Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Užití psychologie a sociologie v praxi

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSUPS KZ 4 2+2 česky
Přednášející:
Zuzana Hubinková (gar.)
Cvičící:
Zuzana Hubinková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Psychologie a sociologie mají vzájemné souvislosti a prolínají se v rovině teorie i praxe. Každá z těchto vědních disciplín nazírá na reálnou skutečnost z jiného úhlu pohledu. Psychologie si obecně všímá především člověka a všech aspektů jeho osobnosti a sociologie celistvého pojetí sociálních útvarů.

Předmět psychologie, její vznik a vývoj. Moderní psychologie, její koncepce a teorie, význam pro ekonomiku. Psychologický výklad činnosti. Psychické procesy a stavy. Psychologický výklad osobnosti. Výkonová charakteristika a motivační dimenze osobnosti. Profilující vlastnosti osobnosti. Předmět psychologie práce a její vývoj. Psychologická charakteristika pracovní činnosti, pracovní výkon. Systém člověk - stroj, pracovní podmínky a prostředí. Pracovní skupina, její vliv na výkonnost a spokojenost pracovníka. Osobnost a činnost vedoucího pracovníka. Komunikace a stimulace v pracovním procesu. Využití psychologie práce v personalistice.

Předmět Sociologie je základní úvodní disciplínou pro studium sociologických aspektů ekonomiky a ekonomického chování. Těžištěm předmětu je výklad základních otázek a pojmů obecné sociologie a aplikovaných sociologií, které se vztahují k ekonomice zdravotnictví a ekonomickému chování. Obsahem výukového předmětu je definice předmětu a funkce sociologie. Sociální jevy, instituce a kultura. Úrovně sociologické vědy. Metodologické přístupy ke studiu sociální reality. Sociologická paradigmata. Sociologický výzkum. Celistvé pojetí sociálních útvarů. Sociální systém podniku. Sociální skupina. Pracovní skupina. Vertikální sociální diferenciace. Sociální mobilita. Práce jako sociální proces a profese. Sociologie práce, sociologie řízení a nástin jejího vývoje.

Požadavky:

Konzultační hodiny pro studenty předmětu 17MSUPS v ZS2013/2014

po dohodě - místnost č. 301- Rajská budova, VŠE Praha, nám W. Churchilla 4, Praha3

Kontakty

hubzuz@vse.cz

telefon VŠE Praha 224098301

Celkové hodnocení z předmětu:

1. Viz klasifikační stupnice ECTS. Nicméně 100 bodů je rozděleno mezi jednotlivé části následovně:

a. max 30 bodů vypracovaný projekt a max30 bodů za úspěšně absolvovanou ústní prezentaci.

b. Aktivní účast na cvičeních, mimo týmové prezentace, minimální účast 10x - každá další neúčast 4 body dolů. - tj. 40 bodů - podmínka ke klasifikovanému zápočtu

2. Minimum získaných bodů na klasifikovaném zápočtu je 50, tzn., že: minimálně 15 bodů za obhajobu vypracovaného projektu a minimálně 15 bodů za vypracovaný projekt, minimálně 20 bodů za účast

Celkové hodnocení:

90 <=100 A 1 výborně

80 <=89 B 1,5 velmi dobře

70 <=79 C 2 dobře

60 <=69 D 2,5 uspokojivě

50 <=59 E 3 dostatečně

< 50 F 4 nedostatečně

Celkové hodnocení z předmětu:

1. Viz klasifikační stupnice ECTS. Nicméně 100 bodů je rozděleno mezi jednotlivé části následovně:

a. max 30 bodů vypracovaný projekt a max30 bodů za úspěšně absolvovanou ústní prezentaci.

b. Aktivní účast na cvičeních, mimo týmové prezentace, minimální účast 10x - každá další neúčast 4 body dolů. - tj. 40 bodů - podmínka ke klasifikovanému zápočtu

2. Minimum získaných bodů na klasifikovaném zápočtu je 50, tzn., že: minimálně 15 bodů za obhajobu vypracovaného projektu a minimálně 15 bodů za vypracovaný projekt, minimálně 20 bodů za účast

Celkové hodnocení:

90 <=100 A 1 výborně

80 <=89 B 1,5 velmi dobře

70 <=79 C 2 dobře

60 <=69 D 2,5 uspokojivě

50 <=59 E 3 dostatečně

< 50 F 4 nedostatečně

Osnova přednášek:

