Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Biostatistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KMSBST Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Vojtěch Kamenský, Vladimír Rogalewicz (gar.)
Cvičící:
Vojtěch Kamenský
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Statistika a zpracování biomedicínských dat. Využití statistiky pro manažerské rozhodování. Grafické znázornění dat. Náhodná veličina a její rozdělení. Principy statistického uvažování. Testování hypotéz, hladina a síla testu. Výběr z normálního rozdělení a odhady parametrů. T-testy. Neparametrické testy - Wilcoxonovův, Kolmogorov-Smirnovův. Testování hypotéz v binomickém rozdělení. Porovnání několik výběrů - analýza rozptylu. Měření závislosti. Regresní analýza. Korelační analýza. Analýza kategoriálních dat. Testy dobré shody. Testy v kontingenčních tabulkách.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

1. Student je povinen se na cvičení předem připravit, vypracovat zadané domácí úlohy; nesplnění této podmínky může vést k vyloučení studenta z daného cvičení a je považováno za neomluvenou absenci.

2. Student v průběhu semestru vypracuje průběžně zadané 2 úkoly a v termínu uvedeném při zadání je odevzdá v elektronické podobě.

3. Každý úkol bude hodnocen 10 body, kdy je student povinen získat z každého úkolu min. 5 bodů

4. Zápočet bude udělen za získání min. 15 bodů.

Požadavky ke zkoušce:

1. Splnění požadavků k zápočtu.

2. Písemný test - teoretické otázky a modelové příklady v rozsahu probrané látky.

Osnova přednášek:

1.Úvod do statistické metodologie. Populace a výběr. Výběrová šetření. Statistika v biomedicínském výzkumu. Průběh výzkumného projektu. Druhy dat, grafické znázornění dat, míry polohy, míry variability.

2.Náhodná veličina, distribuční funkce, hustota, kvantily, střední hodnota, rozptyl. Normální a binomické rozdělení.

3.Základy statistického uvažování - výběrový průměr z N(?,σ2), bodový, intervalový odhad.Testování hypotéz, hladina testu. Jednovýběrový T-test. Jednovýběrový Wilcoxonův test, znaménkový test.

4.Dva výběry - dvouvýběrový t-test. Párový t-test. Relativní četnost. Porovnání populačních pravděpodobností. Dvouvýběrový Wilcoxonovův, Kolmogor-Smirnovův test.

5.Porovnání několika výběrů -ANOVA - jednoduché třídění. Kruskal-Wallisův test. Analýza kategoriálních dat - χ2 testy dobré shody. Kontingenční tabulky - χ2 test nezávislosti, McNemarův, Fischerův test.

6.Měření závislosti - regresní a korelační analýza - metoda nejmenších čtverců, regresní přímka, rezidua, výběrový korelační koeficient, Spearmanův kor. koef

7.Konzultace, opakování, rezerva

Osnova cvičení:

V rámci cvičení si studenti procvičí na modelových příkladech a datech. Metody pak budou ilustrovány i na medicínském tématu.

1.Metodologie výzkumu, tvorba dotazníku, výběry. Zadání semestrální práce.

2.Základní práce s datovým souborem, příprava datového souboru. Seznámení s programem R, popisné statistiky, grafické vyjádření dat - excel i R

3.Popisné statistiky II - demografická data, odlehlá pozorování, grafické vyjádření korelace (soubor děti), studie - hladina hemoglobinu u žen

4.Úprava proměnných, vytvoření nových proměnných, kategorizace dat, vztah kvalitativní a kvantitativní veličiny, grafy (děti)

5.Souhrnná analýza dat o kojení. Souvislost kojení a věku matky, vzdělání/ Prezentace témat seminárních prací a dotazníků

6.Intervalové odhady, střední chyba průměru. Testování hypotéz - řešení příkladů na pochopení principů testování hypotéz, formulace hypotéz, závěry.

7.Testování hypotéz v R - Jednovýběrové testy, parametrické i neparametrické metody

8.Dvouvýběrový x párový test, parametrické a neparametrické metody. Příklady a praktické použití

9.Opakování, shrnutí probraných témat. Diskuse k seminárním pracem.

10.Analýza rozptylu jednoduchého třídění (data kojeni), koncentrace mědi v játrech štik, hladina IgA u dětí

11.Korelace, regrese (data kojení), souvislost porodní délky a hmotnosti, závislost výšky děvčat na jejich porodní délce, souvislost věku rodičů. Regrese - vztah IQ a známek ve škole.

12.Binomické rozdělení - test shody proporcí. Multinomické rozdělení - testy dobré shody, test reprezentativity výběru. χ2 testy v kontingenčních tabulkách. Fischerův test.

13.Konzultace k semestrální práci

14.Opakování, rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Zvárová, J: Základy biostatistiky pro biomedicínské obory. ISBN 978-80-7184-786-1, 2007 (http://new.euromise.org/czech/tajne/ucebnice/html/html/node1.html)

Zvára, K: Biostatistika. ISBN 978-80-246-0739-9, 2006

Kubánková V., Hendl J.: Statistika pro zdravotníky

Zvárová J, Malý M: Statistické metody v epidemiologii,

H. Swoboda: Moderní statistika, Svoboda 1977,

Anděl, J: Statistické metody. ISBN 80-85863-27-8, 1998

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2145806.html