady - kardiovaskulární systém - 2 [1(s. 76-117) 5(s. (270-274)]

7.Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady - centrální nervový systém [5(s. 189-204) 14(s. 131-138, 139-145)]

8.Eliminační metody [5(s. 153-160, 304-310), 15 (s. 531-544) ]Mobilní jednotky intenzivní péče [6(27-35, 121-126)]

9.Mobilní jednotky intenzivní péče za mimořádných podmínek při hromadném výskytu postižených [6(27-35, 121-126)]

10.Postavení technika na JIP

11.Práce inženýra/technika na ARO a JIP

12.Hygienicko - epidemiologické aspekty práce na ARO/JIP - bariérový systém ošetřování, nozokomiální infekce, dezinfekce a sterilizace [5(s. 86-124)]

13.Vysoce nebezpečné látky, možnosti ochrany [13(179 - 236)]

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu, BOZP.

2. Laboratorní úlohy zaměřené na činnost monitoru vitálních funkcí.

3. Laboratorní úlohy zaměřené na činnost monitoru vitálních funkcí.

4. Laboratorní úlohy zaměřené na umělou plicní ventilaci ručním dýchacím přístrojem, úvod do umělé plicní ventilace přístrojem

5. Laboratorní úlohy zaměřené na umělou plicní ventilaci přístrojem.

6. Laboratorní úlohy zaměřené na umělou plicní ventilaci v domácí péči; koncentrátor kyslíku

7. Laboratorní úlohy zaměřené na monitorování krevního tlaku, pulzní oxymetrie

8. Laboratorní úlohy zaměřené na monitorování EKG

9. Laboratorní úlohy zaměřené na infusní techniku - vstupy do krevního řečiště způsoby aplikace, inteligentní systémy regulace

10. Laboratorní úlohy zaměřené na defibrilaci - automatizovaná externí defibrilace, kardioverze

11. Laboratorní úlohy zaměřené na kardiostimulaci, kardioverter Bioinženýrské metody podpory krevního oběhu - kontrapulzace, selfsaver

12. Principy eliminačních metod - hemodialýza, hemoperfuze; principy ECMO

13.Principy monitorace CNS (ICP, CPP), EEG, EAP, SONO

V rámci každého cvičení se bude realizovat:

-kontrola znalostí z dosud přednesené látky (ústně nebo písemně)

-referáty k dané problematice

-praktický nácvik přednášených postupů a dovedností

-exkurze k diskutované problematice

Poznámka - pořadí praktických cvičení se může změnit v závislosti na pořadí přednášek, posluchači budou včas informováni o změně.

Exkurze

1.Exkurse na oddělení ARO / JIP.

2.Exkurse na dialyzační oddělení.

3.Exkurse na oddělení biomedicínského inženýrství.

4.Exkurse na krajské středisko zdravotnické záchranné služby

Cíle studia:
Studijní materiály:

Referenční literatura:

[1]Černý V. a kol.: Invazivní hemodynamické monitorování v praxi. Grada, Praha, 2000, ISBN 80-7169-994-2

[2]Ferko Alexandr a kol.: Chirurgie v kostce, Grada, Praha 2002, ISBN 80-247-0230-4

[3]Chrobák Ladislav: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007,

[4]Jabor, Antonín: Vnitřní prostředí, Grada, Praha 2008

[5]Kapounová Gabriela: Ošetřovatelství v intenzivní péči, Grada 2007

[6]Klein Leo, Ferko Alexander: Principy válečné chirurgie, Grada, Avicenum, Praha 2005

ISBN 80-247-0735-7

[7]Kolář Jiří a kol: Kardiologie pro sestry intenzivní péče, Akcenta 1998, ISBN

80-86232-00-X

[8]Navrátil, Leoš, Rosina, Jozef a kol.: Medicínská biofyzika. Grada, 2005, ISBN 80-247-1152-4

[9]Navrátil, Leoš a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2319-8

[10]Pachl, Jan, Roubík, Karel: Základy anesteziologie a resuscitační péče. Praha, Karolinum 2003

[11]Patočka, Jiří a kol.: Vojenská toxikologie, Grada, Praha 2009

[12]Ševčík, P. a kol.: Intenzivní péče, Galén, Karolinum, Praha 2000, ISBN 8072620428

[13]Štětina Jiří a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštěstí, Grada, Praha 2000,

ISBN 80-7069-688-9

Doporučená literatura:

[14]Buchardi, H, Larsen, R., et al.: Die Intensivmedizin. Springerf Verlag Berlin, Heidelberg, 2004, ISBN3-540-00882-9

[15]Lawin Peter et al.: Praxi der Intensievbehandlung. Georg Thieme Verlag Stuttgart.New York, 1994, ISBN 3-13441806-1

[16]Weilemann Sacha, Lorenz Joachim et al.: Internistische Medizin und Notfallmedizin. Springer Medizin Verlag Heidelberg 2007, ISBN -10 3-540-21486-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2149106.html