Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSDEV KZ 4 0P+2S+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu má student možnost se seznámit s následujícími pojmy a to zejména samostudiem. Pojem design a jeho definice, základní pojmy z teorie designu, rozdělení designu (výrobkový design, interiérový design, architektonický design, grafický design, design internetové prezentace, aplikační design, Corporate design...), funkce designu. Design jako věda, historie designu. Proces designu, přístupy k designu, metody navrhování. Designérská analýza. Design a marketing, značková politika. Perspektivní zobrazování, geometrické formy, problematika vnímání tvaru a kompozice. Ergonomie - definice,pojmy. Úloha a místo ergonomie v designu. Ergonomie na pracovišti. Člověk (pacient) - fyzické vlastnosti, rozměry, tělo člověka, počitky a vjemy, reflexy, psychologické vlastnosti člověka, mezilidské vztahy, volní akt, motivace, výkonnost, organizace práce. Handicap. Člověk a zdravotnický výrobek. Přednosti člověka. Přednosti zdravotnického výrobku a jeho rozměrové řešení. Pomůcky, nástroje a nářadí. Sedadla. Ovladače. Sdělovače. Vztahy mezi ovladači a sdělovači, řešení soustavy ovladačů a sdělovačů. Člověk a zdravotnické prostředí. Klimatické podmínky. Osvětlení. Hluk. Vibrace a otřesy. Bezpečnost práce. Interiér zdravotnického zařízení (barva, osvětlení, materiály..). Univerzální design/ Design for all, 7 základních principů. Design zdravotnických zařízení, zásady tvorby designu ve zdravotnictví. Kromě toho bude student v rámci praktických cvičení procvičovat konstrukční návrh v SW SolidWorksu. Na závěr předmětu bude student obhajovat zpracovanou designérskou či ergonomickou studii vybraného zdravotnického prostředku či zdravotnického zařízení a to formou odezvdání designérské studie s definovanou osnovou a též formou prezentace. Tato studie bude zadána na začátku semestru s definovanou osnovou a požadavky. Jednotlivé práce studentů budou zveřejněny na www stránce předmětu.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu:

A) prezentace a odevzdání designerské studie - projektu s definovanou osnovou uvedenou na www stránce předmětu (zahrnující konstrukční návrh) zaměřeného na zdravotnickou techniku čí zařízení z hlediska designu či ergonomie, zpracovaného v prostředí SolidWorks, včetně abstraktu v CZ a AJ, včetně technických parametrů a rozměrů, rozsah min. 10 A4, zahrnující titulní stránky, obrázky + technické výkresy kompletní sestavy s náhledy, dle vybraného tématu, v elektronické podobě.

B) práce budou odevzdány do stanoveného termínu (upřesněno bude na prvním cvičení)

C) účast na cvičení (povolená jedna absence bez náhrady)

Osnova přednášek:

Uvedený předmět nemá přednášky. Nicméně, na www stráýnce předmětu mají studenti k dispozici prezentace na témata, která mají vztah ke cvičení a mohou tak rozvíjet poznatky studentů. Kromě toho mají studenti k dispozici doporučenou literaturu právě i k těmto prezentacím.

Osnova cvičení:

1. Úvod do předmětu. Požadavky kl.z. Osnova disgnérské studie včetně ergonomické studie. V rámci cvičení budou studenti realizovat designérskou studii a to zejména v prostředí SolidWorks včetně návrhu konstrukcí, ale i ergonomických studií pro zdravotnictví a to jak z hlediska zdravotnických prostředků, tak i zdravotnických zařízení na základě výběru tématu.

Témata možných studií:

A) Návrh nemocničního lůžka

B) Návrh protézy (hrudní, pánevní končetiny nebo kloubní)

C) Návrh samoobslužného lůžka

D) Návrh vozíku pro handicapované

E) Návrh ergonomické židle

F) Návrh (částí) zdravotnického přístroje

G) Návrh zdravotnického zařízení pro handicapované

H) Úprava ergonomie jakéhokoli zdravotnického prostředku či kompenzační pomůcky.

I) Návrh vlastního tématu, které podlého schválení cvičicího.

2. Úvod do tvorby technické dokumentace. Zobrazování v technické dokumentaci. Normalizace v technické dokumentaci. Určování tvarových a rozměrových parametrů v obrazové dokumentaci. Tvorba technické dokumentace. Předepisování kvalitativních parametrů v technických dokumentech. Výkresová dokumentace jednoduchých tvarů.

3. Prostředí a ovládání (základní koncepce, tvorba nových dokumentů, základní pojmy, panely nástrojů, strom FeatureManageru, PropertyManager, ConfigurationManager, klávesové zkratky, grafická plocha, pravé tlačítko myši, metody výběru, zobrazování a manipulace s díly, sestavami a výkresy, standardní pohledy, režimy pohledu, podokno úloh, doplňkové moduly, možnosti systému)

4. Skica (skica, otevření skici, volba skicovací roviny, mřížka, režimy skicování, PropertyManager, symboly kurzoru, manipulace s entitami, kóty ve skice, vztahy skici, stav geometrie skici, ukončení skici, tvorba skic). Referenční geometrie (příkazy referenční geometrie, tvorba rovin, osa.

