Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Management zdravotnických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSMZZ Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Martina Caithamlová (gar.)
Cvičící:
Martina Caithamlová (gar.), Miroslav Selčan
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními kategoriemi managementu jako je organizování, rozhodování, ovlivňování či vedení lidí.Součástí předmětu je též úvod do krizového a strategického managementu. Předmět je doplněn o základní informace týkající se odlišností zdravotnického zařízení od klasické firmy. Semináře jsou zaměřeny prakticky, jde o sérii případových studií a skupinových prací sloužící k aplikaci teoretických znalostí na reálnou situaci.

Požadavky:

. Získání zápočtu je podmíněno docházkou na semináře a aktivitou na seminářích. Jsou povoleny maximálně 3 absence na seminářích. Povinná je účast na přednáškách hostů (externistů).

. Získání min. 50 ze 100 bodů:

a) max. 50 bodů - za aktivitu, případové studie a dílčí aktivity na cvičeních (na začátku každého cvičení bude sdělen konkrétní max. počet bodů, který lze na daném cvičení dosáhnout)

b) max. 50 bodů - zkouška. Zkouška se skládá z písemné části a poté z části ústní. Zkouškový test je především koncipován na základě látky z přednášek.. Z testu je možné získat max. 30 bodů. Pokud student úspěšně napíše test (požadována je min. 50% úspěšnost), postupuje k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky je max. za 20 bodů. Pokud student úspěšně dokončí písemnou část zkoušky, nikoliv však ústní, v náhradním termínu opakuje pouze druhou část zkoušky.

Komplexní známka z předmětu bude složena z písemného testu, z ústní zkoušky a z bodů ze cvičení (celkové bodové hodnocení předmětu je 100 bodů=100 %), výsledná klasifikace se udělí dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu. Historický vývoj a směry managementu. Moderní přístupy v managementu. Profil a osobnost manažera.

2. Manažerské funkce - Plánování. Postup při sestavování plánů. Členění plánů. Plán jako východisko dalších manažerských činností. Vedení a motivace zaměstnanců.

3. Manažerské funkce - Rozhodování. Věcná a procedurální stránka rozhodování. Fáze rozhodovacího procesu.

4. Manažerské funkce - Organizování. Základní prvky a logika procesu organizování. Proces organizování. Typy organizačních struktur.

5. Specifika řízení zdravotních laboratoří (host)

6. Komunikace. Obecné zásady úspěšné komunikace. Formy komunikace. Vedení porad.

7. Specifika řízení organizací ve zdravotnictví.

8. Time management. Efektivita využívání pracovního času. Techniky analýzy.

9. Specifika řízení zdravotní pojišťovny (host)

10. Management a leadership ve zdravotnickém zařízení - host.

11. Krizový management a krizová komunikace.

12. Specifika řízení lékárny - host.

13. Státní svátek - výuka odpadá.

14. Závěrečný test.¨

Osnova cvičení:

1. Organizace seminářů. Úvod do předmětu, hodnocení. Reading week.

2. Historický vývoj managementu - významné osobnosti v historii managementu (Taylor, Baťa, Ford)

3. Historický vývoj managementu - charakteristika jednotlivých etap historického vývoje managementu. Moderní přístupy v managementu.

4. Subjektivní předpoklady pro výkon manažerské práce.PS - Management změny , prezentace výsledků, diskuze.

5. Cíle a úrovně řízení. „Být či nebýt vedoucím pracovníkem - proces subjektivního rozhodování“- Řešení konfliktů.

6. Komunikace, komunikační dovednosti. PS. Farmaceutická firma

7. Institut sportovní medicíny - PS

8. Řízení investic ve zdravotnictví - případová studie.

9. Práce na případové studii.

10. Vyhodnocení PS (Řízení investic ve zdravotnictví), diskuse.

11. PS - Tvorba organizačního řádu ZZ

12. Práce na PS.

13. Vyhodnocení PS (Tvorba organizačního řádu ZZ), diskuse.

14. Závěrečná diskuse a vyhodnocení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními katogoriemi managementu, vysvětlit odlišnosti zdravotnického zařízení od běžné firmy a uvést studenty do oblasti krizového managementu.

Studijní materiály:

- BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 191 s. ISBN 9788024732756.

- GLADKIJ, I. a kol.: Management ve zdravotnictví, Computer Press, Brno, 2003.

- VEBER, J. a kol. : Management, základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita.Management Press, 2009.ISBN 978-80-7261-200-0.

- GLADKIJ,I.STRNAD,L. : Případové studie ze sociálního lékařství, managementu zdravotnických institucí, ekonomiky zdravotnictví.Univerzita Palackého v Olomouci,2003.

ISBN 80-244-0777-9.

- KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xiv, 206 s. ISBN 8071794538.

- REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Josef VILÁŠEK. Krizové řízení ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Ekopress, 2004, 134 s. ISBN 8086119831.

- REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizové řízení ve veřejné správě a ochrana obyvatel: učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 63 s. ISBN 8021039345.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-330_N
Caithamlová M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-326_N
Caithamlová M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-326_N
Caithamlová M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1771306.html