Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSJIP KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět poskytuje stručný přehled o problematice resuscitační a intenzivní péče na ARO, oborových a mobilních JIP. Jeho cílem je seznámit posluchače s aktuálními trendy biomedicínského inženýrství v této oblasti. Studium předmětu předpokládá základní znalost zejména z interních a chirurgických oborů. Po absolvování student by měl být student schopen aktivně spolupracovat s klinikem a v případě potřeby navrhovat optimální způsoby řešení.

Požadavky:

Zápočet: 80% účast, vypracované protokoly ze všech laboratorních cvičení

Klasifikovaný zápočet:

80% docházka na cvičeních

Aktivní účast na cvičeních

Splnění zápočtového testu v rozsahu probrané látky (hodnocení dle platné stupnice)

Zkouška: test v rozsahu referenční literatury a látky

odpřednášené na přednáškách

písemný test (forma a,b,c,d) - úspěšný test min. 80% správných odpovědí

(100 % = A, 95 % = B, 90 % = C, 85 % = D, 80 % = E)

- Okruhy otázek ke zkoušce:

- Organizační struktura ZZS

- Taktika nasazování výjezdních skupin

- Mobilní zdravotnické prostředky

- Řídící postavení operačního střediska

- Typy oborových JIP

- Organizační uspořádání pracovišť intensivní péče

- Základní principy neodkladné resuscitace

- Monitorace základních vitálních funkcí

- Bioinženýrská zařízení k podpoře/náhradě vitálních funkcí

- Postavení technika na JIP

- Technologická logistika urgentní péče

- Klíčové výstupní dovednosti a znalosti

* Znalost základních typů JIP/ARO

* Znalost základního vybavení jednotek intenzivní/resucitační péče

* Znalost základních možností monitorace vitálních funkcí

* Význam bioinženýrských zařízení v resuscitační a intenzivní péči

* Znalost základních možností podpory/substituce selhávajících respiračních funkcí

* Možnosti bioinženýrské podpory selhávajícího kardiovaskulárního systému

* Základní eliminační metody

* Možnosti monitorace funkcí CNS

* Mobilní jednotky intenzivní péče v přednemocniční etapě a jejich význam

Osnova přednášek:

1. Intenzivní a resuscitační péče - základní pojmy, péče o pacienta v intenzivní a resuscitační péči, koncepce jednotek intenzivní péče a ARO

2. Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady - respirační systém - 1

3. Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady - kardiovaskulární systém - 1

4. Základní vitální funkce, jejich monitorace a možnosti podpory/náhrady - centrální nervový systém

5. Mobilní jednotky intenzivní péče

6. Mobilní jednotky intenzivní péče za mimořádných podmínek při hromadném výskytu postižených

7. Eliminační metody

8. Postavení technika na JIP

9. Práce inženýra/technika na ARO a JIP

10. Hygienicko - epidemiologické aspekty práce na ARO/JIP - barierový systém ošetřování, nozokomiální infekce, dezinfekce a sterilizace

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

Osnova cvičení:

1.Úvod do předmětu, BOZP.

2.Lab. úlohy zaměřené na umělou manuální plicní ventilaci a úvod do přístrojové plicní ventilace.

3.Lab. úlohy zaměřené na umělou manuální plicní ventilaci a úvod do přístrojové plicní ventilace - pokračování.

4.Lab. úlohy zaměřené na TK a EKG.

5.Lab. úlohy zaměřené na TK a EKG - pokračování.

6.Lab. úlohy zaměřené na činnost monitoru vitálních funkcí.

7.Lab. úlohy zaměřené na činnost monitoru vitálních funkcí - pokračování.

8.Lab. úlohy zaměřené na infusní techniku.

9.Lab. úlohy zaměřené na infusní techniku - pokračování.

10.Defibrilace, automatická externí defibrilace, kardioverze, kardiostimulace + lab. úlohy zaměřené na defibrilaci a „pacing“.

11.Defibrilace, automatická externí defibrilace, kardioverze, kardiostimulace + lab. úlohy zaměřené na defibrilaci a „pacing“ - pokračování.

12.Principy eliminačních metod - hemodialýza, hemoperfuze; principy ECMO

13.Principy monitorace CNS (ICP, CPP), EEG, EAP, SONO

Zápočty

Poznámka - pořadí praktických cvičení se může změnit v závislosti na pořadí přednášek, posluchači budou včas informováni o změně.

V rámci cvičení se bude realizovat:

- kontrola znalostí z dosud přednesené látky (ústně nebo

písemně),

- referáty k dané problematice,

- praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Cíle studia:

Cílem předmětu je dát studentům přehled o technických aplikacích používaných v jednotkách intenzivní péče. Po absolvování student by měl být student schopen aktivně spolupracovat s klinikem a v případě potřeby navrhovat v rámci své působnosti optimální způsoby řešení.

Studijní materiály:

[1] Pachl, J., Roubík, K.: Základy anesteziologické a resuscitační péče, Karolinum, 2003

[2] Larsen, R.: Anestezie, Grada, 2004

[3] Kapounová: Ošetřovatelství v intenzivní péči, Grada 2007

[4] Lawin, P., et al.: Praxis der Intensivbehandlung, George Thieme 2004

[5] Weilemann, S., et al.: Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Springer, 2007

[6] Rozman J. at al.: Elektronické přístroje v lékařství, Academia, 2006

[7] Pokorný, J. et al.: Urgentní medicína, Galén, 2004

[8] Literatura doporučená

[9] Ferko Alexandr: Chirurgie v kostce, Grada, Praha 2002

[10] Chrobák Ladislav: Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, Praha 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1772706.html