Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Řízení lidských zdrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSRLZ KZ 2 1+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními souvislostmi v oblasti řízení lidských zdrojů, přičemž jsou hledána a studována specifika či odlišnosti pro zdravotnictví. Předmět dále seznamuje studenty se základními principy nastavení českého zdravotního systému, zdůvodňuje proč jsou lidské zdroje důležité. Další diskutovanou oblastí je např. hodnocení vnějších a vnitřních podmínek organizace na řízení lidských zdrojů. a způsoby stanovení personálních cílů - efektivnost, etika.

Na cvičeních bude proveden praktický nácvik některých teoreticky probraných dovedností, přičemž praktickým výstupem pro studenty je sestavení vlastního CV, motivačního dopisu a simulace výběrového řízení.

Požadavky:

Požadavky:

1.Max. 2 absence na seminářích.

2.Povinná účast na přednáškách externích vyučujících (odborníci z praxe).

3.Získání minimálně 50 bodů ze 100 možných. Body je možno získat následovně:

a.Závěrečný test (max 30 bodů). Pro úspěšné ukončení předmětu student musí získat minimálně 15 bodů z tohoto testu.

b.Týmové práce na seminářích (25 bodů CPPP, 25 CV)

c.Samostatná práce ve skupině(max 20 bodů)

Osnova přednášek:

1.Řízení lidských zdrojů - úkoly, podmínky, cíle

2. Vedení a řízení (modely řízení lidských zdrojů, cíle a aktivity, styly vedení, leadership)

3.Týmová práce a techniky její podpory

4.Kritéria personálního výběru, formulace parametrů, požadavky na CV a motivační dopis

5.Právní povinnosti zaměstnavatele, typy pracovně-právních smluvních vztahů

6.Řízení a hodnocení pracovního výkonu

7.Rozvoj zaměstnanců, odměňování zaměstnanců, management lidských zdrojů ve specifických podmínkách.

Osnova cvičení:

1.Kompetence, nábor a výběr, rozvoj, testy osobnosti, zadání případových studií

2.Týmová spolupráce, typologie týmových rolí, týmová hra

3. Nástroje motivace, test motivačních faktorů,

4. Plánování lidských zdrojů - případová studie

5. Životopis, motivační dopis, formulace požadavků na nového zaměstnance

6. Výběrový pohovor, assessment centrum

7. Hodnocení - nástroj personálního řízení

8.Hodnocení a osobní rozvoj - případové studie

9. Komunikační dovednosti (vedení rozhovoru, porada, brainstorming)

10.Případová studie „Jak správně vyjednávat“

11.Konflikt - řešení problémových situací

12.Motivační programy v organizaci

13.Řízení pracovního výkonu

14.Argumentace

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenta se řízením lidských zdrojů, které má strategickou povahu a není jen záležitostí personalistů. V předmět se zaměřuje na problematiku intelektuálního kapitálu, získávání a výběr pracovníků, počítačové personální informační systémy, problematika emoční inteligence, nové formy odměňování. Důraz je kladen na motivaci a řízení pracovního výkonu, vzdělávání a rozvoj pracovníků, péče o pracovníky, organizační kultury, úlohy personálního útvaru ve zdravotnictví.

Studijní materiály:

1.DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Management lidských zdrojů, C.H. Beck 2007, ISBN 978-80-7179-893-4

2.ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů, Granada 2002, ISBN 8024704692

3.KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů, Praha. Management Press. 3. vydání. 2003. ISBN 8072610333

4.DVOŘÁK, D.: Řízení projektů, Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-251-1885-6

5.SVOZILOVÁ, A.: Projektový management, Praha: Grada, 2007, ISBN 80-247-1501-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1771406.html