Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ekonomika zdravotnických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSEZZ Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Petra Hospodková (gar.)
Cvičící:
Petra Hospodková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět představuje úvod do základních kategorií ekonomiky zdravotnického zařízení (nemocnice, veřejné i soukromé ambulance) jakými jsou efektivnost zařízení, jeho náklady a výnosy, řízení financí ve zdravotnictví, zdravotnický marketing a další zdravotně odborné činnosti a funkce a jejich řízení. Seznamuje se specifiky zdravotnických zařízení a poskytuje syntetický pohled na fungování zdravotnické firmy. Klade si za cíl rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti nástrojů finančního řízení, způsobu financování zdravotnických potřeb, jakož i rozborů výkonnosti. Akcent bude položen rovněž na chápání zdravotnického zařízení v jeho celistvosti a komplexnosti, především s ohledem na jeho

základní cílovou funkci.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Aktivní účast na cvičeních s minimálně 85% účastí.

Obhájení seminární případové studie.

Podmínky zkoušky: Úspěšné zvládnutí testu. Maximální počet bodů, které může student dosáhnout je 100.

Rozsah bodového vyhodnocení písemného testu:

Od 0 do 50 bodů - student nedosáhl potřebný počet pro úspěšné absolvování písemné části testu, do výkazu o studiu se uvede klasifikační stupeň F. Student má možnost se přihlásit na opravný termín, který je vypsaný v dostatečném časovém předstihu.

Od 51 do 70 bodů - student postupuje na ústní zkoušku, kde bude přednášejícím dodatečně prozkoušen. Termín ústní zkoušky bude zveřejněn přednášejícím.

Od 71 do 100 bodů - klasifikace se zapisuje do výkazu o studiu podle dosaženého bodového hodnocení klasifikační stupnice ECTS.

Při neúspěchu na prvním testu, absolvování 2. testu jako 1. opravní zkoušky. Při nesplnění podmínky dosažení 50 bodů u druhého testu podrobení se komplexnímu osobnímu přezkoušení.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu Ekonomika zdravotnických zařízení.

2. Co je podnikání, podnik jako systém, vstupy, výstupy a vnitřní struktura, společný jmenovatel výkonnosti a náročnosti je koruna.

3. Jak měříme fungování podniku.

4. Typologie podniků a klasifikace zdravotnických zařízení.

5. Nejdůležitější právní formy podnikání ve zdravotnictví.

6. Náklady, výnosy a jejich struktura, kalkulace a kalkulační vzorec, metoda BEP.

7. Majetek podniku a jeho členění, rozvaha a její struktura, výkaz zisků a ztrát - výsledovka, hospodářský výsledek.

8. Manažerské účetnictví a principy metody ABC.

9. Finanční ukazatele, finanční a hodnotová analýza.

10. Logistika, proces nákupu.

11. Základní pojmy podle obchodního zákoníku, kupní smlouva a její náležitosti.

12. Základní členění procesů v zdravotnických zařízeních a jejich klasifikace.

13. Daně, daňová soustava, cena a cenová politika, stanovení ceny, audit, kontrola, controlling.

Osnova cvičení:

1.Rozprava o možnostech využití různých typů právních forem ve zdravotnictví

2.Vymezení využití Porterova modelu 5 sil ve zdravotnictví

3.Přecvičování metod vyhodnocování výkonnosti zdravotnického zařízení.

4.Vyhodnocování rozvahy a jejího vztahu k výsledovce a cash - flow

5.Příklady výpočtu BEP

6.Hodnocení efektivnosti zdravotnického zařízení - aplikace na konkrétní zdravotnické zařízení.

7.Využití finanční analýzy

8.Stav financování zdravotnických zařízení v ČR, principy finančních toků mezi zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami. Popis cenové politiky zdravotních pojišťoven. Aplikace na konkrétní zdravotní zařízení.

9.Mapa procesů aplikovaná na zdravotnické zařízení

10.Procesy zdravotnického zařízení - rozprava o specifikách

11.Zpracování návrhu kupní smlouvy na nákup zdravotnického materiálu

12.Výpočet daňové povinnosti FO a PO u daně z příjmu

13.Obhájení seminárních případových studií. Diskuse k otevřeným problémům ekonomiky ZZ. Konzultace, zápočty.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.SYNEK M.: Manažerská ekonomika; Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4.

2.SOUKUPOVÁ V., STRACHOTOVÁ, D.: Podniková ekonomika; Praha: VŠCHT, ISBN 978-80-7080-711-8, 2009.

3.ZLÁMAL, J., BELLOVÁ, J.: Ekonomika zdravotnictví. ISBN-10: 80-7013-429-1, 2005.

4.BOROVSKÝ, J.: Ekonomika zdravotnických zařízení (12/2009), skripta, Praha: FBMI ČVUT.

5.BOROVSKÝ, J. a DOBRUCKÁ, L.: Príručka podnikania pre malých a stredných podnikateľov, Eurounion 2005, ISBN: 80-88984-66-1.

6.Zákon o účetnictví, Daňové zákony, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon.

7.GLADKIJ, I. a kol.: Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press. 2003. ISBN 80-7226-996-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2147006.html