Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fundamentals of Air Pollution Control

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E161571 Z,ZK 5 3P+1C anglicky
Přednášející:
Jiří Hemerka (gar.)
Cvičící:
Jiří Hemerka (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Ochrana ovzduší s důrazem na techniku odlučování tuhých i plynných emisí a šíření znečišťujících látek v ovzduší.

Požadavky:

Znalost témat: Základy legislativy v ochraně ovzduší. Vlastnosti tuhých znečišťujících látek, základní odlučovací principy. Způsoby omezování plynných emisí. Základní odsiřovací metody. Vznik oxidů dusíku při spalování paliv a primární a sekundární denitrifikační metody. Základy rozptylu znečišťujících látek v atmosféře.

Osnova přednášek:

Koncepce legislativy v ochraně ovzduší. Emisní limity obecné a specifické, emisní stropy. Imisní limity a zvláštní imisní limity. Zásady měření emisí znečišťujících látek.

Vyjádření velikosti a zrnitosti částic. Frakce PM10, PM 2,5. Omezování tuhých emisí. Základní pohybová rovnice částice. Gravitační, setrvačný, odstředivý a elektrický odlučovací princip. Difúze částic. Obecné vlastnosti odlučovačů. Celková a frakční odlučivost. Tlaková ztráta odlučovačů. Třídění odlučovačů a jejich základní charakteristiky.

Základní principy omezování plynných emisí. Odsiřování - dělení metod podle různých hledisek. Suchá aditivní metoda, intenzifikace, polosuchá vápenná a mokrá vápencová metoda - principy a základní charakteristiky. Vznik oxidů dusíku při spalování paliv a primární denitrifikační metody. Sekundární denitrifikační metody - principy a základní charakteristiky.

Rozptyl znečišťujících látek v atmosféře. Vertikální gradient teploty. Třída stability atmosféry. Rozdělení rychlosti větru do tříd, vertikální rychlostní profil, větrná růžice. Gaussovský rozptylový model z bodového zdroje. Výpočty znečištění.

Osnova cvičení:

Přibližné stanovení množství emisí a poplatků za znečišťování ze zdroje emisí. Vyjádření zrnitosti částic. Výpočet odlučovacích rychlostí u základních odlučovacích principů tuhých znečišťujících látek. Výpočet suché aditivní odsiřovací metody. Výpočet maximální imisní koncentrace znečišťující látky z bodového zdroje

Cíle studia:

Získání základních znalostí a dovedností v oblastech ochrany ovzduší - odlučování hlavních znečišťujících látek jako jsou tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku a šíření znečišťujících látek v ovzduší.

Studijní materiály:

Hemerka,J., Vybíral,T.:Základy ochrany ovzduší, Nakladatelství ČVUT, 2008

Hemerka, J.: Odlučování tuhých částic, Vydavatelství ČVUT, 2000

Hemerka,J., Vybíral,P.:Ochrana ovzduší, Nakladatelství ČVUT, 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:B1-819
Hemerka J.
09:00–11:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Zasedací místnost 12116
místnost T4:B1-819
Hemerka J.
10:45–11:30
(paralelka 1)
Dejvice
Zasedací místnost 12116
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1993406.html