Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Účetnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381504 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Theodor Beran (gar.), Patrik Budský
Cvičící:
Theodor Beran (gar.), Patrik Budský, Olga Dobrovolschi
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu účetnictví je naučit posluchače jeho významu pro řízení podniku, jeho obsahu a formální výstavbě, seznámit se zachycením stavů a změn hospodářského výsledku v průběhu účetního období, s účetnictvím jako systémem nutným pro vykázání daňových povinností a v neposlední řadě jako východiskem finanční analýzy. Důraz je kladen na pochopení dichotomie, z níž vychází podvojný účetní systém, rozlišující pojmy majetek (dlouhodobý a krátkodobý) a kapitál (vlastní a cizí). Významné je oceňování majetku a jeho částí. Účetnictví souvisí s dalšími informačními subsystémy, jako je rozpočetnictví, kalkulační systém, operativní a strategické řízení. Na účetnictví navazují další předměty z oblasti řízení podniku, zejména oblast finančního řízení. Účetnictví patří k základní výbavě manažera, který porozumí obsahu a struktuře bilancí. Je možné, že někteří posluchači mohou tento předmět využít ve svém zaměstnání jako budoucí manažeři, finanční vedoucí, pracovníci v poradenských a auditorských společnostech apod.

Požadavky:

Aktivní účast na cvičeních, vypracování a prezentace referátu, včasné odevzdání a obhájení semestrální práce.

Osnova přednášek:

1.Úvod do účetnictví, informační toky a jejich rozdělení 2.Podvojné účetnictví a jeho zásady, zisková rovnice jako vyjádření stavu majetku, stavové a tokové veličiny 3.vznik účetní rozvahy. Transakce (změny) v rozvaze, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému 4.Vznik účetního systému, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému, účetní zásady 5.Organizace účetní soustavy, typy účetních knih - deník, hlavní kniha, sborník, zápisy chronologické a systematické, účty syntetické a analytické. 6.Postup účetních prací, předbilanční kontroly (obratová a šachovnicová předvaha), kalkulační subsystém v účetním systému. 7.Účet zisků a ztrát, jeho vznik, náklady a výdaje, výnosy a příjmy. Dvouřadá bilanční teorie dvouokruhová a jednookruhová. Tříbilanční systém, cash-flow - otevírání a uzavírání účtů. 8.Účtování o zásobách, zásoby a rozdělení zásob, zásoby vlastní výroby, oceňován zásob 9.Účtování o dlouhodobém majetku, dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční 10.oceňování majetku, Účtování o úbytcích dlouhodobého majetku, odpisy jako hodnotové úbytky majetku, stanovení odpisů, faktické úbytky majetku. 11.Účtování o mzdách o ostatních nákladech a daních. 12.Časové rozlišení nákladů a výnosů. Harmonizace účetnictví, její předpoklady a cíle. Koncepční rámec mezinárodních účetních standardů. 13.Konsolidovaná účetní závěrka - cíle. Bilanční analýza, ukazatele v bilanční analýze.

Osnova cvičení:

1.Úvod do účetnictví, informační toky a jejich rozdělení 2.Podvojné účetnictví a jeho zásady, zisková rovnice jako vyjádření stavu majetku, stavové a tokové veličiny 3.Vznik účetní rozvahy. Transakce (změny) v rozvaze, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému 4.Vznik účetního systému, rozpad rozvahy na účty, prvky účetního systému, účetní zásady 5.Organizace účetní soustavy, typy účetních knih - deník, hlavní kniha, sborník, zápisy chronologické a systematické, účty syntetické a analytické. 6.Postup účetních prací, předbilanční kontroly (obratová a šachovnicová předvaha), kalkulační subsystém v účetním systému. 7.Účet zisků a ztrát, jeho vznik, náklady a výdaje, výnosy a příjmy. Dvouřadá bilanční teorie dvouokruhová a jednookruhová. Tříbilanční systém, cash-flow - otevírání a uzavírání účtů. 8.Účtování o zásobách, zásoby a rozdělení zásob, zásoby vlastní výroby, oceňován zásob 9.Účtování o dlouhodobém majetku, dlouhodobý majetek nehmotný, hmotný a finanční 10.Oceňování majetku, Účtování o úbytcích dlouhodobého majetku, odpisy jako hodnotové úbytky majetku, stanovení odpisů, faktické úbytky majetku. 11.Účtování o mzdách o ostatních nákladech a daních. 12.Časové rozlišení nákladů a výnosů. Harmonizace účetnictví, její předpoklady a cíle. Koncepční rámec mezinárodních účetních standardů. 13.Konsolidovaná účetní závěrka - cíle. Bilanční analýza, ukazatele v bilanční analýze.

Cíle studia:

Uvedení posluchačů navazujícího magisterského studia do základů účetní teorie.

Studijní materiály:

Kovanicová, D. - Kovanic, P: Poklady skryté v účetnictví I, II, III, Polygon, 1997 Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví, světový koncept, Polygon2003Macík, K.: Účet-nictví, Vydavatelství ČVUT 2003, Praha Macík, K.: Účetnictví pro manažerskou praxi, Grada Publishing 2000, Praha Vysušil, J.: Podvojné účetnictví po lžičkách, Profess 1993, Praha

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
Beran T.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
místnost KN:A-215
Dobrovolschi O.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Posluchárna KA215
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1820306.html