Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Dozimetrie a radiační ochrana

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16DRH Z,ZK 3 2+1
Přednášející:
Jiří Martinčík (gar.), Zuzana Pašková (gar.)
Cvičící:
Jiří Martinčík (gar.), Zuzana Pašková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Úvodní část předmětu se zabývá interakcemi ionizujícího záření s látkovým prostředím, veličinami popisujícími zdroje a pole ionizujícího záření a jeho působení na látku, jednotkami a distribucí energie záření v látkovém prostředí. V další části jsou podrobně diskutovány veličiny popisující interakce IZ s látkou, ionizační účinky záření a mikrodozimetrické veličiny. Cyklus je uzavřen přehledem systému radiační ochrany, biologických účinků IZ a bezpečného nakládání se zdroji IZ na pracovištích. Přednášky jsou doplněny přehledem současné legislativy spojené s RO a využitím IZ v praxi.

Přednášky jsou doplněny praktickým cvičením, které řeší základní modelové situace a příklady, jako výpočet dávek a návrhy stínění IZ.

Úspěšní absolventi kurzu získají „Potvrzení o absolvování odborné přípravy“, které je podmínkou pro absolvování zkoušky k získání zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Současné postavení dozimetrie a její úkoly. Interakce přímo ionizujícího záření s látkou.

2.Těžké nabité částice, elektrony, nepružné srážky, pružné srážky, brzdné záření.

3.Interakce nepřímo ionizujícího záření s látkou. Záření gama, záření X, fotoefekt, Comptonův rozptyl, tvorba párů; neutrony, jaderné reakce.

4.Zdroje ionizujícího záření a veličiny, které je popisují. Aktivita a veličiny z ní odvozené- definice, jednotky a výpočet.

5.Pole záření - veličiny a jednotky užívané pro popis pole přímo ionizujícího a nepřímo ionizujícího záření, rovnováha záření a rovnováha nabitých částic.

6.Veličiny popisující interakci přímo ionizujícího záření s látkou. Lineární přenos energie, brzdná schopnost.

7.Součinitel zeslabení, přenosu energie a absorpce energie. Vztahy mezi těmito veličinami. Metody stínění IZ.

8.Veličiny pro popis ionizačních účinků záření. Definice expozice, kermy a důvody jejího zavedení.

9.Sdělená energie a dávka. Porovnání dávky s expozicí a kermou pro různé situace. Mikrodozimetrické veličiny - měrná a lineální energie.

10.Fyzikální základy radiační ochrany, principy a kriteria RO.

11.Přehled zdrojů IZ. Podmínky bezpečného provozu se zdroji IZ.

12.Biologické účinky ionizujícího záření, principy systému ochrany před ionizujícím zářením a jeho aplikace, ochrana před ionizujícím zářením na pracovištích.

13.Přehled legislativy spojené s RO a mírového využití IZ.

Osnova cvičení:

1.Výpočty základních veličin, dosah částic, brzdná schopnost.

2.Výpočet aktivity.

3.Emise zdroje, fluence částic a energie.

4.Výpočet kermy pro fotonové záření.

5.Zeslabení záření v materiálu, výpočet stínění (nabité, nenabité částice).

Cíle studia:

Znalosti:

Student získá znalosti o interakci IZ s látkou, přehled veličin používaných pro popis a chování IZ a možnostech stínění zdrojů IZ. Přehled o základních principech RO a biologických účincích IZ a znalosti příslušné legislativy.

Schopnosti:

Student je schopen spočítat základní dozimetrické veličiny, navrhnout stínící opatření pro práci se zdroji IZ a orientovat se v současné legislativě zahrnující práci se zdroji IZ a RO.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] J. Šeda, L. Musílek, I. Petr, J. Sabol, Z. Melichar: Dozimetrie ionizujícího záření, SNTL, Praha, 1983

[2] Česká norma ČSN ISO 31-9: Atomová a jaderná fyzika

[3] Česká norma ČSN ISO 31-10: Jaderné reakce a ionizující záření

Doporučená literatura:

[4] V. Klener (editor): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB Praha, 2000

[5] ICRU report No. 60 (1998): Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation

[6] W.H. Tait: Radiation Detection, Butterworths, 1980.

[7] G.F. Knoll: Radiation Detection and Measurement, J. Willey & Sons, New York, 1984

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1799006.html