Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Strategie zdravotnických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSSZZ KZ 4 2P+2S česky
Přednášející:
Martina Caithamlová (gar.)
Cvičící:
Martina Caithamlová (gar.), Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Dlouhodobá úspěšná existence každého tržního subjektu je podmíněna jasnou představou dlouhodobé strategie. Narůstající konkurence, zvyšující se poptávka po zdravotních službách, rostoucí nároky pacientů a významný vývoj lékařské vědy charakterizují stav současného zdravotnictví. Tyto skutečnosti způsobují, že řízení zdravotnických zařízení je stále náročnější a složitější. Předmět seznamuje posluchače se základy a fázemi strategického managementu, s principy tvorby a řízení strategie aplikovanými na podmínky zdravotnického zařízení. Rozebírá jednotlivé pojmy: poslání - vize - mise - strategické cíle - strategický plán, jednotlivé formy strategií a principy jejich řízení. Zabývá se samotnou formulací strategie, její komunikací, implementací strategie - a to především z pohledu aplikace vhodných prostředků a metod využitých při transformaci vrcholových cílů podniku jako celku na nižší odpovědnostní a procesní úrovně - a zajištěním informační zpětné vazby, tedy ověřováním, zda se vytyčené cíle daří plnit. Náplní předmětu je i analýza prostředí podnikatelského záměru a tvorba scénářů a jejich uplatnění ve strategickém plánování.

Požadavky:

Podmínky udělení zápočtu jsou následující

1.Aktivní účast na seminářích (maximálně 3 absence)

2.Povinná účast na přednáškách s externími vyučujícími (info předem)

3.Zisk min. 50 ze 100 bodů na vícesložkovém systému hodnocení:

a) max 30 bodů - dílčí úkoly na cvičeních

b) max 50 bodů - povinný závěrečný test (min. 50% úspěšnost)

c) max 20 bodů - souvislý skupinový projekt

Podmínkou pro úspěšné složení testu je dosažení 50% správných odpovědí. Plněním dílčích úkolů (navazujících na přednášky) má student možnost získat celkem 30 bodů. Další povinnou složkou pro splnění předmětu je aktivní účast na souvislém skupinovém projektu na seminářích a jeho závěrečná prezentace. Celkem má student možnost získat 100 bodů, pro splnění předmětu je podmínkou min 50 bodů.

Osnova přednášek:

1.Úvodní přednáška - předmět studia, směry rozvoje strategického managementu, 3 základní etapy strategického managementu, dimenze strategického řízení. Strategie jako faktor úspěšnosti podniku.

2.Strategie použitelné ve strategických záměrech - integrační strategie, intenzivní strategie, strategie diverzifikace, defenzivní strategie, strategické aliance.. Výběr optimální strategické varianty. Generování alternativních strategií - matice TOWS, Space analýza, matice BPM. Hodnocení interních a externích faktorů.

3.Poslání, vize, cíle. Vymezení výchozího strategického záměru. Postup při souhrnném zpracování výchozího strategického záměru.

4. Analýza prostředí podnikatelského záměru. - makroprostředí, mezoprostředí. Externí analýza. Popis základních sil makroprostředí a mezoprostředí. Hodnocení faktorů externí analýzy.

5.Analýza prostředí podnikatelského záměru. - mikroprostředí. Interní analýza. Popis základních sil mikroprostředí. Hodnocení faktorů interní analýzy.

6.Inovační strategie, principy a klasifikace inovací, inovační politika podniku, faktory ovlivňující úspěch inovací.

7.Scénáře a jejich uplatnění ve strategickém plánování. Přednosti a nedostatky scénářových přístupů. Tvorba scénářů pro podporu strategického plánování, identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti, formulace základních scénářů.

8. Fáze strategického managementu. Implementace strategie.

9.Hodnocení a controlling strategického plánu. Charakteristiky úspěšného systému hodnocení strategie. Proces hodnocení strategie, rámec hodnocení strategie, prověření podkladů tvorby strategie.

10.Kultura firmy. Vliv strategie na vývoj firemní kultury ve zdravotnictví.

11.Strategická situační analýza. Aktualizace strategie.

12.Balanced Scorecard jako nástroj implementace strategie do procesů organizace. Uplatnění metody BSC ve zdravotnických zařízeních.

13.Globalizace hospodářské činnosti a její dopad na zdravotnické systémy. Podnikové strategie v podmínkách globalizace.

14.Závěrečný test

Osnova cvičení:

1.Úvod do předmětu, podmínky k zápočtu, hodnocení. Základní pojmy ze strategického managementu. Strategie jako faktor úspěšnosti podniku. Strategické řízení jako základ změny - fakultní nemocnice Ostrava.

2.Obecná typologie strategií. SPACE analýza. BPM analýza.

3. Analýza strategického záměru konkrétního zdravotnického zařízení. Poslání, vize, mise zdravotnického zařízení. Strategické myšlení - podmínka úspěšného zpracování strategie.

4.Analýza vnějšího prostředí podnikatelského záměru - SLEPT analýza, analýza konkurence, strategické mapy, Porterův model 5 sil.

5.Analýza vnitřního prostředí podnikatelského záměru - SWOT analýza zdravotnického zařízení, Interní analýza vybraného zdravotnického zařízení.

6.PS. HP v českých podmínkách.

7. PS: Analýza konkurence - vytvoření strategické mapy zdravotnických zařízení v regionu.

8.PS: Kultura obchodního jednání.

9.PS : Zadání případové studie (skupinový projekt) - Návrh a tvorba strategického záměru pro zvolené zdravotnické zařízení.

10.PS - Návrh a tvorba strategického záměru pro zvolené zdravotnické zařízení - práce na souvislé úloze ve skupině.

11.PS - Návrh a tvorba strategického záměru pro zvolené zdravotnické zařízení - práce na souvislé úloze ve skupině.

12. Prezentace PS, vyhodnocení.

13.PS. Nemocnice jako zisková firma.

14. Závěrečné vyhodnocení, diskuze.

Cíle studia:

Cílem studia je porozumět teoretickým aspektům strategického řízení a plánování, získat poznatky potřebné pro tvorbu strategie zdravotnického zařízení, pro implementaci strategie a její hodnocení.

Studijní materiály:

[1] SOUČEK, Z., BURIAN, J.: Strategické řízení zdravotnických zařízení. Professional Publishing, 2006 ISBN 8086946185.

[2] SOUČEK, Z.: Strategie úspěšného podniku. Symbióza kreativity a disciplíny. 1. vydání. Praha C.H.Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-572-5.

[3] FOTR, J., VACÍK, E., ŠPAČEK, M., HÁJRK, S.: Tvorba strategie a strategické plánování. Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4.

[4] KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O.: Strategické řízení. Teorie pro praxi. C. H. Beck, 2006. ISBN 8071794538.

[5] GLADKIJ, I. a kol.: Management ve zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 380 s. ISBN 80-7226-996-8.

[6] JIRÁSEK, J., A.: Strategie, Praha: Professional Publishing 2003. ISBN 8086419460

[7] WHEELEN, T., L.- HUNGER, J., D.: Strategic Management and Business Policy, Pearson Prentice Hall, 11. vydání, 2008, ISBN-13: 978-13-232-346-8

[8] CHARVÁT, J.: Firemní strategie pro praxi. Praha: Granada Publishing 2006. ISBN 80-247-1389-6.

[9] KAPLAN, R. S., NORTON, D. P.: Balanced Scorecard - Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Computer Press 2007. ISBN 978-80-7261-177-5.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-330
Caithamlová M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt
místnost KL:B-135
Caithamlová M.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-135
Caithamlová M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1773606.html