Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ekonomika zdravotnických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSEZZ Z,ZK 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět představuje úvod do základních kategorií ekonomiky zdravotnického zařízení (nemocnice, veřejné i soukromé ambulance) jakými jsou efektivnost zařízení, jeho náklady a výnosy, řízení financí ve zdravotnictví, zdravotnický marketing a další zdravotně odborné činnosti a funkce a jejich řízení. Seznamuje se specifiky zdravotnických zařízení a poskytuje syntetický pohled na fungování zdravotnické firmy. Klade si za cíl rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti nástrojů finančního řízení, způsobu financování zdravotnických potřeb, jakož i rozborů výkonnosti. Akcent bude položen rovněž na chápání zdravotnického zařízení v jeho celistvosti a komplexnosti, především s ohledem na jeho

základní cílovou funkci.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Aktivní účast na cvičeních s minimálně 85% účastí.

Obhájení seminární případové studie.

Podmínky zkoušky: Úspěšné zvládnutí testu. Maximální počet bodů, které může student dosáhnout je 100.

Rozsah bodového vyhodnocení písemného testu:

Od 0 do 50 bodů - student nedosáhl potřebný počet pro úspěšné absolvování písemné části testu, do výkazu o studiu se uvede klasifikační stupeň F. Student má možnost se přihlásit na opravný termín, který je vypsaný v dostatečném časovém předstihu.

Od 51 do 70 bodů - student postupuje na ústní zkoušku, kde bude přednášejícím dodatečně prozkoušen. Termín ústní zkoušky bude zveřejněn přednášejícím.

Od 71 do 100 bodů - klasifikace se zapisuje do výkazu o studiu podle dosaženého bodového hodnocení klasifikační stupnice ECTS.

Při neúspěchu na prvním testu, absolvování 2. testu jako 1. opravní zkoušky. Při nesplnění podmínky dosažení 50 bodů u druhého testu podrobení se komplexnímu osobnímu přezkoušení.

Osnova přednášek:

1.Úvod do předmětu Ekonomika zdravotnických zařízení. [1] str. 13-18.

2.Co je podnikání, podnik jako systém, vstupy, výstupy a vnitřní struktura, společný jmenovatel výkonnosti a náročnosti je koruna. [4] str. 4-10.

3.Jak měříme fungování podniku. Přednáška.

4.Typologie podniků a klasifikace zdravotnických zařízení. [1] str. 19-44.

5.Nejdůležitější právní formy podnikání ve zdravotnictví. [7] str. 62-80.

6.Náklady, výnosy a jejich struktura, kalkulace a kalkulační vzorec, metoda BEP. [4] str. 42-45.

7.Majetek podniku a jeho členění, rozvaha a její struktura, výkaz zisků a ztrát - výsledovka, hospodářský výsledek. [4] str. 16-41.

8.Manažerské účetnictví a principy metody ABC. [4] str. 46-55.

9.Finanční ukazatele, finanční a hodnotová analýza. [1] str. 319-372.

10.Logistika, proces nákupu. [4] str. 59-80.

11.Základní pojmy podle obchodního zákoníku, kupní smlouva a její náležitosti. [6]

12.Základní členění procesů v zdravotnických zařízeních a jejich klasifikace. [3]

13.Daně, daňová soustava, cena a cenová politika, stanovení ceny, audit, kontrola, controlling. [4] str. 105-110.

Osnova cvičení:

1.Rozprava o možnostech využití různých typů právních forem ve zdravotnictví

2.Vymezení využití Porterova modelu 5 sil ve zdravotnictví

3.Přecvičování metod vyhodnocování výkonnosti zdravotnického zařízení.

4.Vyhodnocování rozvahy a jejího vztahu k výsledovce a cash - flow

5.Příklady výpočtu BEP

6.Hodnocení efektivnosti zdravotnického zařízení - aplikace na konkrétní zdravotnické zařízení.

7.Využití finanční analýzy

8.Stav financování zdravotnických zařízení v ČR, principy finančních toků mezi zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami. Popis cenové politiky zdravotních pojišťoven. Aplikace na konkrétní zdravotní zařízení.

9.Mapa procesů aplikovaná na zdravotnické zařízení

10.Procesy zdravotnického zařízení - rozprava o specifikách

11.Zpracování návrhu kupní smlouvy na nákup zdravotnického materiálu

12.Výpočet daňové povinnosti FO a PO u daně z příjmu

13.Obhájení seminárních případových studií. Diskuse k otevřeným problémům ekonomiky ZZ. Konzultace, zápočty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.SYNEK M.: Manažerská ekonomika; Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4.

2.SOUKUPOVÁ V., STRACHOTOVÁ, D.: Podniková ekonomika; Praha: VŠCHT, ISBN 978-80-7080-711-8, 2009.

3.ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J.: Ekonomika zdravotnictví. ISBN-10: 80-7013-429-1, 2005.

4.BOROVSKÝ, J.: Ekonomika zdravotnických zařízení (12/2009), skripta, Praha: FBMI ČVUT.

5.BOROVSKÝ, J. a DOBRUCKÁ, L.: Príručka podnikania pre malých a stredných podnikateľov, Eurounion 2005, ISBN: 80-88984-66-1.

6.Zákon o účetnictví, Daňové zákony, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon.

7.GLADKIJ, I. a kol.: Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press. 2003. ISBN 80-7226-996-8.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2147106.html