Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Management zdravotnických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSMZZ Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Martina Caithamlová (gar.)
Cvičící:
Petra Hospodková, Martina Caithamlová (gar.), Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti v předmětu budou seznámeni s principy fungování zdravotnického zařízení a specifickými podobami managementu ve zdravotnictví. Zdravotnické zařízení jako standardní podnik. Seznámení se všeobecnými principy managementu a s principy, které jsou specifické pro zdravotnická zařízení. Principy plánování aplikované na zdravotnická zařízení, organizování jako činnosti zabezpečující dělbu práce vymezenou v plánu a zabezpečení potřebných zdrojů. Třetím pilířem je řízení lidských zdrojů - motivace, komunikace. Moderní přístupy a metody managementu s důrazem na řízení změn jako klíčová oblast zachování konkurenceschopnosti. Krizový management se zaměřením na zdravotnictví je chápán a prezentován jako ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, nástrojů, zkušeností, doporučení a metod ke zvládání manažerských funkcí při identifikaci a korekci rizika vzniku krizových situací, preventivních opatřeních, kontrakci krizových situací, redukci jejich průběhu a následné obnově v hospodářské sféře a zdravotnictví.

Požadavky:

Získání zápočtu je podmíněno docházkou a aktivitou na seminářích.

Získání min. 50 ze 100 bodů:

a) max. 50 bodů - za aktivitu, případové studie a dílčí aktivity na cvičeních (na začátku každého cvičení bude sdělen konkrétní max. počet bodů, který lze na daném cvičení dosáhnout)

b) max. 50 bodů - zkouška. Zkouška se skládá z písemné části a poté z části ústní. Zkouškový test je především koncipován na základě látky z přednášek.. Z testu je možné získat max. 30 bodů. Pokud student úspěšně napíše test (požadována je min. 50% úspěšnost), postupuje k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky je max. za 20 bodů. Pokud student úspěšně dokončí písemnou část zkoušky, nikoliv však ústní, v náhradním termínu opakuje pouze druhou část zkoušky.

Komplexní známka z předmětu bude složena z písemného testu, z ústní zkoušky a z bodů ze cvičení (celkové bodové hodnocení předmětu je 100 bodů=100 %), výsledná klasifikace se udělí dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Historický vývoj a směry managementu. Moderní přístupy v managementu. Profil a osobnost manažera.

2. Manažerské funkce - Plánování. Postup při sestavování plánů. Členění plánů. Plán jako východisko dalších manažerských činností.

Manažerské funkce - Rozhodování. Věcná a procedurální stránka rozhodování. Fáze rozhodovacího procesu.

Manažerské funkce - Organizování. Základní prvky a logika procesu organizování. Proces organizování. Typy organizačních struktur.

3. Manažerské funkce - Kontrola. Vnitřní struktura kontrolních činností. Přístupy a metody. Controlling. audit.

Komunikace. Obecné zásady úspěšné komunikace. Formy komunikace.

Krizový management a krizová komunikace.

Time management. Efektivita využívání pracovního času. Techniky analýzy.

Osnova cvičení:

1. Historický vývoj managementu. Subjektivní předpoklady pro práci manažera. Cíle podniku a úrovně řízení. Motivační teorie, řešení konfliktů.

2. Organizační struktura ZZ (prezentace). Bonitní a bankrotní modely finanční analýzy.

Cíle studia:
Studijní materiály:

- BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 191 s. ISBN 9788024732756.

- GLADKIJ, I. a kol.: Management ve zdravotnictví, Computer Press, Brno, 2003.

- VEBER, J. a kol. : Management, základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita.Management Press, 2009.ISBN 978-80-7261-200-0.

- GLADKIJ,I.STRNAD,L. : Případové studie ze sociálního lékařství, managementu zdravotnických institucí, ekonomiky zdravotnictví.Univerzita Palackého v Olomouci,2003.

ISBN 80-244-0777-9.

- KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xiv, 206 s. ISBN 8071794538.

- REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Josef VILÁŠEK. Krizové řízení ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Ekopress, 2004, 134 s. ISBN 8086119831.

- REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizové řízení ve veřejné správě a ochrana obyvatel: učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 63 s. ISBN 8021039345.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2149006.html