Osnova kurzu 17MSUPS „Užití psychologie a sociologie v praxi“

ČVUT - FBMI

PhDr. Z. Hubinkové, Ph.D. v ZS 2018/2019

3.10.2018

I. Psychologie - věda pro praxi

Psychologie ve struktuře věd; předmět psychologie; soustava psychologických disciplín; sociální aspekty lidských činností a psychiky; problematika poznávání osobnosti; poruchy osobnosti a jejich projevy; výkonová charakteristika osobnosti a motivační dimenze osobnosti; skladba vlastností osobnosti; temperament a charakter; formování morálních aspektů

10.10.2018

II. Kritická stádia ve vývoji jedince

Vývojová psychologie; předškolní věk, školní věk, období dospívání, dospělost, stáří; rozdíly v psychickém vývoji chlapců a dívek; ohrožení psychického vývoje; vývoj a výchova dětí z historického a současného pohledu

III. Základní metody psychologie a psychologie práce

Měření v psychologii; výzkum; expertíza; poradenství; metody - pozorování, experiment, rozhovor, dotazníky, psychologické testy, škály, projektivní techniky, sociometrie, studium objektivních materiálů, studium průběhu a výsledku pracovní činnosti, psychologický výcvik atd.

17.10.2018

IV. Vliv ekonomické krize a konjunktury na psychický a zdravotní vývoj jedince

Ekonomický růst a pokles a aktivity s ekologicky devastujícím dopadem; sociálně patologické chování ve společnosti; závislost mezi výskytem duševních poruch a ekonomickou recesí; zrychlující se tempo života.

24.10.2018

V. Zdraví versus nemoc

Psychologie zdraví; faktory posilující zdraví (pozitivní zvládání životních překážek, sociální opora, pohybová aktivita, duševní hygiena, důvěra a víra atd.); faktory poškozující zdraví (kouření, drogy alkohol, přejídání atd.); zdravotně závažné jednání

31.10.2018

VI. Psychické a fyzické závislosti v životě člověka

Závislosti v životě jedince; vliv prostředí na formování postojů; vliv závislosti na sociálně ekonomické chování a sociální životní úroveň (na práci); druhy závislostí; ekonomické náklady na proti drogové programy a jejich efektivita

7.11.2018

VII. Komunikace ve společnosti

Proces mezilidské a vnitřní komunikace; komunikace verbální a neverbální; jak používání jazyka a řeči ovlivňuje lidské myšlení, postoje a chování druhých lidí, optimální komunikace, psychologické aspekty mediální komunikace, komunikace v prostředí internetu, poruchy komunikace

14.11.2018

VIII. Kreativita a my

Co je to kreativita; kreativita jedince, kognitivní faktory; základní charakteristiky kreativity; kritéria kreativity; konvergentní myšlení; divergentní myšlení; kreativní proces

21.11.2018

IX. Změny hodnot v životě člověka v závislosti na společenském vývoji

Hodnoty, změny hodnot ve vývoji jedince a společnosti; kvalita života; handicapovaný jedinec - jeho zapojení do společnosti; životní prostředí; volný čas mladých lidí; zapojení seniorů do společnosti; pozitivní životní hodnoty.

28.11.2018

Dárky, které hýbou rodinou pohodou - dobrovolná samostatná práce místo přednášky a cvičení (2 body) - přednáška a cvičení dne 28.11.2018 vzhledem k zahraniční služební cestě vyučující odpadá - student vypracuje krátkou psychologickou úvahu (1/2 - 1 strana) na toto téma a pošle na email hubzuz@vse.cz do 30.11.2018

5.12.2018

X. Sociální a psychologická patologie v mezilidských vztazích

Patologie mezilidských vztahů; vyžadovaná „přirozenost“ jako požadavek firmy, konkrétního pracovního místa (vliv na psychiku a chování); psychické týrání na pracovišti - mobbing; sexuální "harašení

XI. Proměna role ženy v současné společnosti

Role ženy v současné společnosti; vzdělání ženy; zapojení ženy do ekonomiky; žena-matka versus žena a kariéra; media frustrují ženy; ideál ženy v běhu stoletími; anorexie a volba miss; žena v politice

12.12.2018

XII. Ekonomické a sociální podvědomí soudobé společnosti

Média a jejich vliv; sociální struktura společnosti; politická organizace společnosti - jak se odráží ve volbách ; ekonomické a sociální podvědomí soudobé společnosti; masová kultura, prostředky masové kultury.

