Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekonomie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSEK Z,ZK 5 2P+2S česky
Přednášející:
Martina Caithamlová
Cvičící:
Martina Caithamlová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Domácí produkt, hrubý a čistý produkt, nominální a reálný produkt, metody měření HDP, rozdělování produktu, agregátní výdaje a jejich složky, makroekonomický koloběh. Kapitál, investice a úrok, úspory, časová preference, úroková míra nominální a reálná, trh kapitálu, lidský kapitál. Rovnovážný produkt, spotřeba, investice (plánované, neplánované) model rovnovážného produktu, důchodotvorný účinek investic (multiplikační efekt), peníze. Banky a funkce bankovní soustavy. Hospodářské cykly, příčiny vzniku, minimalizace výkyvů. Inflace, její podstata, formy, příčiny a důsledky. Fiskální politika, státní rozpočet. Monetární politika, nástroje a cíle. Důchodová politika, rozdělování a přerozdělování. Mezinárodní trh peněz. Mezinárodní obchod.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Aktivní účast na cvičení. Zápočtový test z mikroekonomie a makroekonomie (max. 50 bodů - požadována je alespoň 50% úspěšnost)

Zkouška (max. 50 bodů) bude probíhat ústní formou. Tématické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek.

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška: organizace výuky.

Úvod do ekonomie - základní ekonomické pojmy (původ ekonomie jako vědy, stručný vývoj ekonomického myšlení, potřeby, statky, služby, stavové a tokové veličiny, průměrné, mezní a celkové veličiny).

Teorie chování spotřebitele, celkový užitek, mezní užitek, poptávka a odvození poptávkové křivky, faktory ovlivňující poptávku, elasticita poptávky, kardinalistická na ordinalistická teorie měření užitku.

Teorie chování výrobce, nákladová funkce, produkční funkce, optimální výstup produkce, tržní subjekty, nabídka, faktory ovlivňující nabídku.

2. Dokonalá konkurence, základní charakteristika dokonale konkurenčního prostředí, rovnováha na dokonale konkurenčním trhu, teorém pavučiny.

Nedokonalá konkurence a její formy (monopol, oligopol, monopolistická konkurence), tržní selhání.

Hospodářský proces a jeho fáze, výrobní faktory a jejich ceny.

3. Úvod do makroekonomie: Hrubý domácí produkt, rovnovážný produkt ve dvou, tří a čtyř sektorové ekonomice.

Trh peněz a monetární politika. Peněžní agregáty. Problematika agregátní poptávky a nabídky. Model AD-AS. Rovnováha v modelu AD-AS. Hospodářské cykly.

4. Fiskální politika a její nástroje. Státní rozpočet ČR.Nezaměstnanost - měření, členění, náklady nezaměstnanosti.

Inflace - měření inflace, vývoj inflace v ČR, příčiny inflace

Osnova cvičení:

1. MIKROEKONOMIE

Posuny křivek poptávky a nabídky, procvičení determinantů křivek.

Kardinalistická a ordinalistická teorie užitku - optimum spotřebitele, tvorba indiferentních křivek a křivky rozpočtového omezení. MRS (mezní míra substituce).

Izokvanta, izokosta.

Dokonalá konkurence - grafické znázornění, výpočet optimálního množství.

Nedokonalá konkurence v praxi - grafické znázornění.

2. Hrubý domácí produkt - tvorba a měření. Procvičení pojmů nominální a reálný HDP. HNP, ČDP, deflátor HDP.

Výpočet rovnovážného produktu.

Problematika agregátní poptávky a nabídky. Model AD - AS. Grafické znázornění změny autonomních výdajů a cenové hladiny.

Nezaměstnanost a inflace, výpočet a členění.

Státní rozpočet ČR.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] DYNTAROVÁ, V., POUŠEK, L.: Základy makroekonomie. Praha ČVUT. ISBN 978-80-01-03992-2, 2008

[2] FIALOVÁ, H.: Základy makroekonomiky. Skriptum ČVUT, Praha 2006, ISBN 80-01-03523-9

[3] FIALOVÁ, H. a kol.: Základy ekonomiky - příklady a úlohy, 2. upravené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš.

[4] Čeněk, Plzeň 2008, ISBN 978-80-7380-118-2

[5] FIALOVÁ, H., Malý výkladový ekonomický slovník, 8. vydání, A plus, Praha 2007, ISBN 978-80-903804-0-0

[6] FIALOVÁ, H., FIALA, J.: Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky, 2. vydání, A plus, Praha 2009, ISBN 978-80-903804-4-8

[7] POŠTA, V., SIREČEK, P.: Makroekonomie. ISBN 80-86175-42-1, Slaný 2006

[8] SOUKUP, J.: Makroekonomie: moderní přístup. ISBN 978-80-7261-174-4, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2146806.html