Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Projektové řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSMIP Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět se zabývá projektovým řízením, jeho smyslem, koncepcí a nástroji. Důraz je kladen na základy práce se softwarovým prostředím Microsoft Office Project (Specifikace úkolů, jejich druhy, osnova. Sdružování řazení, filtrování úkolů. Práce se zdroji, přiřazení zdrojů k úkolům, doba trvání a její změna. Plánování práce řízené úsilím, přetížení zdrojů, zpoždění přiřazení, přesčasová práce. Sledování průběhu projektu, druhy sledování, směrný plán, přesčasová práce, reorganizace (přeplánování) nedokončené práce ad.). Součástí předmětu je i zobrazení a vizualizace projektu, formátování tabulek a grafů, formulářová zobrazení, zobrazení kalendáře, síťový diagram, diagram zdrojů, možnosti vlastního zobrazení ad. Závěr předmětu je věnován softwarovému prostředí MS Office Visio pro kreslení schémat, diagramů, grafů a celkovou vizualizaci částí projektu.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Účast na cvičení, vypracování zadané semestrální práce včetně její úspěšné obhajoby (max. 20 bodů).

Požadavky zkoušky:

Udělený zápočet ze cvičení. Zkouška probíhá formou ústní zkoušky z oblasti odpřednášené a procvičené látky. Při ústní zkoušce je možno maximálně získat 80 bodů. Výsledné hodnocení odpovídá klasifikačním stupňům ECTS v závislosti na celkovém součtu získaných bodů, tedy součtu bodů za semestrální práci a ústní zkoušku (0 až 100 bodů). Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně).

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky - motivace, projekt, program, portfolio, projektové řízení, strategie a cíle projektu. Charakteristiky projektu - kontext projektu, metoda logického rámce - základní princip metody, aplikace metody LR. Procesy v projektu, přípravné fáze projektu, studie příležitosti, základní manažérské procesy, organizační struktura projektu. Plánování projektu - dosažení cíle, struktura projektu - WBS, organizační struktura projektu, matice RACI, Ganttovy diagramy, síťová analýza

2. Síťové diagramy #1 - podmínky pro modelování, modelování projektu pomocí síťového diagramu, metoda CPM - Critical Path Metod, metoda CPM s využitím matice sousednosti, metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique), časová náročnost a časové odhady trvání činností, pravděpodobnost dodržení plánovaného termínu. Metoda kritického řetězu, multitasking, sledování projektu, kvantifikace dosažených cílů pomocí ukazatelů, Structure Status Deviation (SSD), EVM - Earned Value Management, milníková metoda, metoda procentního plnění. Řízení změn, úloha manažera projektu, krizové řízení projektu, ukončení projektu, poprojektová fáze. Řešení problémů, konstruktivní řešení, brainstorming, moderace versus facilitace, identifikace problému, metoda šesti otázek, Ishikawův diagram (fishbone diagram), zvládání rizika, identifikace rizik.

3. Řízení rizik, metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis), rizikové strategie, nákup zboží a služeb, práce s lidmi a řešení konfliktů, BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement ).Týmová práce, formy týmu, vznik týmu (forming), polarizace (storming), standardizace (norming), výkon (performing), týmové role, vedení versus řízení, motivace. Procesy projektového řízení v organizaci, řízení integrace, řízení rozsahu, řízení času, řízení nákladů a kvality, zavedení projektového řízení v organizaci, projektová kancelář. Microsoft Project, základní funkce, plánování projektu, závislosti - vazby úkolů, vytvoření předchůdců (vazeb), sledování zdrojů.

Osnova cvičení:

1. Softwarová podpora projektového řízení, seznámení s prostředím aplikace MS Office Project, založení projektu, práce s kalendáři. Úkoly a jejich typy (opakovaný úkol, milník, lhůta, osnova, seskupování, formátování tabulek, Ganttův diagram). Zdroje (jejich typy, přiřazení zdrojů úkolům, změna doby trvání, práce). Zdroje (plánování řízené úsilím, přetížení zdrojů, zpoždění přiřazení, přesčasová práce, náklady a jejich typy, náklady na úkol, náklady na zdroj). Sledování projektu (typy sledování, směrný plán, přesčasová práce, přeplánování nedokončené práce).Zobrazení projektu (typy zobrazení, řazení a filtrování, formulářová zobrazení, zobrazení kalendáře, síťový diagram, diagram zdrojů, vlastní zobrazení). Tisk zobrazení, vizuální sestavy, spolupráce Projectu s otatními aplikacemi. Další možnosti MS Office Projectu (on-line nástroje projektového řízení, podpůrné nástroje projektového řízení, myšlenkové mapy a jejich využití, kreslení diagramů a schémat v různých aplikacích).

2. Příklad komplexně zpracovaného projektu (vzor pro samostatnou semestrální práci), případová studie, řízení rizik projektu. Základy práce v MS Office Visio, popis prostředí, využitelnost aplikace pro projektové řízení. Uživatelské rozhraní, klávesové zkratky, nastavení kreslicího plátna, mřížka, vzorníky, šablony. Kreslení obrazců, základy kreslení, grafika obrazce. Možnosti ukládání výkresu. Vynášení obrazců (ze vzorníků, kreslením, kopírováním, duplikováním), vynášení vodících čar a bodů. Práce s obrazci, otáčení a překlápění, seskupování obrazců, binární operace s obrazci, zarovnaní, spojení, rozmístění, vytváření vlastních obrazců, deformace obrazců. Dynamické, statické a kombinované spojince, využívání spojovacích bodů, využívání šablon diagramů, organizační diagram, Ganttův diagram, kontingenční diagram, časová osa, další nastavení výkresu.

Cíle studia:

Cíle předmětu je poskytnou studentům základní vhled do řízení projektů, seznámit je se základními pojmy jako je projekt, projektové řízení, projektový management, složitost projektu, projektový trojimperativ, model SMART, životní cyklus projektu, kritická cesta, Ganttův diagram ad. Studenti by se měli dále podrobněji seznámit se dvěma základními softwarovými produkty pro řízení projektů a to MS Office Project a to MS Office Visio, které umožňují organizovat, plánovat, přeorganizovávat, vyhodnocovat, sledovat, vizualizovat průběh projektu včetně jeho materiálových a personálních zdrojů. Kromě toho se studenti naučí využívat SW pro kreslení schémat, diagramů, grafů a vytvářet prezentace k projektům.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] ŠTEFÁNEK, Radoslav. Projektové řízení pro začátečníky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, vi, 304 s. ISBN 978-80-251-2835-0.

[2] VYTLAČIL, Dalibor. Projektové řízení a řízení projektů. Vyd. 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008, 142 s. ISBN 978-80-01-04001-0.

[3] Kališ, J., Říha. M.: Microsoft Office Project. Kompletní průvodce pro verze 2007 a 2003, Computer Press, ISBN: 978-80-251-1931-0.

[4] Hyndrák, K.: Microsoft Office Project: hotová řešení, Computer Press, 2007, ISBN: 978-80-251-1681-4

[5] Kubálek T., Kubálková M., Microsoft Visio 2007 - Jednoduše, Computer Press, 2007, ISBN: 978-80-251-1883-21805-0

Doporučená (v anglickém jazyce):

[1] Chatfield C., Johnson D. T., Microsoft Office Project 2007 Step by Step, Microsoft Press, 2007, ISBN: 0735623058

[2] Lemke J., Microsoft Office Visio 2007 Step by Step, Microsoft Press, 2007, ISBN: 0735623570

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2148406.html