Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Urbanismus 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
127UR3B Z,ZK 4 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra urbanismu a územního plánování
Anotace:

Předmět je zaměřen na problematiku rozvoje měst a územního plánování. Úvod je věnován stručné rekapitulaci trendů urbanistických postupů v jednotlivých obdobích a první legislativní kontext zakládání sídel. Hlavní náplň předmětu je věnována postupům a legislativnímu rámci územního plánování, seznámení s cíli, úkoly, nástroji a metodikou danou Stavebním zákonem. Cílem předmětu je získání základních informací a potřebných metodických znalostí pro pořízení a zpracování územně plánovacích podkladů a dokumentací, základní seznámení s urbanistickou koncepcí a koncepcemi jednotlivých systémů urbanizovaného území a využití krajiny, včetně dopadů urbanizace do volné krajiny a způsoby jeho posuzování. Problematika je doplněna názornými příklady jednotlivých typů nástrojů územního plánování. Přednášky doplňuje cvičení, která jsou věnována ověření probírané látky na konkrétním území (limity, hodnoty, problémový výkres, dílčí návrh a způsob regulace).

Přednáškové okruhy: urbanistické souvislosti plánovitého rozvoje sídelních struktur v minulých obdobích. Charty moderního urbanismu. Systémy územního plánování v evropském kontextu. Vývoj legislativy územního plánování v českém prostoru. Současné legislativní prostředí ve vztahu k územnímu plánování. Orgány územního plánování. Cíle a úkoly územního plánování. Nástroje územního plánování. Územně plánovací podklady. Limity území. Hodnoty území s důrazem na urbanistické hodnoty území. Problémový výkres. Rozbor udržitelného rozvoje území. Politika územního rozvoje. Územně plánovací dokumentace. Urbanistické souvislosti vývoje sídelní struktury a rozvoje hl. m. Prahy. Územní plán Prahy. Metodické nástroje pro regulaci území. Územní rozhodnutí. Dva druhy územních opatření.

Požadavky:

Před konáním zkoušky z předmětu musí být uzavřený předmět 127URB1 a 127URB2.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s vývojem stavby měst.

Porozumět principům územního plánování v České republice

Studijní materiály:

Stavební zákon 183/2006 Sb.

Vývoj urbanismu I,II - Hrůza, Zajíc

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1823806.html