Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Ekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSEK Z,ZK 5 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Domácí produkt, hrubý a čistý produkt, nominální a reálný produkt, metody měření HDP, rozdělování produktu, agregátní výdaje a jejich složky, makroekonomický koloběh. Kapitál, investice a úrok, úspory, časová preference, úroková míra nominální a reálná, trh kapitálu, lidský kapitál. Rovnovážný produkt, spotřeba, investice (plánované, neplánované) model rovnovážného produktu, důchodotvorný účinek investic (multiplikační efekt), peníze. Banky a funkce bankovní soustavy. Hospodářské cykly, příčiny vzniku, minimalizace výkyvů. Inflace, její podstata, formy, příčiny a důsledky. Fiskální politika, státní rozpočet. Monetární politika, nástroje a cíle. Důchodová politika, rozdělování a přerozdělování. Mezinárodní trh peněz. Mezinárodní obchod.

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Dílčí požadavky: Aktivní účast na cvičení. Vypracování případových studií.

Podmínky zápočtu: Povinná účast na cvičení. Aktivní účast na cvičení (diskuse k tématům podle přednášek s důrazem na aktuální dění a kontrolní testy). Vypracování případových studií na témata zadaná na první konzultaci v souladu s tématy jednotlivých přednášek.

Zaměření na řešení samostatných příkladů. Tyto jednotlivé sady příkladů budou vždy zaměřeny na procvičení problematiky, která byla obsahem předchozí konzultace. Řešení zadaných případových studií a příkladů je možné zaslat e-mailem a na konzultaci dořešit vzniklé problémy.

Požadavky ke zkoušce: Splnění požadavků k zápočtu. Zkouška bude probíhat formou testu a ústní zkoušky. Předpokládá se předtermín. Tématické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek.

Osnova přednášek:

1.Makroekonomické výstupy. Domácí produkt. Hrubý a čistý produkt, nominální a reálný produkt, metody měření HDP, rozdělování produktu, agregátní výdaje a jejich složky, makroekonomický koloběh (toky mezi makroekonomickými sektory).

2.Ekonomická rovnováha. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Agregátní poptávka, agregátní nabídka v dlouhém a krátkém období, potenciální produkt, makroekonomická rovnováha, změny agregátní poptávky a agregátní nabídky.

3.Hospodářský růst. Zdroje hospodářského růstu, bariéry hospodářského růstu, hospodářský růst a politika. Hospodářské cykly. Fáze a příčiny hospodářských cyklů, mechanismus hospodářského cyklu, důsledky cyklických výkyvů.

4.Peníze. Vznik a formy peněz, peněžní zůstatky, poptávka po peněžních zůstatcích, bankovní soustava, banky s částečnými rezervami a tvorba peněz (multiplikační tvorba vkladů), peněžní zásoba a peněžní agregáty, trh peněz a jeho rovnováha - krátké a dlouhé období. Funkce peněz.

5.Bankovní soustava. Funkce ČNB. Komerční banky a depozitní peníze. Kapitál, investice a úrok.

6.Inflace. Měření inflace, důsledky inflace, příčiny a formy inflace, Phillipsova křivka, rozšířené pojetí Phillipsovy křivky (přirozená míra nezaměstnanosti, krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka).

7.Cíle a nástroje hospodářské politiky. Postavení státu v tržní ekonomice. Mikroekonomická a makroekonomická politika, hospodářská politika, její cíle a nástroje.

8.Fiskální politika. Veřejné rozpočty a rozpočtová politika. Veřejné rozpočty, státní rozpočet a jeho struktura, daně a daňová politika (Lafferova křivka), schodek státního rozpočtu (cyklický a strukturální schodek), financování rozpočtového schodku, účinky státních výdajů (důchodotvorný účinek a efekt vytěsňování), státní dluh.

9.Monetární - měnová politika. Nástroje a cíle měnové politiky, expanzivní a restriktivní politika, bariéry účinnosti měnové politiky (účinnost v krátkém a dlouhém období, důsledky aktivistické politiky, inflační očekávání), režimy měnové politiky, protiinflační politika.

10.Důchodová politika státu. Nerovnosti v důchodech, rozdělování a přerozdělování důchodu. Sociální politika státu.

11.Světová praktická hospodářská politika. New deal. Politika stop - go. New economics. Hospodářská politika vybraných zemí. Hospodářská politika České republiky.

12.Mezinárodní trh peněz. Vnější ekonomická rovnováha. Měnový kurz, nominální a reálný kurz, teorie parity kupní síly, intervence do měnových kurzů, režimy měnových kurzů, platební bilance a její složky (finanční účet, běžný účet, bilance zboží a služeb), rovnováha platební bilance a její dosahování, zahraniční zadluženost.

