Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Biostatistika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSBST Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Vladimír Rogalewicz (gar.)
Cvičící:
Vojtěch Kamenský, Vladimír Rogalewicz (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Statistika a zpracování biomedicínských dat, statistické výpočty v programu R. Využití statistiky pro manažerské rozhodování. Grafické znázornění dat. Náhodná veličina a její rozdělení. Principy statistického uvažování. Testování hypotéz, hladina a síla testu. Výběr z normálního rozdělení a odhady parametrů. T-testy. Neparametrické testy - Wilcoxonovův, Kolmogorov-Smirnovův. Testování hypotéz v binomickém rozdělení. Porovnání několik výběrů - analýza rozptylu. Měření závislosti. Regresní analýza. Korelační analýza. Analýza kategoriálních dat. Testy dobré shody. Testy v kontingenčních tabulkách.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

1.Povinná účast na cvičení (max. 2 absence).

2.Student je povinen se na cvičení předem připravit, vypracovat zadané samostatné práce a úspěšně napsat případný vstupní test na začátku hodiny; nesplnění těchto podmínek může vést k vyloučení studenta z daného cvičení a je považováno za absenci.

3. Student je povinen vypracovat závěrečný zápočtový test alespoň na 50 %

Požadavky ke zkoušce:

1.Splnění požadavků k zápočtu.

2.Písemný test - výpočet zadaných příkladů

3. Ústní zkouška v rozsahu probrané látky na hodinách

Osnova přednášek:

1. Úvod do statistické metodologie. Populace a výběr. Výběrová šetření. Statistika v biomedicínském výzkumu. Průběh výzkumného projektu.

2. Druhy dat, grafické znázornění dat, míry polohy, míry variability.

3. Náhodná veličina, distribuční funkce, hustota, kvantily, střední hodnota, rozptyl.

4. Normální a binomické rozdělení.

5. Základy statistického uvažování - výběrový průměr z normálního rozdělení, bodový, intervalový odhad.

6. Testování hypotéz, hladina testu. Jednovýběrový T-test. Jednovýběrový Wilcoxonův test, znaménkový test.

7. Dva výběry - dvouvýběrový t-test. Párový t-test.

8. Relativní četnost. Porovnání populačních pravděpodobností.

9. Dvouvýběrový Wilcoxonovův, Kolmogor-Smirnovův test.

10. Porovnání několika výběrů -ANOVA - jednoduché třídění.

11. Kruskal-Wallisův test. Analýza kategoriálních dat - chi*2 testy dobré shody. Kontingenční tabulky - chi*2 test nezávislosti, McNemarův, Fischerův test.

12. Měření závislosti - regresní a korelační analýza - metoda nejmenších čtverců, regresní přímka, rezidua, výběrový korelační koeficient, Spearmanův kor. koef

Osnova cvičení:

V rámci cvičení si studenti procvičí teoretické znalosti na modelových příkladech a datech a zvládnou statistické výpočty v programu R.

1. Základní práce s datovým souborem, příprava datového souboru. Seznámení s programem R, popisné statistiky, grafické vyjádření dat.

2. Základní statistické výpočty - průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, medián

3. Popisné statistiky, odlehlá pozorování, grafické vyjádření korelace. Úprava proměnných, tvorba proměnných, kategorizace dat, kvalitativní a kvantitativní veličiny

4. Souhrnná analýza dat na příkladu klinických a nákladových dat.

5. Pravděpodobnost, náhodná veličina s normálním rozdělením.

6. Intervalové odhady, střední chyba průměru.

7. Formulace hypotéz, testování hypotéz, výběr vhodného testu, jednovýběrový test.

8. Testování hypotéz - dvouvýběrový x párový test

9. Binomické rozdělení - test shody proporcí. Multinomické rozdělení - testy dobré shody.

10. Testy v kontingenční tabulce.

11. Korelace, korelační koeficient, regrese.

12. Iduktivní statistika v programu excel.

13. Jiné statistické metody používané v biostatistice. Analýza přežití, vyvážené soubory a další

14. Závěrečný zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je vysvětlení základních principů a metod statistické analýzy dat tak, aby posluchač jednodušší úlohy vyřešil sám a u složitějších byl schopen dobře komunikovat s odborníkem statistikem. Cvičení je zaměřeno na praktické procvičení metod a počítačové zpracování dat v programu R, základní popisnou statistiku a procvičení aplikací jednotlivých statistických metod. Cílem je samostatné řešení úloh aplikované statistiky.

Studijní materiály:

Pavlík, T., Dušek, L.: Biostatistika, IBA MU, Brno, 2012,. ISBN 978-80-7204-782-6.

Hendl J.: Přehled statistických metod zpracování dat, Portál, Praha, 2012, ISBN: 978-80-262-0200-4.

Hendl J.: Kvalitativní výzkum, Portál, Praha, 2012, ISBN: 978-80-262-0219-6

Swoboda, H.: Moderní statistika, Svoboda 1977.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:C-1
Rogalewicz V.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Velký sál
St
Čt
místnost KL:B-433_N
Kamenský V.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví
místnost KL:B-433_N
Kamenský V.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Lab. model. ve zdravotnictví

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1771206.html