Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSDEV KZ 4 0+2+2
Přednášející:
Cvičící:
Jan Hejda (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Pojem design, základní pojmy z teorie designu, rozdělení designu (výrobkový design, interiérový design, architektonický design, grafický design, design internetové prezentace, multimédia), definice designu. Funkce designu. Aspekty, metody a metodika designérské práce - designérská analýza, postup designérské práce, designérský návrh. Perspektivní zobrazování, geometrické formy, problematika vnímání tvaru a kompozice. Design-management - význam designu pro marketink a management. Ergonomie - definice. Člověk (pacient) - fyzické vlastnosti, rozměry, tělo člověka, počitky a vjemy, reflexy, psychologické vlastnosti člověka, mezilidské vztahy, volní akt, motivace, výkonnost, organizace práce. Člověk a zdravotnický výrobek. Přednosti člověka. Přednosti zdravotnického výrobku a jeho rozměrové řešení. Pomůcky, nástroje a nářadí. Sedadla. Ovladače. Sdělovače. Vztahy mezi ovladači a sdělovači. Řešení soustavy ovladačů a sdělovačů. Člověk a zdravotnické prostředí. Klimatické podmínky. Osvětlení. Hluk. Vibrace a otřesy. Bezpečnost práce. Interiér zdravotnického zařízení. Barva. Handicap.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

A) prezentace a odevzdání konstrukčního návrhu zaměřeného na zdravotnickou techniku čí zařízení, zpracovaného v prostředí SolidWorks, včetně abstraktu v CZ a AJ, včetně technických parametrů a rozměrů, rozsah na 2A4, vše včetně obrázku + technického výkresu kompletní sestavy s náhledy, dle vybraného tématu, v elektronické formě.

B) práce budou odevzdány do stanoveného termínu (12.5.2010 - upřesněno bude na prvním cvičení)

C) účast na cvičení (povolená jedna absence bez náhrady)

Student za svou práci obdrží body. Celkem bude moci získat max. 40 bodů ( max. 25 b. za odprezentovanou a odevzdanou případovou studii a max. 15 b. v průběhu jednotlivých cvičení). Tyto body si student „ponese“ ke zkoušce.

Požadavky ke zkoušce: Splnění požadavků k zápočtu. Zkouška bude probíhat formou písemného testu a ústní zkoušky. Nejvyšší možný počet bodů za zkoušku je 60.

Typ zkoušky:

zkouška bude provedena písemným testem jednotlivců a dle potřeby ústní zkoušení.

Zkouška a celkové hodnocení z předmětu:

hodnocení zkoušky je jedním z faktorů celkového hodnocení předmětu

výsledná známka vzniká z aritmetického průměru hodnocení práce v semestru a z hodnocení zkoušky.

Při hodnocení studia se užívá klasifikační stupnice, která je v souladu s klasifikační stupnicí ECTS.

Komplexní známka z předmětu bude složena z písemného testu a případné ústní zkoušky a závěrečné prezentace prácí, která se uskuteční ve 13. týdnu. Nejvyšší možný počet bodů, který může student takto dosáhnout, je 100.

Osnova přednášek:

1.Pojem design, základní pojmy z teorie designu a funkce designu.

2.Rozdělení designu (výrobkový design, interiérový design, architektonický

design, grafický design, design internetové prezentace, multimédia), definice designu.

Design ve vztahu k jiným oborům (technika, etika, estetika, umění, kultura a ekologie).

3.Historie designu, přehled a směrování do budoucna.

4.Aspekty, metody a metodika designérské práce - designérská analýza, postup designérské práce, designérský návrh.

5.Perspektivní zobrazování, geometrické formy, problematika vnímání tvaru a

kompozice.

6.Design-management - význam designu pro marketink a management.

7.Univerzální design- Design For All. Definice, principy a pravidla univerzálního designu. Příklady, produkty a koncepty.

8.Ergonomie - definice. Úloha a místo ergonomie v designu. Ergonomie na pracovišti. Zásady, principy. Tipy pro ergonomické pracoviště.

Člověk (pacient) - fyzické vlastnosti, rozměry, tělo člověka, počitky a vjemy, reflexy, psychologické vlastnosti člověka, mezilidské vztahy, volní akt, motivace, výkonnost, organizace práce.

9.Člověk a zdravotnický výrobek. Přednosti člověka.

10.Specifika zdravotnického výrobku a jeho rozměrové řešení.11.Pomůcky, nástroje a nářadí. Sedadla. Ovladače. Sdělovače. Vztahy mezi ovladači a sdělovači. Řešení soustavy ovladačů a sdělovačů.

12.Člověk a zdravotnické prostředí. Klimatické podmínky. Osvětlení. Hluk. Vibrace a otřesy. Bezpečnost práce. Interiér zdravotnického zařízení. Barva.Handicap.

13.Inovace v designu zdravotnických zařízení. Designérské studie - příklady.

Osnova cvičení:

1.V rámci cvičení budou studenti realizovat v prostředí SolidWorksu návrh konstrukcí pro zdravotnictví, dle výběru témat ke zpracování případových studií.

Témata případových studií:

A) Návrh nemocničního lůžka

B) Návrh protézy (hrudní, pánevní končetiny nebo kloubní)

C) Návrh samoobslužného lůžka

D) Návrh vozíku pro handicapované

E) Návrh ergonomické židle

F) Návrh (částí) zdravotnického přístroje

G) Návrh zdravotnického zařízení pro handicapované

2. Úvod do tvorby technické dokumentace. Zobrazování v technické dokumentaci. Normalizace v technické dokumentaci. Určování tvarových a rozměrových parametrů v obrazové dokumentaci. Tvorba technické dokumentace. Předepisování kvalitativních parametrů v technických dokumentech. Výkresová dokumentace jednoduchých tvarů.