13.Mezinárodní obchod a zahraničně-ekonomická politika. Mezinárodní obchod (absolutní a komparativní výhody), přínosy z mezinárodního obchodu, ochranářství v mezinárodním obchodě a jeho důsledky (dovozní cla, dovozní kvóty).

Osnova cvičení:

1. Domácí produkt. Hrubý a čistý produkt, nominální a reálný produkt, metody měření HDP, rozdělování produktu, agregátní výdaje a jejich složky, makroekonomický koloběh (toky mezi makroekonomickými sektory).

2. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Agregátní poptávka, agregátní nabídka v dlouhém a krátkém období, potenciální produkt, makroekonomická rovnováha, změny agregátní poptávky a agregátní nabídky.

3. Hospodářský růst. Zdroje hospodářského růstu, bariéry hospodářského růstu, hospodářský růst a politika.

4. Peníze. Vznik a formy peněz, peněžní zůstatky, poptávka po peněžních zůstatcích, bankovní soustava, banky s částečnými rezervami a tvorba peněz (multiplikační tvorba vkladů), peněžní zásoba a peněžní agregáty, trh peněz a jeho rovnováha - krátké a dlouhé období.

5. Hospodářský cyklus. Fáze a příčiny hospodářských cyklů, mechanismus hospodářského cyklu, důsledky cyklických výkyvů.

6. Inflace. Měření inflace, důsledky inflace, příčiny a formy inflace, Phillipsova křivka, rozšířené pojetí Phillipsovy křivky (přirozená míra nezaměstnanosti, krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka).

7. Banky. Kapitál, investice a úrok. Kapitál, investice, úspory, časová preference, úroková míra nominální a reálná, trh zapůjčitelných fondů (trh kapitálu), lidský kapitál.

8. Fiskální politika. Veřejné rozpočty a rozpočtová politika

Veřejné rozpočty, státní rozpočet a jeho struktura, daně a daňová politika (Lafferova křivka), schodek státního rozpočtu (cyklický a strukturální schodek), financování rozpočtového schodku, účinky státních výdajů (důchodotvorný účinek a efekt vytěsňování), státní dluh.

9. Monetární - měnová politika. Nástroje a cíle měnové politiky, expanzivní a restriktivní politika, bariéry účinnosti měnové politiky (účinnost v krátkém a dlouhém období, důsledky aktivistické politiky, inflační očekávání), režimy měnové politiky: „zavěšení“ měnového kurzu, měnové pravidlo (pravidlo měnového růstu), inflační cílování, protiinflační politika.

10. Důchodová politika státu. Nerovnosti v důchodech, rozdělování a přerozdělování důchodu.

11. Mezinárodní obchod a zahraničně-ekonomická politika. Mezinárodní obchod (absolutní a komparativní výhody), přínosy z mezinárodního obchodu, ochranářství v mezinárodním obchodě a jeho důsledky (dovozní cla, dovozní kvóty).

12. Mezinárodní trh peněz. Vnější ekonomická rovnováha. Měnový kurz, nominální a reálný kurz, teorie parity kupní síly, intervence do měnových kurzů, režimy měnových kurzů, platební bilance a její složky (finanční účet, běžný účet, bilance zboží a služeb), rovnováha platební bilance a její dosahování, zahraniční zadluženost.

13. Nezaměstnanost. Příčiny a druhy nezaměstnanosti, důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti (politika vytváření pracovních míst).

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] DYNTAROVÁ, V., POUŠEK, L.: Základy makroekonomie. Praha ČVUT. ISBN 978-80-01-03992-2, 2008

[2] FIALOVÁ, H.: Základy makroekonomiky. Skriptum ČVUT, Praha 2006, ISBN 80-01-03523-9

[3] FIALOVÁ, H. a kol.: Základy ekonomiky - příklady a úlohy, 2. upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš.

[4] Čeněk, Plzeň 2008, ISBN 978-80-7380-118-2

[5] FIALOVÁ, H., Malý výkladový ekonomický slovník, 8. vydání, A plus, Praha 2007, ISBN 978-80-903804-0-0

[6] FIALOVÁ, H., FIALA, J.: Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky, 2. vydání, A plus, Praha 2009, ISBN 978-80-903804-4-8

[7] POŠTA, V., SIREČEK, P.: Makroekonomie. ISBN 80-86175-42-1, Slaný 2006

[8] SOUKUP, J.: Makroekonomie: moderní přístup. ISBN 978-80-7261-174-4, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2146906.html