Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Biostatistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMSBST Z,ZK 4 2+2
Přednášející:
Vladimír Rogalewicz (gar.)
Cvičící:
Vojtěch Kamenský
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Statistika a zpracování biomedicínských dat. Využití statistiky pro manažerské rozhodování. Grafické znázornění dat. Náhodná veličina a její rozdělení. Principy statistického uvažování. Testování hypotéz, hladina a síla testu. Výběr z normálního rozdělení a odhady parametrů. T-testy. Neparametrické testy - Wilcoxonovův, Kolmogorov-Smirnovův. Testování hypotéz v binomickém rozdělení. Porovnání několik výběrů - analýza rozptylu. Měření závislosti. Regresní analýza. Korelační analýza. Analýza kategoriálních dat. Testy dobré shody. Testy v kontingenčních tabulkách.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

1. Povinná účast na cvičení (max. 3 absence).

2. Student je povinen se na cvičení předem připravit, vypracovat zadané samostatné práce a uspěšně napsat vstupní test na začátku hodiny; nesplnění těchto podmínek může vést k vyloučení studenta z daného cvičení a je považováno za absenci.

3. Student je povinnen vypracovat zápočtovou práci alespoň na 75 %.

Požadavky ke zkoušce:

1. Splnění požadavků k zápočtu.

2. Písemný test

Zkouška bude písemná. V testu budou jak teoretické otázky, tak modelové příklady v rozsahu probrané látky.

Osnova přednášek:

1. Úvod do statistické metodologie. Populace a výběr. Výběrová šetření. Statistika v biomedicínském výzkumu. Průběh výzkumného projektu. Druhy dat, grafické znázornění dat, míry polohy, míry variability.

2. Náhodná veličina, distribuční funkce, hustota, kvantily, střední hodnota, rozptyl. Normální a binomické rozdělení.

3. Základy statistického uvažování - výběrový průměr z N(mi,sigma2), bodový, intervalový odhad.Testování hypotéz, hladina testu. Jednovýběrový T-test. Jednovýběrový Wilcoxonův test, znaménkový test.

4. Dva výběry - dvouvýběrový t-test. Párový t-test. Relativní četnost. Porovnání populačních pravděpodobností. Dvouvýběrový Wilcoxonovův, Kolmogor-Smirnovův test.

5. Porovnání několika výběrů -ANOVA - jednoduché třídění. Kruskal-Wallisův test. Analýza kategoriálních dat - chi kvadrat testy dobré shody. Kontingenční tabulky - chi kvadrat test nezávislosti, McNemarův, Fischerův test.

6. Měření závislosti - regresní a korelační analýza - metoda nejmenších čtverců, regresní přímka, rezidua, výběrový korelační koeficient, Spearmanův kor. koef

7.Konzultace, opakování, rezerva

Osnova cvičení:

V rámci cvičení si studenti procvičí na modelových příkladech a datech. Metody pak budou ilustrovány i na medicínském tématu.

1. Metodologie výzkumu, tvorba dotazníku, výběry. Zadání semestrální práce.

2. Základní práce s datovým souborem, příprava datového souboru. Seznámení s programem R, popisné statistiky, grafické vyjádření dat - excel i R

3. Popisné statistiky II - demografická data, odlehlá pozorování, grafické vyjádření korelace (soubor děti), studie - hladina hemoglobinu u žen

4. Úprava proměnných, vytvoření nových proměnných, kategorizace dat, vztah kvalitativní a kvantitativní veličiny, grafy (děti)

5. Souhrnná analýza dat o kojení. Souvislost kojení a věku matky, vzdělání/ Prezentace témat seminárních prací a dotazníků

6. Intervalové odhady, střední chyba průměru. Testování hypotéz - řešení příkladů na pochopení principů testování hypotéz, formulace hypotéz, závěry.

7. Testování hypotéz v R - Jednovýběrové testy, parametrické i neparametrické metody

8. Dvouvýběrový x párový test, parametrické a neparametrické metody. Příklady a praktické použití

9. Opakování, shrnutí probraných témat. Diskuse k seminárním pracem.

10. Analýza rozptylu jednoduchého třídění (data kojeni), koncentrace mědi v játrech štik, hladina IgA u dětí

11. Korelace, regrese (data kojení), souvislost porodní délky a hmotnosti, závislost výšky děvčat na jejich porodní délce, souvislost věku rodičů. Regrese - vztah IQ a známek ve škole.

12. Binomické rozdělení - test shody proporcí. Multinomické rozdělení - testy dobré shody, test reprezentativity výběru. Chi kvadrat testy v kontingenčních tabulkách. Fischerův test.

13. Konzultace k semestrální práci

14.Opakování, rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je vysvětlení základních principů a metod statistické analýzy dat tak, aby posluchač jednodušší úlohy vyřešil sám a u složitějších byl schopen dobře komunikovat s odborníkem statistikem. Cvičení je zaměřeno na praktické procvičení metod a počítačové zpracování dat v programu R, základní popisnou statistiku a procvičení aplikací jednotlivých statistických metod. Cílem je samostatné řešení úloh aplikované statistiky.

Studijní materiály:

Zvárová, J: Základy biostatistiky pro biomedicínské obory. ISBN 978-80-7184-786-1, 2007 (http://new.euromise.org/czech/tajne/ucebnice/html/html/node1.html)

Zvára, K: Biostatistika. ISBN 978-80-246-0739-9, 2006

Kubánková V., Hendl J.: Statistika pro zdravotníky

Zvárová J, Malý M: Statistické metody v epidemiologii,

H. Swoboda: Moderní statistika, Svoboda 1977,

Anděl, J: Statistické metody. ISBN 80-85863-27-8, 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:C-2
Rogalewicz V.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
salonek
Út
St
Čt
místnost KL:B-433_N
Kamenský V.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2145906.html