5. Díly (prvky - příkazy, tvorba modelu, přidání vysunutím, odebrání vysunutím, úprava prvku, úprava skicovací roviny, úprava skici, přidání rotací, odebrání rotací, zaoblit, zkosit, kosmetický závit, průvodce dírami, upravit barvu, přidání spojením profilů, přidání tažením po křivce, odebrání tažením po křivce, úkos, skořepina, žebro, lineární pole, zrcadlit, kruhové pole, pole řízené křivkou, pole vyplněním, kombinace těl, konfigurace, rovnice, rozdělit, přesunout/kopírovat těla, volba materiálu, uživatelské vlastnosti)

6. Plechy (prostředí plechových dílů, základní plech/ouško, přídavek na ohyb, ouško, strom FeatureManageru plechového dílu, rozložit, lem z hrany, změna tvaru profilu lemu, oříznutí bočních ohybů, uzavřený roh, odlehčení, okrajový lem, zrcadlení plechových částí, ohyb ze skici, sražený/vyseknutý roh, narovnat, ohnout, vybočení, obruba, nastřihnout, vložit ohyby, bez ohybů, plechové spojení profilů, výkresy plechových dílů, tvarovací nástroj, montážní prvek - větrací otvor)

7. Povrchy (příkazy pro tvorbu povrchů, vysunutý povrch, rovinný povrch, přímková plocha, tažený povrch, sešít povrchy, povrch spojený z profilů, záplata,

8. Rotovaná plocha, rozšíření povrchu)

9. Sestavy (příkazy pro tvorbu sestav, tvorba sestavy, vkládání dílu do sestavy, vazby sestavy, simulace pohybu, modelování dílu v sestavě, knihovny normalizovaných součástí - Toolbox, úprava dílu, rozložený pohled)

10. Výkresy dílů (tvorba výkresu, otevření nového výkresu, příkazy pro tvorbu výkresů, zobrazování dílu na výkrese)

11.Výkresy sestav (tvorba výkresů sestavení, řez sestavou, poziční čísla, kusovník, kusovníku)

12. E-drawings (modul eDrawings, úplný režim uživatelského prostředí, jednoduchý režim uživatelského prostředí, odeslání sdílených souborů)

13. Prezentace studentů odevzdávaných případových studií

14. Prezentace - náhradní termín. Udílení klasifikovaného zápočtu.

Cíle studia:

Cílem je vytvořit ve studentech jistý styl myšlení, který zvažuje při výběru, používání, ale i při výrobě zdravotnického prostředku veškeré možné faktory z hlediska designu, ale i ergonomie. Obsah předmětu je jistým úvodem do designu a ergonomie ve vztahu ke zdravotnictví. Ergonomie pak bude studenovi prezentována zejména z hlediska možností handicapovaných pacientů ve zdravotnických zařízeních. Předmět je tvořen praktickými cvičeními v rozsahu 4 hodin, kde studenti budou mít možnost zvládnout základy 3D CAD produktu SolidWorks, což je dalším důležitým cílem předmětu. Studenti si tak budou moci vyzkoušet úlohu designéra, ergonoma, ale i technika, který je postaven před úkol navrhnout požadavky z hlediska veřejné zakázky ve vztahu k inovaci zastaralého zařízení či prostředků. Posledním cílem je uvedení souvislosti s problematikou testování výrobků pro zdravotnictví, ale i možnosti materiálů, které mají vztak k likvidaci výrobku na konci životnosti.

Studijní materiály:

Pro samostudium, resp. pro rozšíření vědomostí pro účely cvičení a vypracování designérské studie:

[1] HAUFFE, T.: Design, Brno, Computer Press. 2004. ISBN: 80-251-0284-X

[2] SOUKENKA, V.: Design nábytku, ČVUT 2001. ISBN 80-01-01072-4

[3] CHUNDELA, L.: Ergonomie. Praha, ČVUT 2001, ISBN 80-01-02301-X

[4] GILBERTOVÁ, S.; MATOUŠEK, O.: Ergonomie - Optimalizace lidské činnosti. Granada Publishing, Praha. 2002. ISBN: 80-247-0226-6

[5] VLÁČILOVÁ, H., VILÍMKOVÁ, M., HENCL, L. Základy práce v CAD systému SolidWorks ComputerPress: Praha, 2006. 320 s. ISBN: 80-251-1314-0

[6] ŠŤASTNÝ, J., TŘEŠTÍK, B. Manuál technické dokumentace. Koop: České Budějovice, 2003. 5. přepracované vydání. 384 s. ISBN: 80-7232-223-0

[7] DRASTÍK, F. Technické kreslení podle mezinárodních norem I. Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. 2. dotisk 2000. Montanex. 1994. 230 s.

[8] CRHÁK, F.; KOSTKA, Z.: Výtvarná geometrie. Odeon 1974

[9] GLIVICKÝ, V.: Úvod do ergonomie. Praha, 1975

[10] CHUNDELA, L.: Strojírenská ergonomie - příklady. Praha, 2005. ČVUT

[11] ŠMÍD, M.: Ergonomické parametry. Praha, 1976. SNTL

Doporučená literatura pro cvičení:

[1] VLÁČILOVÁ, H., VILÍMKOVÁ, M., HENCL, L. Základy práce v CAD systému SolidWorks ComputerPress: Praha, 2006. ISBN: 80-251-1314-0

[2] ŠŤASTNÝ, J., TŘEŠTÍK, B. Manuál technické dokumentace. Koop: České Budějovice, 2003. 5. přepracované vydání. ISBN: 80-7232-223-03.

[3] DRASTÍK, F. Technické kreslení podle mezinárodních norem I. Pravidla tvorby výkresů ve strojírenství. 2. dotisk 2000. Montanex. 1994.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1773806.html