3. Prostředí a ovládání (základní koncepce, tvorba nových dokumentů, základní pojmy, panely nástrojů, strom FeatureManageru, PropertyManager, ConfigurationManager, klávesové zkratky, grafická plocha, pravé tlačítko myši, metody výběru, zobrazování a manipulace s díly, sestavami a výkresy, standardní pohledy, režimy pohledu, podokno úloh, doplňkové moduly, možnosti systému)

4. Skica (skica, otevření skici, volba skicovací roviny, mřížka, režimy skicování, PropertyManager, symboly kurzoru, manipulace s entitami, kóty ve skice, vztahy skici, stav geometrie skici, ukončení skici, tvorba skic). Referenční geometrie (příkazy referenční geometrie, tvorba rovin, osa.

5. Díly (prvky - příkazy, tvorba modelu, přidání vysunutím, odebrání vysunutím, úprava prvku, úprava skicovací roviny, úprava skici, přidání rotací, odebrání rotací, zaoblit, zkosit, kosmetický závit, průvodce dírami, upravit barvu, přidání spojením profilů, přidání tažením po křivce, odebrání tažením po křivce, úkos, skořepina, žebro, lineární pole, zrcadlit, kruhové pole, pole řízené křivkou, pole vyplněním, kombinace těl, konfigurace, rovnice, rozdělit, přesunout/kopírovat těla, volba materiálu, uživatelské vlastnosti)

6. Plechy (prostředí plechových dílů, základní plech/ouško, přídavek na ohyb, ouško, strom FeatureManageru plechového dílu, rozložit, lem z hrany, změna tvaru profilu lemu, oříznutí bočních ohybů, uzavřený roh, odlehčení, okrajový lem, zrcadlení plechových částí, ohyb ze skici, sražený/vyseknutý roh, narovnat, ohnout, vybočení, obruba, nastřihnout, vložit ohyby, bez ohybů, plechové spojení profilů, výkresy plechových dílů, tvarovací nástroj, montážní prvek - větrací otvor)

7. Povrchy (příkazy pro tvorbu povrchů, vysunutý povrch, rovinný povrch, přímková plocha, tažený povrch, sešít povrchy, povrch spojený z profilů, záplata,

8.rotovaná plocha, rozšířit povrch)

9. Sestavy (příkazy pro tvorbu sestav, tvorba sestavy, vkládání dílu do sestavy, vazby sestavy, simulace pohybu, modelování dílu v sestavě, knihovny normalizovaných součástí - Toolbox, úprava dílu, rozložený pohled)

10. Výkresy dílů (tvorba výkresu, otevření nového výkresu, příkazy pro tvorbu výkresů, zobrazování dílu na výkrese)

11.Výkresy sestav (tvorba výkresů sestavení, řez sestavou, poziční čísla, kusovník, kusovníku)

12. E-drawings (modul eDrawings, úplný režim uživatelského prostředí, jednoduchý režim uživatelského prostředí, odeslání sdílených souborů)

13. Prezentace studentů odevzdávaných případových studií

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1]HAUFFE, T.: Design, Brno, Computer Press. 2004. ISBN: 80-251-0284-X

[2]SOUKENKA, V.: Design nábytku, ČVUT 2001. ISBN 80-01-01072-4

[3]CHUNDELA, L.: Ergonomie. Praha, ČVUT 2001, ISBN 80-01-02301-X

[4]GILBERTOVÁ, S.; MATOUŠEK, O.: Ergonomie - Optimalizace lidské činnosti. Granada Publishing, Praha. 2002. ISBN: 80-247-0226-6

[5]VLÁČILOVÁ, H., VILÍMKOVÁ, M., HENCL, L. Základy práce v CAD systému SolidWorks ComputerPress: Praha, 2006. 320 s. ISBN: 80-251-1314-0

[6]ŠŤASTNÝ, J., TŘEŠTÍK, B. Manuál technické dokumentace. Koop: České Budějovice, 2003. 5. přepracované vydání. 384 s. ISBN: 80-7232-223-0

[7]DRASTÍK, F. Technické kreslení podle mezinárodních norem I. Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. 2. dotisk 2000. Montanex. 1994. 230 s.

[8]CRHÁK, F.; KOSTKA, Z.: Výtvarná geometrie. Odeon 1974

[9]GLIVICKÝ, V.: Úvod do ergonomie. Praha, 1975

[10]CHUNDELA, L.: Strojírenská ergonomie - příklady. Praha, 2005. ČVUT

[11]ŠMÍD, M.: Ergonomické parametry. Praha, 1976. SNTL

Doporučená literatura pro cvičení:

[1] VLÁČILOVÁ, H., VILÍMKOVÁ, M., HENCL, L. Základy práce v CAD systému SolidWorks ComputerPress: Praha, 2006. ISBN: 80-251-1314-0

[2] ŠŤASTNÝ, J., TŘEŠTÍK, B. Manuál technické dokumentace. Koop: České Budějovice, 2003. 5. přepracované vydání. ISBN: 80-7232-223-03.

[3] DRASTÍK, F. Technické kreslení podle mezinárodních norem I. Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. 2. dotisk 2000. Montanex. 1994.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2146306.html