Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Seminář k diplomové práci 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSSDP1 Z 2 0+1 česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Ročníkový projekt (17PMSOS)
Korekvizita:
Diplomová práce I (17PMSDP1)
Přednášející:
Cvičící:
Anna Erfányuková
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako příprava studentů na závěrečná práce FBMI ČVUT, které prokážou samostatné analytické a tvůrčí schopnosti studenta a také jeho schopnosti integrovat znalosti z předcházejících fází studia.

Seminář k diplomové práci 1 navazuje na předmět a výstupy z předmětu Ročníkový projekt. Seminář je koncipován jako průběžná a kontrolovaná prácena metodologii vědecko-výzkumné práce studenta. Na základě vypracovaného současného stavu problematiky student vybere vhodné metody pro řešení DP a vypracuje konkrétní kapitolu DP - Metody. Náplní semináře jsou prezentace postupu, zpracování a průběžných výsledků diplomové práce studentů a jejich průběžná kontrola a diskuze.

Požadavky:

Požadavky na zápočet:

1. Účast na 80 % seminářů

2. Splnění požadavků 1. prezentace:

Prezentace bude obsahovat: specifikaci cílů DP práce, souhrn současného stavu problematiky, harmonogram práce.

Student musí získat min 10 bodů z 20.

3. Splnění požadavků 2. prezentace:

Prezentace bude obsahovat: celkový stav práce, popis metod, průběžné výsledky, sběr dat.

Prezentace bude probíhat na Studentské konferenci FBMI

Student musí získat min 20 bodů ze 40.

4. Zpracování konkrétní kapitoly DP - metody.

Práce bude odevzdávána na konci semestru.

Počet stran neomezen, závisí na daném typu DP.

Student musí získat min 20 bodů ze 40.

5. Celkem musí student získat min. 50 bodů ze 100.

Osnova přednášek:

Seminář je koncipován prezentačně, jeho náplní jsou tedy prezentace studentů a prezentace oponentských posudků.

Detailní harmonogram pro daný rok je k dispozici na webu.

Osnova cvičení:

Seminář je koncipován prezentačně, jeho náplní jsou tedy prezentace studentů a prezentace oponentských posudků.

Detailní harmonogram pro daný rok je k dispozici na webu.

Cíle studia:

Hlavním cílem semináře je specifikace cílů diplomové práce a práce na metodologii vědecko-výzkumné práce a její aplikaci na konkrétní podmínky DP. Výstupem semináře je sepsání konkrétní kapitoly - metody DP práce a úspěšná prezentace na Studentské konferenci FBMI.

Studijní materiály:

[1] SGALL, P.; PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum 2005.

[2] UMBERTO ECO (Překlad Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání) Votobia 1997.

[3] GREENHALGH, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha, Grada 2003

[4] ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON 2007, ISBN 80-86429-40-7.

[5] KOEGEL, T., J.: Špičková prezentace; Computer Press; ISBN: 978-80-251-2008-8

[6] HIEROLD E.: Rétorika a prezentace, 7.aktualizované vydání; Grada; ISBN: 978-80-247-2423-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1771606.html