19.12.2018

XIII. Psychické trauma a jeho rozvoj

Co je to psychické trauma, posttraumatická stresová porucha (PTSD); posttraumatický rozvoj; kde všude můžeme najít posttraumatický rozvoj- pomáhající profese, nemocní lidé, týrané děti, rodiny s postiženým dítětem, industriální katastrofy, uprchlictví, přírodní katastrofy, vojenské konflikty atd.;

2.1.2019

XIV. Interkulturní psychologie

Co je to interkulturní psychologie; analýza rozdílů mezi kulturami v interkulturní psychologii, rozdíly v hodnotách, interkulturní vnímavost; prožívání emocí, identity a konflikty z hlediska interkulturní psychologie; psychologie českého etnika; interkulturní problémy současnosti

9.1.2019

XV. Psychoterapie v současném světě

Co je to psychoterapie; účinnost psychoterapie, etika v psychoterapii; vybrané směry v psychoterapii (psychodynamická psychoterapie, psychoanalýza, gestalt terapie, kognitivně behaviorální terapie, rodinná terapie, systemická, integrace v psychoterapii, Pesso Bodyen psychomotorická psychoterapie); uplatnění psychoterapie např. při léčbě PTSD

Osnova cvičení:

Tématické okruhy projektů prezentovaných v rámci cvičení kurzu 17MSUPS „Užití psychologie a sociologie v praxi“ - ČVUT - FBMI

PhDr. Z. Hubinkové, Ph.D. v ZS 2018/2019

I. 3.10.2018

Rozdělení témat do týmů či po jednotlivcích

II. 10.10.2018

Skupinová práce

III. 17.10.2018

Skupinová práce

IV. 24.10.2018

Jsou rodinné modely pro udržení vztahu důležité? ............................................

V. 31.10.2018

Ticho v našem světě

............................................

VI. 7.11.2018

Etiketa patří do běžného života

............................................

VII. 14.11.2018

Mladí lidé bez pocitu zodpovědnosti.aneb ach, ta dnešní mládež

............................................

VIII. 21.11.2018

Jak rozumět pohádkám (novodobá i tradiční analýza zvolené klasické pohádky)

............................................

IX. 21.11.2018

Sběrači mezi námi

.........................................

X. 28.11.2018

Dárky, které hýbou rodinou pohodou - dobrovolná samostatná práce místo přednášky a cvičení (4 body) - přednáška a cvičení dne 28.11.2018 vzhledem k zahraniční služební cestě vyučující odpadá - student vypracuje krátkou psychologickou úvahu (1/2 - 1 strana) na toto téma a pošle na email hubzuz@vse.cz do 30.11.2018

XI. 5.12.2018

Dvojjazyčná výchova

.........................................

XII. 5.12.2018

Konečně nekonečné dopaminové digitálno

............................................

XIII. 12.12.2018

Za co (ne)mohou naši předkové.

............

Cíle studia:

Cílem předmětu je v první části krátce zaměřen na osvojení si základních pojmů a jejich vzájemných souvislostí v oboru psychologie, se zaměřením zejména na problematiku psychologie práce a řízení. Dává poznatkový základ psychologie práce a řízení. V druhé části je kurz orientován na zvládnutí základních pojmů a jejich vzájemných souvislostí v oboru sociologie s důrazem na sociologii práce a organizace.

Studijní materiály:

Literatura:

Hubinková, Z. a kol.: Psychologie a sociologie ekonomického chování, 3. přepracované a doplněné vydání, Praha, Grada, 2008, ISBN - 978-80-247-1593-7

Nový, I., Surynek, A. a kol: Sociologie pro ekonomy a manažery, 2. přepracované a rozšířené vydání, Praha, Grada, 2006, ISBN 80-247-1705-0

Pauknerová D. a kol.: Psychologie pro ekonomy a manažery, 3. aktualizované a doplněné vydání, Praha, Grada, 2012, ISBN - 978-80-247-3809-3

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-326_N
Hubinková Z.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-326_N
Hubinková Z.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1772306.html