Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSSZP Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Zuzana Kotherová (gar.)
Cvičící:
Zuzana Kotherová (gar.), Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy ekonomie zdravotní péče, umožňuje pochopení základních přístupů ke zkoumání zdravotnictví jakožto významného odvětví národního hospodářství. Součástí předmětu jsou konkrétní rozbory jednotlivých prvků systému zdravotní péče a studium variant možných řešení v oblast zdravotního systému, jejich předpoklady a důsledky. Studenti získávají informace o typech zdravotních systémů ve světě a podrobněji se věnují fungování systému českého. Předmět umožní studentům získat přehled o institucionálním a právním zakotvení odvětví.

Požadavky:

- Účast na seminářích (max. 3 zameškané semináře)

- Povinná účast na přednáškách externistů

- Získání potřebného počtu bodů:

Min. 50 bodů ze 100 možných :

a) max. 30 bodů - povinný test znalostí (potřebné minimum je 15 bodů)

b) max. 50 bodů za semináře (potřebné minimum je 25 bodů)

c) max 20 bodů - ústní zkouška

Přistoupit ke zkoušce může student, který uspěl v testu (tj. získal minimálně 15 bodů) a prošel úspěšně semináři (tj. získal alespoň 25 bodů).

Neúčast na přednáškách externistů rovná se -10 bodů !

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška: organizace výuky

Zdravotnictví, ekonomie zdravotní péče, zdraví, zdravotní politika

Důvody státních zásahů.

Ekonomie zdravotní péče: pojem, vznik disciplíny, oblasti zkoumání.

2. Ekonomická podstata zdravotnických služeb I.

Charakter statků produkovaných zdravotnictvím, struktura a charakteristiky zdravotnického trhu. Specifika zdravotnických trhů podle Arrowa

Poptávka po zdravotní péči.

3. Ekonomická podstata zdravotnických služeb II.

Nabídka zdravotní péče. Faktory ovlivňující úroveň nabídky. Formy konkurence.

4. Ekonomická podstata zdravotnických služeb III.

Nabídka zdravotní péče. Faktory ovlivňující úroveň nabídky. Formy konkurence.

5. Typy zdravotních systémů a jejich srovnání

Historie formování zdravotních systémů.

Základní typologie zdravotních systémů, silné a slabé stránky jednotlivých typů systémů.

6.Systém veřejného zdravotního pojištění a postavení zdravotních pojišťoven v systému.

Základní charakteristika systému, jeho účastníci, institucionální zajištění.

7. Reeding week: Studenti pročítají dle zadání vyučující odborné texty.

8. Český zdravotní systém a zdravotnická zařízení, financování zdravotní péče, zdroje, finanční toky, formy plateb.

9. Český zdravotní systém z pohledu poskytovatele péče.

10. Český zdravotní systém z pohledu regulátora.

11. Role zdravotních pojišťoven v českém zdravotním systému.

12. Vývoj českého zdravotního systému.

13. Test znalostí.

14. Teoretické poznatky z ekonomiky zdravotnictví. Aktuální otázky ve zdravotnictví.

Osnova cvičení:

1.Studium vybraných článků z oblasti ekonomiky zdravotnictví.

2. Diskuse vybraných článků z oblasti ekonomiky zdravotnictví: týmové prezentace.

3. Vlastnosti nabídky.

4. Mezinárodní srovnání systémů zdravotní péče.

5. Kapacity zdravotnických systémů.

6. Mezinárodní srovnání systémů zdravotní péče:týmové práce.

7. Zdravotní politika. Zadání semetrsální práce.

8. Semestrální práce: zpracovávání.

9. Zdravotní politika: týmová práce a diskuse.

10. Semestrální práce: zpracovávání.

11. Porovnání zdravotních pojišťoven - hospodaření, konkurence, benefity, výroční zprávy, účetní závěrky jednotlivých ZP.

12. Týmové prezentace: semestrální práce.

13. Týmové prezentace: semestrální práce.

14. Týmové prezentace: semestrální práce.

Cíle studia:

Cílem předmětu je: (1) seznámit se se základy ekonomie zdravotní péče; (2) získat přehled o fungování českého zdravotního systému a zároveň ho komparovat se systémy zahraničními a (3) mít základní povědomí o finančních nástrojích a o současné koncepci organizace zdravotní péče. V rámci předmětu je kladen důraz na studium aktuálně řešených otázek ve zdravotnickém sektoru.

Studijní materiály:

MALÝ, I.; KOTHEROVÁ, Z. Zdravotní politika a její ekonomická dimenze. Masarykova univerzita 2015

FELDSTEIN, Paul J. Health care economics. 5th ed. Clifton Park : Delmar, 2002. 627 s. ISBN 0766806995

PHELPS, Charles E, Health economics, New York, NY: HarperCollins Publishers, 1992, 559 s., ISBN 06-733-8746-1

DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. 1. vyd., Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2005. 228 s. ISBN 80-245-0998-9

NĚMEC, J. Principy zdravotního pojištění. 1. vyd., Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 240 s. ISBN 978-80-247-2628-1

FUCHS, Victor R. Who shall live? : health, economics, and social choice. expanded ed. Singapore : World Scientific, 1998. 278 s. ISBN 9810232012.

Darmopilová, Z.; Malý. I: Ekonomika zdravotnictví (Distanční studijní opora). Masarykova univerzita.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:B-334_N
Kotherová Z.
Selčan M.

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
PC učebna nem. infor. systémy
místnost KL:B-433_N
Kotherová Z.
Selčan M.

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
místnost KL:B-330_N
Kotherová Z.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1771706.html